Kamerbrief verduurzaming kunstgras verschenen – Aanbestedingsnieuws

Kamerbrief verduurzaming kunstgras verschenen

Bij aanbestedingen vragen MVI-willende inkopers om duurzaam kunstgras, terwijl die uitvraag voor zover dat überhaupt al mogelijk is, om verschillende extra redenen niet leverbaar is. Dat kunstgras is bijvoorbeeld voorzien van een niet-duurzame (kurk) en/of carcinogene (rubber) infill, of van microplastics, of zonder afwateringsmechanieken. Over of en hoe dat mogelijk is, werd deze week een rapport, door de zorgministers naar de Tweede Kamer gestuurd. Het rapport is opgesteld door CE Delft. in september 2020.

De visie van de Ministers is dat kunstgrasvelden in 2030 bij voorkeur geen instrooimaterialen bevatten, een lange levensduur hebben, geproduceerd zijn uit
hernieuwbare of secundaire grondstoffen, milieuverantwoord beheerd worden, en hoogwaardig gerecycled worden.

©Pixabay tdahl, 2018
https://pixabay.com/nl/kunstgras-voetbal-sport-rush-2658661/

In het rapport wordt op basis van de inbreng van diverse stakeholders een beeld geschetst van een duurzaam kunstgrasveld in 2030. De beide zorgministers streven ernaar om deze verduurzaming te realiseren en hanteren hierbij als visie dat kunstgrasvelden in 2030 bij voorkeur geen instrooimaterialen bevatten, een lange levensduur hebben, geproduceerd zijn uit hernieuwbare of secundaire grondstoffen, milieuverantwoord beheerd worden, en hoogwaardig gerecycled worden.

BSNCimpacttool

De kamerbrief gaat er niet op in maar het rapport wel. In 2 aanbestedingen wordt nu de BSNCimpacttool getest. Dat is een milieukostenindicator die ook is opgenomen in Dubocalc van Rijkswaterstaat. Daarover zegt het rapport:

De BSNC-impacttool berekent de milieukosten per m2 van een veld en kende in het eerdere concept een duurzaamheidsindeling in vijf stappen: A tot en met E. Op dit moment wordt deze methodiek verder getest in een tweetal aanbestedingen en het plan is om dit jaar een update van de BSNC-impacttool uit te brengen. Wij bevelen aan dat de ministeries van I&W en VWS betrokken raken bij deze update en hier eventueel aan bijdragen. Doelstelling daarbij kan zijn dat de duurzaamheidsberekeningen transparant en openbaar worden. De BSNC heeft aangegeven open te staan voor samenwerking met de ministeries bij de verdere ontwikkeling van de tool.

Het rapport bevat zelf ook 2 tabellen met subsidiestaffels. Interessant voor duurzame inkopers, want; zo stelt het rapport:

Gemeenten hebben tot doel om hun inkopen op maatschappelijk verantwoorde wijze invulling te geven. De voorgestelde subsidiestaffel zoals hierboven genoemd zou ook dienst kunnen doen als indeling voor MVI-criteria.

De genoemde subsidiestaffels houden ook rekening met onderhoud, en verschillen daarin naar het inzicht van Aanbestedingsnieuws ook van Dubocalc. Dat kan dan inderdaad een goed alternatief zijn. Bovendien benadrukt het rapport dat je niet alleen in de kostencalculator de duurzaamheidseisen hoeft op te nemen.
“Het toepassen van recyclaat leidt al tot een lagere MKI-waarde, maar circulariteit zou daarnaast apart als eis kunnen worden toegevoegd, waarbij ook het hergebruik bij einde levensduur wordt meegewogen”

Microplastics

Wat betreft een verbod op de microplastics is dat nog niet makkelijk want dat gaat via de EU, blijkens de kamerbrief. In het eerste concept restrictievoorstel met betrekking tot opzettelijk toegevoegde microplastics van ECHA (European Chemicals Agency) is aangegeven dat synthetische instrooimaterialen binnen de werkingssfeer van de restrictie vallen.  (Zie ook 2019/20, Kamerstukken II, 32852, 96). De Europese Commissie heeft nog geen definitief restrictievoorstel aan de lidstaten voorgelegd. Uiteindelijk is het de bedoeling dat de Europese Commissie voorstelt een restrictie in de REACH-verordening op te nemen.

Zonder infill

Uit het rapport blijkt dat er inmiddels duurzamere alternatieven beschikbaar zijn, in de vorm van ‘non-infill’ velden zonder instrooimateriaal en velden waarop natuurlijke instrooimaterialen worden toegepast. De gebruikerservaringen met non-infill velden zijn nog wisselend. Om ontwikkeling van alternatieven verder te ondersteunen heeft de minister voor Medische Zorg en Sport een SBIR-innovatiecall voor duurzame kunstgrasvelden opengesteld. In twee consortia van bedrijven lopen ontwikkeltrajecten voor een duurzaam kunstgrasveld dat hoogwaardig gerecycled kan worden. De uitkomsten van deze trajecten worden verwacht in de zomer van dit jaar.

Recyling in Nederland

Voorheen werd het kunstgras als afval versleept naar Denemarken om te recylcen. Zoals ook uit het aangeboden rapport blijkt is er in Nederland weer recyclingcapaciteit beschikbaar voor kunstgras. Een eerste verwerkingslocatie in Amsterdam is inmiddels operationeel. Ook op andere locaties in Nederland wordt
door bedrijven gewerkt aan het tot stand brengen van nieuwe recyclingcapaciteit.
In heel veel mooie woorden zegt de kamerbrief verder, dat de enige alternatieve toepassing voor het rubbergranulaat, de verbrandingsoven is.

“Conform het Landelijk Afvalbeheerplan (LAP) moeten de velden in de afvalfase daarom zodanig verwerkt worden dat deze materialen zo veel mogelijk als monostroom teruggewonnen en gerecycled kunnen worden. Voor het aandeel rubber is gebruik als brandstof nog toegestaan. Ik zal het LAP zo aanpassen dat ook dit materiaal gerecycled moet worden, zoals nu in de praktijk al gebruikelijk is.”

MVI-Inkoop 

In 2021 wordt volgens de kamerbrief, “in ieder geval samen met de sportbonden en RVO, onderzocht in hoeverre het financieel en uitvoeringstechnisch mogelijk en wenselijk is om op basis van deze voorgestelde methodiek maatschappelijk verantwoorde inkoop van kunstgrasvelden te stimuleren via de BOSA-subsidieregeling voor sportverenigingen.”

Daarnaast werkt NOC*NSF aan de ontwikkeling van een Kwaliteitszorgsysteem, waarin zowel de sporttechnische als duurzaamheidseisen aan sportvelden en –
vloeren zijn opgenomen. Met NOC*NSF en onder meer de BSNC en VSG vindt overleg plaats over mogelijkheden om duurzaamheidscriteria te betrekken in dit
normenstelsel, en de uitkomsten van het rapport worden hierbij betrokken. Doelstelling is om het hiermee bij inkoop van velden beter inzichtelijk te maken
aan welke eisen velden minimaal moeten voldoen, en wat er aanvullend mogelijk is om milieueffecten verder te reduceren”.

Zie verder:
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2021/01/25/aanbiedingsbrief-verduurzaming-van-kunstgrasvelden

https://www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2021/01/25/rapport-naar-een-verduurzaming-van-kunstgras

1 thought on “Kamerbrief verduurzaming kunstgras verschenen

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *