Aanschaf en plaatsing speeltoestellen Zandvoort Haarlem – Aanbestedingsnieuws

Aanschaf en plaatsing speeltoestellen Zandvoort Haarlem

Foto: © Spaarnelanden

De aanleiding voor deze aanbesteding is gelegen in het afsluiten van raamovereenkomsten met marktpartijen voor het leveren, plaatsen van speeltoestellen en aanleg van valondergronden in de gemeenten Haarlem en Zandvoort. De huidige raamcontracten lopen af en daarom worden de werkzaamheden opnieuw aanbesteed. Hierbij wordt voornamelijk gestuurd op kwaliteit en service, aangezien de speellocaties voor kinderen van groot belang zijn voor het algemene beeld in de gemeenten. Het aantal speeltoestellen binnen de gemeente Haarlem bedraagt circa 1154 stuks. Het aantal speeltoestellen in de gemeente Zandvoort is niet bekend. De afspraak met de gemeente Zandvoort is dat er incidenteel speeltoestellen moeten worden vervangen. De opdacht bestaat uit:

Het leveren en plaatsen van speel- en sporttoestellen en speelaanleidingen;
Het leveren en aanbrengen van valondergronden;
Het in voorkomende gevallen uitvoeren van ontwerpwerkzaamheden;
Digitale participatie met burgers omtrent de keuze van speeltoestellen;
Het in voorkomende gevallen uitvoeren van bijkomende kleinschalige werkzaamheden zoals grondwerk, straatwerk, groenwerkzaamheden welke een directe relatie hebben met het aanbrengen van de toestellen en of valondergronden.

Het doel van deze miet-openbare aanbesteding is het afsluiten van vier raamovereenkomsten tussen de opdrachtgever en vier marktpartijen voor het leveren, plaatsen en aanleg van valondergronden in de gemeente Haarlem en Zandvoort. De maximale contractduur inclusief optionele verlengingen bedraagt conform artikel 2.140, lid 3 van de ’gewijzigde Aanbestedingswet 2012’ vier jaar. Contractduur is twee jaar met de mogelijkheid tot eenzijdige verlenging (tweemaal met één jaar).
De ingangsdatum van de overeenkomsten is 15-10-2021. Mede op basis van historische gegevens bedraagt het te verwachten jaarvolume circa €250.000,- exclusief BTW per jaar. Dit geeft geen garantie voor de werkelijke afname de komende jaren. Gegadigden kunnen dan ook géén rechten ontlenen aan deze raming .

Spaarnelanden is een integraal onderhoudsbedrijf, dat zorgt voor een prettig leefbare en goed bereikbare openbare ruimte in Haarlem en omgeving. Met een hoge mate van maatschappelijke betrokkenheid en een professioneel inzicht in de praktische toepassingen zorgt Spaarnelanden voor mens en milieu. Spaarnelanden is verantwoordelijk voor het beheer en onderhoud van de openbare ruimte in Haarlem, de ruimte waar iedereen zich prettig en veilig wil voelen. Daarnaast draagt Spaarnelanden zorg voor straat- en gevelreiniging, gladheidsbestrijding, de bestrijding van plaagdieren, het onderhoud van straat- en verkeersmeubilair, het openbaar groen, schooltuinen en speelvoorzieningen. Spaarnelanden beoogt vier partijen te contracteren:
– die een ‘partner’ is die uiteraard de juiste kwaliteit en inzet levert, die toegevoegde waarde biedt en mee denkt en helpt in elke fase naar professioneel opdrachtgeverschap en een continu borging- en verbeterproces (leercurve);
– garandeert en feitelijk in staat is dat hij de werkzaamheden uit kan voeren en ook uit zal voeren.
Spaarnelanden sluit met elke ondernemer één raamovereenkomst. Op basis van rangordescore in de gunningsfase wordt de verwachte omzet zoveel mogelijk evenredig verdeeld onder de 4 gecontracteerde ondernemers. Ondernemer op de eerste plaats in de rangorde ontvangt de eerste opdracht, de 2
de in rangorde de volgende opdracht enz., enz. De opdracht is niet in percelen opgedeeld, omdat het niet passend wordt geacht gezien de gelijksoortige en met elkaar samenhangende werkzaamheden betreffende het leveren van en plaatsen van speeltoestellen en valondergronden. Ook zijn de werkzaamheden en producten geschikt voor midden en kleinbedrijf. Het MKB kan ook als onderaannemer of als combinatie van bedrijven meedoen. Men kan echter maar eenmaal aanmelden.

Bron: Tenderned 13 april 2021 https://www.tenderned.nl/tenderned-tap/aankondigingen/224962

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *