Concessie laadpunten parkeergarages en transferia ‘s-Hertogenbosch – Aanbestedingsnieuws

Concessie laadpunten parkeergarages en transferia ‘s-Hertogenbosch

Foto: 3xPstudio

De gemeente ‘s-Hertogenbosch stimuleert het gebruik van schone, slimme, en duurzame mobiliteit. De verwachting is dat het aantal elektrische voertuigen in de gemeente sterk zal stijgen. De gemeente wil die groei faciliteren door met een proactieve aanpak te zorgen voor voldoende laadcapaciteit. Binnen de gemeente zijn al heel wat laadpunten gerealiseerd en er wordt gewerkt aan een strategische aanpak voor laadinfrastructuur, waarbij de gemeente kiest voor een mix aan laadinfrastructuur op verschillende locaties, te denken aan reguliere laders en snelladers, laadpleinen, zowel publiek, privaat als semipubliek.
Ook in parkeergarages en transferia is behoefte aan laadvoorzieningen. Door deze locaties te voorzien van laadpunten worden zowel inwoners (vergunninghouders) als bezoekers bediend. Bovendien verlaagt het de druk op de openbare ruimte doordat er minder behoefte is aan publieke laadpalen. In het beleid ‘Elektrisch rijden en Laden in ’s-Hertogenbosch’ is de doelstelling opgenomen dat het aantal laadpunten in gemeentelijke parkeergarages en op transferia dient aan te sluiten bij de (toekomstige) behoefte. Hier op voorsorterend wil de gemeente, waar mogelijk, alle parkeergarages en transferia voorzien van meerdere laadpunten. Waar mogelijk worden ook voorbereidingen getroffen voor eventuele uitbreiding bij een toekomstige toenemende laadbehoefte. Door middel van een concessie voor de exploitatie en beheer van laadpunten in de gemeentelijke parkeergarages en transferia wordt hier invulling aan gegeven.

Het doel van deze aanbesteding is om te kunnen voorzien in de huidige en toekomstige laadbehoefte in zeven parkeergarages en op twee transferia van de Gemeente ’s-Hertogenbosch middels het sluiten van een concessieovereenkomst met één partij voor het om niet leveren, beheren en exploiteren van laadpunten/ laadinfrastructuur. De overeenkomst betreft op hoofdlijnen:

  • Leveren en plaatsen van laadunits in de parkeergarages;
  • Het realiseren van gehele laadpleinen op de transferia, inclusief netaansluiting en benodigde bekabeling;
  • Beheer en onderhoud van de laadinfrastructuur;
  • Realiseren van dataverbindingen;
  • Verlenen van de laaddiensten en services zoals de backoffice, storingsdienst en helpdesk;
  • Monitoring en rapportage van het gebruik van de laadpunten.

De opdracht betreft het om niet leveren van laadunits in zeven gemeentelijke parkeergarages, te weten Sint Joseph, Stationsplein, Visstraat, Wolvenhoek, Sint Jan, Paleiskwartier, en Keizerstraat, en twee laadpleinen op de P+R Transferia, te weten Pettelaarspark en De Vliert. Gezamenlijk gaat het in beginsel om het exploiteren van 98 laadplekken met eventuele verdere uitbreidingen bij een toenemende laadbehoefte tot maximum van 700. De laadpaalleverancier/ aanbieder krijgt daarbij de mogelijkheid de laadpunten, voor minimaal vijf jaar en maximaal elf  jaar, exclusief te exploiteren. De exploitatie en het beheer van de laadinfra valt volledig onder de verantwoordelijkheid van de opdrachtnemer. De opdrachtgever wil hier zoveel mogelijk in ontzorgd worden. Dit betekent dat de opdrachtnemer onder andere verantwoordelijk is voor de aansluiting van de laadpunten, het beheer en onderhoud van de laadpunten, het verlenen van de laaddienst, en overige services zoals de
backoffice, storingsdienst en helpdesk. Daarnaast dient de opdrachtnemer de bezetting en het gebruik van de laadpunten te monitoren en inzichtelijk te maken aan opdrachtgever middels rapportages of een live dashboard. De opdrachtgever draagt zorg, en neemt de kosten voor haar rekening, voor het inrichten van de parkeer- en laadvakken, zoals het verven van de vakken, bebording en bewegwijzering. 

Voor de parkeergarages geldt dat de aanbestedende dienst de elektrische installaties/aansluitingen en de bekabeling al heeft voorbereidt. De opdrachtgever heeft de installaties zodanig voorbereidt, zodat de laadpunten hier door de opdrachtnemer direct op aangesloten kunnen worden. De aanbestedende dienst heeft per parkeergarage de technische uitgangspunten in kaart gebracht voor het aansluiten van laadpunten. Voor de transferia geldt dat de opdrachtnemer zelf volledig laadinfrastructuur dient te realiseren welke aangesloten dient te worden op het openbare net. De laadpunten op de transferia dienen uiterlijk 31 december 2021 in gebruik te worden genomen. De totale laadinfrastructuur, inclusief de elektrische
aansluiting, laadunits en de benodigde bekabeling, komt voor rekening van de opdrachtnemer. Opdrachtnemer staat vrij hier naar eigen inzicht invulling aan te geven en beschrijft dit in het gunningscriterium. Het betreft niet inpandige parkeerplaatsen op maaiveld.

De opdracht betreft een concessieovereenkomst. De overeenkomst voor onderhavige opdracht gaat in op 1 juli 2021 (of eerder indien de opdrachtnemer dit zou kunnen organiseren) en eindigt op 30 juni 2026. Indien de opdrachtnemer dit niet kan realiseren doordat de nertwerkbeheerder de aansluiting niet voor 1 juli 2021 kan realiseren stelt zij opdrachtgever tijdig op de hoogte. Na het verstrijken van de looptijd kan het contract optioneel eenzijdig door opdrachtgever worden verlengd met drie periodes van twee jaar.

Er is ook een schouw mogelijk. Het doel van de schouw is om de locaties van de twee transferia te bezichtigen ten behoeve van de aanbieding. De aanbestedende dienst stelt u in de gelegenheid om, met maximaal 2 personen, de locaties te schouwen op Pettelaarpark en de Vliert. U dient zich hiervoor uiterlijk vrijdag 5 februari 2021 aan te melden via de berichtenmodule op
TenderNed. U dient bij aanmelding aan te geven:
– uw bedrijfsnaam;
– het aantal personen en namen;
Via TenderNed wordt u vervolgens op de hoogte gesteld van tijd van de schouw.

Nadat er uit de inschrijving is gebleken dat er geen uitsluitingsgronden van toepassing zijn en de inschrijver voldoet aan de gestelde eisen, geschiktheidseisen zal de inschrijving verder beoordeeld worden. De beoordeling vindt plaats op basis van beste prijs-kwaliteitverhouding.

Bron: Tenderned 25 januari 2021 https://www.tenderned.nl/tenderned-tap/aankondigingen/217715

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *