Collectief werknemersvervoer WSP Parkstad Detachering BV – Aanbestedingsnieuws

Collectief werknemersvervoer WSP Parkstad Detachering BV

©ZAZ

Iedere arbeidsmarktregio heeft een eigen Werkgevers Service Punt (WSP), zo ook de regio Parkstad. Bij een WSP kunnen werkgevers zich melden voor het invullen van hun personeelsbehoefte of met vragen over bijvoorbeeld inclusief ondernemen of social return. WSP Parkstad begeleidt, in samenwerking met haar ketenpartners in de regio Parkstad, mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt vanuit de Sociale Werkvoorziening en de Participatiewet naar betaald werk. Voor werkgevers in de regio Parkstad is WSP Parkstad hét aanspreekpunt voor inclusief ondernemen als antwoord op de krapte op de arbeidsmarkt. De organisatie werkt actief samen met het bedrijfsleven, onderwijsinstellingen en de overheid om passend werk met bijbehorende scholing en begeleiding te realiseren. WSP Parkstad is specialist in het nieuwe denken en bij complexe vraagstukken op het gebied van arbeidsmarktbeleid en specifiek bij het concept van de inclusieve organisatie en mixed-people concepten.
WSP Parkstad telt per 1 maart 2658 medewerkers waarvan 2544 medewerkers met een SW-indicatie. Bij WSP Parkstad worden de 2544 medewerkers vanuit de Wet Sociale werkvoorziening (WSW) bemiddeld naar passend werk. De voornoemde groep medewerkers heeft als gevolg van een (meervoudige) fysieke, cognitief, psychische of gedragsmatige beperking een afstand tot de arbeidsmarkt en is daarom aangewezen op aangepast werk en extra ondersteuning bij het vinden en behouden van Werk. WSP Parkstad voert de WSW uit voor de Parkstadgemeenten Beekdaelen (voormalig Nuth en Onderbanken), Brunssum, Heerlen, Kerkrade, Landgraaf, Simpelveld en Voerendaal plus drie Heuvellandgemeenten Vaals, Gulpen-Wittem en Valkenburg a/d Geul.

Per 1 augustus 2023 eindigt de huidige overeenkomst Collectief Werknemersvervoer van opdrachtgever. Opdrachtgever heeft het besluit genomen om de dienst Collectief Werknemersvervoer in te kopen via een Europese aanbestedingsprocedure. De opdrachtgever beoogt één inschrijver te contracteren die verantwoordelijk is voor het uitvoeren en goed laten functioneren van het werknemersvervoer. De opdrachtgever wenst de flexibiliteit te hebben om gedurende de looptijd van de overeenkomst de
omvang van de dienstverlening aan te passen. De personele aantallen die gebruik maken van het werknemersvervoer zijn niet statisch. Als gevolg van natuurlijk personeelsverloop en het stimuleren van openbaar vervoer of eigen vervoer neemt het aantal deelnemers gedurende de looptijd van de opdracht af. In het Programma van Eisen zijn de minimum eisen vastgelegd.

Momenteel zijn 266 medewerkers geïndiceerd voor collectief vervoer. Op maandbasis maken als gevolg van onder ander ziekteverzuim gemiddeld genomen circa 250 medewerkers daadwerkelijk gebruik van het vervoer. Daarnaast worden medewerkers vervoerd van huisadressen of opstapplaatsen naar detacheringsadressen om niet medische of psychische redenen. WSP Parkstad heeft op dit moment diverse werklocaties met vaste werktijden. Het merendeel van de
medewerkers gaat naar de 3 hoofdvestigingen van WSP Parkstad, te weten:
WOZL Beschut 2.0 B.V.
Sourethweg 2
6422 PC HEERLEN
WSP Parkstad Detachering B.V.
Wenckebachstraat 10
6466 NC KERKRADE
WSP Parkstad Detachering B.V.
Kloosterweg 1
6412 CN HEERLEN
De bloktijden (aanvang en einde werktijd) van deze drie vestigingen zijn van 07.30 uur – 11.30 uur – 16.00 uur.
Daarnaast worden medewerkers vervoerd naar andere werklocaties. De bloktijden van andere werklocaties zijn eveneens van 07.30 uur – 11.30 uur – 16.00 uur of van 08.00 uur – 12.00 uur – 16.30 uur. Daarnaast kunnen detacheringsvestigingen andere werktijden hanteren. Deze en alle andere adressen zijn opgenomen in de aanbestedingsdocumenten.

De maximale waarde van de overeenkomst bedraagt €6.400.000,00,- exclusief BTW. In het geval dit  maximum wordt bereikt vóór de einddatum van de overeenkomst behoudt opdrachtgever zich het recht voor de overeenkomst te beëindigen en een nieuwe aanbesteding te starten. De af te sluiten overeenkomst treedt in werking op 1 augustus 2023 en wordt aangegaan
voor een periode van vier jaar. De overeenkomst kan eenzijdig door opdrachtgever tweemaal worden verlengd onder gelijkblijvende voorwaarden voor een periode van twee jaar.  De inschrijvers, waar geen uitsluitingsgrond op van toepassing is én die voldoen aan de geschiktheid(eisen) worden uitgenodigd op 5 juni 2023 (tijdstip wordt nader bepaald) om hun
inschrijving toe te lichten. Tijdens de presentatie is er voor de projectgroep tevens gelegenheid tot het stellen van vragen. Na de presentatie zal de beoordelingscommissie haar definitieve beoordeling geven. De presentatie maakt geen deel uit van de gunningscriteria. Aanbesteder volgt met deze aanbesteding de openbare procedure. De inschrijvingen worden, na beoordeling op de uitsluitingsgronden en geschiktheidseisen beoordeeld aan de hand van het gunningcriterium de economisch meest voordelige inschrijving op basis van de ‘beste prijs-kwaliteitsverhouding’.

Bron: Tenderned donderdag 13 april 2023 https://www.tenderned.nl/aankondigingen/overzicht/294580

Aanbestedingsnieuws 8e jaargang editie 14 april 2023

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *