Calamiteitenbestrijding en incidentenmanagement Zoetermeer – Aanbestedingsnieuws

Calamiteitenbestrijding en incidentenmanagement Zoetermeer

Mandelabrug. Foto: Google Streetview

Het onderwerp van de aanbesteding bestaat uit calamiteitenbestrijding en incidentenmanagement, het één en ander conform het Programma van Eisen. De scope van deze aanbesteding betreft het veiligstellen (en/of verwijderen) van zaken die hinder
veroorzaken en het beheersbaar maken van de situatie. Het gaat hierbij onder andere om (niet uitputtend):
1. Het veiligstellen van een incidentsituatie, inclusief het treffen van eventueel noodzakelijke verkeersmaatregelen, waaronder:

a. Het treffen van (tijdelijke) verkeersmaatregelen conform BRL 9101.
b. Het leveren van actiewagens, pijlwagens, tekstkranten, borden, hekken.

2. Na het veiligstellen en inventariseren van een incident, moet contractant de meest voorkomende incidenten zelf (of namens hem) kunnen verhelpen, waaronder:

a. Wegdek- en oppervlaktereiniging na een Incident, inclusief verwijdering en afvoer van de vervuiling, waarbij o.a. verontreinigingen als gevolg van verschillende type oliën, vetten, brandstoffen, modder, glas en andere vaste- danwel vloeistoffen verholpen moeten worden.
b. Het uitvoeren van noodreparaties aan het wegdek en/of overige verhardingen.
c. Assistentie verlenen tijdens het bergen van voertuigen in overleg met hulpdiensten en/of een berger bij een ongeval.
d. Het verwijderen van vervuiling (en/of voorwerpen en/of obstakels) van wegen, uit oppervlaktewateren en/of uit de openbare ruimte.
e. Het verwijderen van olieachtige substanties van wegen, bestrating, gebouwen, kunstwerken.
f. Het opzuigen van vloeistoffen en droge stoffen d.m.v. vacuümtechniek.
g. Het bestrijden van incidenten op openbare wegen met gevaarlijke stoffen of emballage.
h. Het begeleiden van het wegnemen/verwijderen van bodemverontreiniging na een
lekkage conform BRL SIKB 6000/6001 en BRL 7000/7001.
i. In algemene zin het verwijderen, afvoeren en laten verwerken van geruimde vervuiling en/of voorwerpen en/of gedumpt afval waaronder ook drugs- en gevaarlijk afval en asbest (niet zijnde explosief afval en/of nucleair afval en/of zeer
gevaarlijk afval) welke vrijgekomen is als gevolg van het incident.
3. De samenwerking met hulpdiensten en de gemeente (die coördinatie hebben) tijdens (grootschalige) incidenten en ongevallen door getrainde ongevallenbestrijdingsteams van contractant.

Het verwachte aantal meldingen is ongeveer honderdvijf  per jaar. De verwachte omzet over vier jaar zal de aanbestedingsdrempel van €215.000,- net overschrijden. Het is echter lastig om de omvang van de opdracht vooraf in te schatten. Met één groot incident kan de schade aanzienlijk toenemen. Er is gekozen voor de Europese openbare aanbestedingsprocedure. De te sluiten raamovereenkomst wordt aangegaan voor de duur van twee jaar met de optie tot
verlenging van tweemaal één jaar. De ingangsdatum is 1 april 2023. De nadere opdrachten onder de ramovereenkomst worden verstrekt volgens de voorwaarden zoals die zijn opgenomen in de raamovereenkomst c.q. de nadere overeenkomst bij deze
raamovereenkomst.

Bron: Tenderned vrijdag 2 december 2022 https://www.tenderned.nl/aankondigingen/overzicht/281162

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *