Cameratoezicht Gemeente Almere – Aanbestedingsnieuws

Cameratoezicht Gemeente Almere

Bron: PIxabay https://pixabay.com/nl/users/Felix_Broennimann-199315/

Het cameratoezicht is in 2008 in het Stadscentrum van Almere gestart waarna een deel van het winkelgebied van Almere Buiten vanaf 2010 eraan is toegevoegd. Op basis van een evaluatie werd in 2011 geconcludeerd dat het cameratoezicht een belangrijke bijdrage levert aan het totale pakket aan veiligheidsmaatregelen. Een logisch gevolg hiervan is het continueren en uitbreiden van het cameratoezicht. In 2014 is er een Europese aanbesteding gehouden voor het bouwen van een nieuwe cameratoezichtruimte (CTR) en het leveren van camera’s en andere apparatuur om het cameratoezicht mogelijk te maken. Het contract met de huidige leverancier loopt in februari 2021 af. Dit houdt in dat een Europese aanbesteding moet worden gestart om de continuïteit van het cameratoezicht te waarborgen.

Algemeen doel is om de continuïteit van het cameratoezicht te borgen door een overeenkomst met één leverancier af te sluiten die verantwoordelijk is voor de levering en onderhoud van een toekomstbestendig en geïntegreerd camerabewakings- en informatieopslagsysteem in Almere Stad en -Buiten. Met het oog op Smart City zullen de te vervangen camera’s moeten voldoen aan de nieuwe technologie waardoor informatie met verschillende divisies gedeeld kunnen worden. Mede hierom wil de opdrachtgever de opdracht aan een innovatieve partij gunnen.

Gelet op het verband tussen enerzijds de aanschaf en levering (c.q. vervanging) van de camerabewaking- en het informatieopslagsysteem en anderzijds het beheer- en onderhoudswerkzaamheden van voornoemde systemen is er sprake van clustering van opdrachten, ook voor zowel Almere Stad als -Buiten. Het samenvoegen van beide soorten dienstverlening in een opdracht zou mogelijk leiden tot een beperking van de relevante markt. Er is bewust gekozen om aankoop en het onderhoud van het cameratoezichtsysteem in beide gebieden samen te clusteren en deze via één aanbestedingsprocedure in de markt te zetten, aangezien beide in verband staan met elkaar. De aankoop van camera’s brengt onderhoud aan deze camera’s met zich mee. Het is een voordeel als dezelfde opdrachtnemer, die goed bekend is met het geplaatste camerasysteem, het onderhoud kan plegen gedurende de contractperiode. Verder is het om technische redenen logischer om de aankoop en het onderhoud bij één leverancier te beleggen. Immers de beheer-en onderhoudswerkzaamheden, maar ook de (optionele) verhuizing,  is benodigd om de kwaliteit en continuïteit van het cameratoezicht te borgen. Voor zowel aanbestedende dienst als opdrachtnemer heeft dit clusteren praktische voordelen aangezien de opdracht op deze manier zo efficiënt en doelmatig mogelijk opgepakt kan worden.

De overeenkomst wordt aangegaan voor de duur van vier jaar met een optie van verlenging van twee maal één jaar tot maximaal zes jaar. Tijdens deze periode kan de aanbestedende dienst de overeenkomst eenzijdig tussentijds ontbinden met inachtneming van een opzegtermijn van drie maanden. De motivatie voor de maximale duur van 6 jaar van de overeenkomst is al volgt:

  • De technische levensduur van de te plaatsen camera’s is langer dan 4 jaar. Aangezien niet alle camera’s in het eerste jaar vervangen zullen worden rechtvaardigt dit de langere looptijd.
  • Een langere contracttermijn zal het onderhoud ten goede komen omdat dezelfde leverancier, die goed bekend is met het geplaatste camerasysteem, het onderhoud kan plegen gedurende de levensduur van de camerabewaking- en informatieopslagsysteem.
  • Mogelijke extra kosten voor de opties kunnen meer verspreid worden. In de genoemde periode is de verwachting dat in totaal 107 camera’s (88 in Almere Stad en 19 in Almere Buiten) worden afgenomen.

De raming van de opdrachtwaarde leidt tot de constatering dat de geraamde totale opdrachtwaarde de actuele Europese drempelwaarde ad €214.000,- ruim overschrijdt. Er dient op grond van de Aanbestedingswet 2012 en het inkoopbeleid van de gemeente een Europese
aanbesteding te worden gevolgd. Gunning vindt plaats op basis van het principe beste prijs-kwaliteitsverhouding.

Bron: Tenderned 22 september 2020  https://www.tenderned.nl/tenderned-tap/aankondigingen/206134

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *