Collectieve aanbesteding sport -en speeltoestellen Zuid-Holland West – Aanbestedingsnieuws

Collectieve aanbesteding sport -en speeltoestellen Zuid-Holland West

Foto: Pixabay

De aanbestedende dienst is  de gemeente Pijnaker-Nootdorp, welke als penvoerder namens de gemeenten Zoetermeer, Delft,
Westland, Leidschendam-Voorburg, Wassenaar, Voorschoten, Rijswijk en Midden Delfland is gemachtigd de Aanbestedingsprocedure uit te voeren en te gunnen.
De aanbestedende dienst voert een aanbestedingsprocedure uit voor raamovereenkomst(en) voor het leveren en plaatsen van speel- en sporttoestellen. Onder speeltoestellen wordt verstaan: Een inrichting bestemd voor vermaak of ontspanning waarbij uitsluitend van zwaartekracht of van fysieke kracht van de mens gebruik wordt gemaakt. Onder sporttoestellen wordt verstaan: Toestellen voor in de openbare ruimte, op het gebied van sport- en speltoepassingen. Het betreft onder andere trimtoestellen, bootcamp toestellen, outdoor fitness en calisthenics. Onder plaatsing van toestellen wordt bedoeld: Het monteren, installeren, nastellen/naspannen en repareren van een onvolkomenheid van een toestel met alle bijbehorende onderdelen, inclusief transporteren vanaf de losplaats naar de plaats van bestemming inclusief grondwerk en materiaal. De opdracht is opgesplitst in twee percelen:
Perceel 1. Speeltoestellen
Perceel 2. Sporttoestellen 

Wanneer in het aanbestedingsdocument wordt gesproken over speeltoestellen kan inschrijver hier ook sporttoestellen lezen, tenzij dit wordt uitgesloten. Binnen perceel 1 ‘Speeltoestellen’ wordt beoogd 15 en binnen perceel 2 ‘Sporttoestellen’ 5 opdrachtnemers te contracteren . Iedere inschrijver mag zich inschrijven voor één of meerdere percelen, maar doet zijn inschrijving voor alle genoemde gemeenten.
In de huidige situatie is er tussen 15 leveranciers en alle deelnemende gemeenten een raamovereenkomst gesloten voor het leveren en plaatsen van speeltoestellen en met 5 leveranciers een raamovereenkomst voor het leveren en plaatsen van sporttoestellen. De raamovereenkomst
loopt op 31 december 2020 af. De gemeenten zijn tevreden over de huidige raamovereenkomst en zien graag de raamovereenkomst op een overeenkomstige manier in de markt geplaatst.

De uitvoering van de levering is gepland vanaf het moment van inwerkingtreding van de raamovereenkomst, voorzien met ingang van 1 januari 2021 tot en met 31 december 2022, met een optie tot eenzijdige verlenging (onder gelijkblijvende voorwaarden) door de opdrachtgever van twee maal één jaar. Hiertoe volstaat dat de opdrachtgever uiterlijk zes maanden voor het verstrijken van de initiële / dan geldende looptijd van de raamovereenkomst opdrachtnemer schriftelijk in kennis stelt dat van de verlengingsoptie gebruik wordt gemaakt. Na de afloop van de verlengingsperiode eindigt de raamovereenkomst van rechtswege zonder dat opzegging vereist is. 

De deelnemende gemeentes hebben jaarlijks de volgende bedragen geraamd voor de levering en het
laten plaatsen van speel- en sporttoestellen. Het is slechts een raming en hieraan kunnen geen
rechten worden ontleend.

 

Bron: Tenderned 14 september 2020 https://www.tenderned.nl/tenderned-tap/aankondigingen/205363

 

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *