Busreizen leerlingen ASG Almere – Aanbestedingsnieuws

Busreizen leerlingen ASG Almere

©ZAZ

Voor leerlingen in het primair- en voortgezet onderwijs zijn schoolreisjes en excursies iets om naar uit te kijken, zeker gezien het gemis hiervan in de afgelopen jaren. Om deze kinderen, jongeren en hun begeleiders onbezorgd op reis te laten gaan is de Almeerse Scholen Groep (ASG) op zoek naar een leverancier van busreizen. Met deze aanbesteding wenst de ASG twee opdrachtnemers te contracteren die per 1 november 2022 en gedurende de looptijd van de raamovereenkomst busreizen voor leerlingen kan verzorgen. De opdrachtnemer. die de beste PKV (opdrachtnemer A) heeft krijgt in beginsel alle nadere opdrachten (busreizen) die uit deze aanbesteding voortkomen. Indien opdrachtnemer A onverhoopt niet kan leveren zal ASG bij de tweede in rang (voortgekomen uit de inschrijvingen/ beoordelingen) zijnde opdrachtnemer B de nadere opdracht (busreis) aanvragen en na akkoord in opdracht verstrekken.  Beide partijen krijgen een raamovereenkomst waarbij opdrachtnemer B alleen opdrachten krijgt in die rol.

Dit vervoer omvat eendaagse of meerdaagse ritten tussen twee nader te bepalen locaties, meestal binnen Nederland, ten behoeve van onder meer excursies en schoolreizen. Het regelen van toegangstickets en/of het inkopen van pakketreizen valt buiten de scope van deze aanbesteding. De frequentie en de aard van de schoolreisjes en excursies verschillen per school en per jaar, waardoor exacte afname bij aanvang van de ramovereenkomst(en) onduidelijk is. Reizen en excursies die bij aanvang van de raamovereenkomst al geboekt zijn bij de huidige leverancier blijven staan.

Op basis van de uitgaven aan busreizen in schooljaar 2019/2020 en de te verwachten afname in de komende jaren, betreft de totale geraamde waarde van de opdracht € 450.000,- exclusief BTW op basis van vier jaar. Voor de berekening van de geraamde waarde is uitgegaan van schooljaar 2019/2020, omdat de jaren na 2019/2020 als gevolg van de beperkende maatregelen rondom Covid-19 niet representatief zijn voor de uitgaven aan busreizen. Hoe dit zich de komende jaren gaat ontwikkelen is nog onduidelijk, maar als bandbreedte wordt max. tweemaal de geraamde waarde aangehouden. Deze geraamde waarde is een schatting en hieraan kunnen inschrijvers geen rechten ontlenen.

Na gunning van de opdracht zal met de inschrijver (dan opdrachtnemer(s)) met de beste prijs-kwaliteitsverhouding (BPKV) een raamovereenkomst worden gesloten. De raamovereenkomst zal een looptijd hebben van vierenwintig maanden met voor de opdrachtgever tweemaal de optie tot verlenging van telkens twaalf maanden. Concrete opdrachten onder de raamovereenkomst worden gegeven met bestelopdrachten, waarna opdrachtnemer een offerte uitbrengt, na acceptatie van de offerte door de aanbestedende dienst is de bestelopdracht definitief. De aanbestedende dienst zal alle bestelopdrachten onder de raamovereenkomst als eerste aan de opdrachtnemer A verstrekken.

Bron: Tenderned vrijdag 15 juli 2022 https://www.tenderned.nl/aankondigingen/overzicht/267315

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *