Camerahandhaving Breda – Aanbestedingsnieuws

Camerahandhaving Breda

Bron: Pixabay.com

De binnenstad van Breda is een prettige plek om te wonen, te winkelen en te ondernemen. Het verkeer in het voetgangersdomein in de binnenstad dient daarom tot minimum te worden beperkt. Onnodige verkeersbewegingen hebben negatieve gevolgen voor het verblijfs- en woonklimaat in de binnenstad. Voor bewoners, het winkelend publiek, bevoorrading en hulpdiensten moet een binnenstad goed bereikbaar zijn, maar dat mag niet ten koste gaan van de leefbaarheid. In het voetgangersgebied in de binnenstad kan daarom alleen worden geladen en gelost binnen venstertijden. Buiten venstertijden is
gemotoriseerd verkeer niet toegestaan. Alleen bij uitzondering wordt een ontheffing verstrekt om buiten de venstertijden het gebied in te rijden. De binnenstad van Breda wordt momenteel autoluw gehouden met paaltjes op de toegangswegen van
het voetgangersgebied. De ervaring is dat er buiten de venstertijden nog verkeer rijdt dat daar niet thuishoort. Het systeem met paaltjes is fraudegevoelig. Er zijn sleutels in omloop voor het bedienen van de paaltjes die onrechtmatig gebruikt worden om toegang tot het voetgangersgebied te krijgen. Iedereen die over een sleutel beschikt, kan op ieder gewenst moment het paaltje laten zakken. Geregeld wordt nagelaten het paaltje weer omhoog te zetten, waardoor op sommige plekken onduidelijkheid ontstaat over de toegang voor motorvoertuigen. De huidige afsluiting met paaltjes zorgt hierdoor voor
niet-geautoriseerd en ongewenst verkeer in de binnenstad buiten de venstertijden. Voor een prettig verblijfsklimaat in de binnenstad wordt het huidige palenplan voor een groot deel vervangen door camerahandhaving. Daarbij is het verkeer dat de binnenstad inrijdt beter te controleren, ook de voertuigcategorie snor- en bromfietsen. Het beoogd effect van deze maatregel
is het verbeteren van de leefbaarheid in de binnenstad van Breda door het terugdringen van het aantal verkeersbewegingen van voertuigen buiten de venstertijden.

De opdracht omvat tevens het plaatsen van camera’s bij de gesloten verklaringen locatie Houtmarkt en Hazeldonk.  Op beide locaties is sprake van permanente handhaving (24×7) en is geen sprake van venstertijden. Voor deze locaties zijn kortlopende overeenkomsten gesloten met leveranciers. Deze cameraposities (totaal 4) maken tevens onderdeel uit van deze aanbesteding. Voor de plaatsing van de camera kan worden aangesloten op de aansluitpunten/masten van bestaande cameraposities. Voor deze locaties hoeft geen plaatsingsplan opgesteld te worden (subgunningscriterium 2A). De huidige camera-posities dienen te worden gebruikt. Daarnaast worden optioneel camera’s gevraagd voor handhaving in de milieuzone. In de Bredase binnenstad is sinds 2007 een milieuzone voor vrachtverkeer van kracht. Momenteel is het toelatingscriterium emissieklasse 4. Vanwege de landelijke harmonisatie van de milieuzones wordt de Bredase milieuzone per 1 januari 2022 aangescherpt naar emissieklasse 6.
Vanaf 2025 is het wettelijk ook mogelijk om een Zero Emissiezone in te stellen voor bepaalde voertuigen. Uitgangspunt voor de omvang van de Zero Emissiezone is de huidige begrenzing van de milieuzone. De komende tijd wordt een voorstel worden uitgewerkt over hoe, waar en wanneer een milieuzone/ zero emissie zone in de binnenstad in de loop van 2025 of 2026 gerealiseerd en gehandhaafd. De wens bestaat de milieuzone/Zero Emissiezone te handhaven met behulp van ANPR-camera’s.
Daarom is besloten deze handhaving te integreren met de handhaving in het voetgangersgebied en andere gesloten verklaringen. De besluitvorming hierover vindt in de loop van dit jaar plaats. We kunnen nog geen zekerheid bieden dat we de ANPR-camera’s ten behoeve van de handhaving van de Milieuzone ook daadwerkelijk afnemen. Dit onderdeel van de aanbieding voor de camera’s is onder voorbehoud van besluitvorming en financiële middelen. Voor de toekomstige handhaving is de insteek te gaan handhaven op 4 vaste locaties en 2 camera’s flexibel inzetten (rouleren) op een aantal punten.
De vaste ANPR-controle is op de locaties waar het meeste vrachtverkeer de milieuzone inrijdt:
1. Prinsenkade
2. Markendaalseweg
3. Claudius Prinsenlaan
4. J.F. Kennedylaan
Naast deze vaste cameraposities is de wens om twee camera’s flexibel in te zetten op wisselende locaties. Dit betekent dat deze camera’s periodiek (uitgangspunt: jaarlijks) worden verplaatst. De camera’s worden in de milieuzone geplaatst op een door de opdrachtnemer te leveren kantelmast. De camera’s leggen het voertuig vast aan de voorzijde van het voertuig dat zich in de milieuzone bevindt. 

Geen onderdeel van deze uitvraag is:
– Het ontwerpen, bestellen en plaatsen van bebording nabij de cameralocaties;
– Mogelijk benodigde software-aanpassingen van de aanscherping van Milieuzone naar ZeroEmissiezone, mogelijk vanaf 2025;
– Het verwijderen van de bestaande paaltjes;
– De aanleg van een energie-aansluiting tot aan de voet van de kantelmast;
– Het automatisch verwerken en verzenden van waarschuwingsbrieven. Hiervoor sluit de gemeente een separate overeenkomst.

Bron: Tenderned 13 april 2021 https://www.tenderned.nl/tenderned-tap/aankondigingen/225045

 

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *