Buitengewoon onderhoud Polder-en Boezemkaden Delfland – Aanbestedingsnieuws

Buitengewoon onderhoud Polder-en Boezemkaden Delfland

Indruk van een mogelijk deelproject in de raamovereenkomst. Meer indrukken in de aanbestedingsdocumenten. Foto: Hoogheemraadschap Delfland

Binnen het team Stevige Dijken van Hoogheemraadschap Delfland bestaat de behoefte om het terugkerende karakter van Buitengewoon Onderhoud aan boezem- en polderkades met een raamovereenkomst in de markt te zetten. Het doel van deze raamovereenkomst is om tijdens deze aanbestedingsprocedure al een groot aantal voorwaarden overeen te komen waaronder toekomstige deelopdrachten gegund worden (zoals eenheidsprijzen, opslagpercentages, kwaliteit, leveringsvoorwaarden, aansprakelijkheid, etc.). Dit zal worden vastgelegd in de raamovereenkomst.
Hierdoor is bij een concrete deelopdracht snel een eenvoudig offerte- en gunningstraject te doorlopen. Dit zorgt ervoor dat het team Stevige Dijken op een efficiënte wijze de jaarlijkse hoeveelheid kilometers te realiseren keringen kan verwezenlijken.

Delfland wil één raamovereenkomst afsluiten voor het beschreven buitengewoon onderhoud. Delfland is van plan om aan 3 inschrijvers de opdracht te gunnen. De raamovereenkomst wordt gegund aan de drie inschrijvers met de economisch meest voordelige inschrijving, op basis van de beste prijs-kwaliteit verhouding.

De opgave voor het team Stevige dijken is op dit moment het uitvoeren van Buitengewoon onderhoud aan circa 12 kilometer boezem- en polderkades per jaar. Dit vertegenwoordigt een geraamde waarde van circa € 6 Miljoen per jaar. In totaal komt hiermee de maximale waarde van de raamovereenkomst uit op € 24 miljoen exclusief btw. Het aantal deelopdrachten en de grote ervan is nog niet concreet te maken, gezien de
diversiteit aan trajecten. Het gemiddelde aantal trajecten van de afgelopen 2 jaar is circa 25 per jaar. Het streven is om de deelopdrachten zo gelijk mogelijk over het jaar te verdelen maar door interne processen en externe omstandigheden zal dit niet altijd het geval zijn waardoor pieken kunnen ontstaan. Mede hierom is gekozen voor 3 raamcontractanten.
 De indicatieve aantallen zijn op basis van de huidige inzichten voor de komende vier jaar. De raamovereenkomst gaan naar verwachting in op 1 november 2020 en heeft een looptijd van 24 maanden met de mogelijkheid voor Delfland om de overeenkomst tweemaal met 12 maanden te verlengen. De maximale looptijd wordt hierdoor 4 jaar of
wanneer de maximale omzet van € 24 miljoen excl. BTW binnen de raamovereenkomst behaald is.

Over het algemeen geldt dat Delfland geen eigenaar is van de waterkering en dat de gronden in eigendom zijn van particulieren of gemeentes. In de loop van tientallen jaren zijn veel objecten (zoals kassen, woningen, schuurtjes, bomen en struiken, tuinen, vlonders, steigers, afvoerpijpjes en inlaten) op de waterkering geplaatst zonder vergunning. Ook voldoen de objecten niet aan de regels die Delfland eraan stelt. Dit komt deels doordat de regels van Delfland onbekend zijn en Delfland de bewoners onvoldoende heeft geïnformeerd. Nu de waterkering moet worden opgehoogd, lopen we hier tegenaan. De ophoging van de kering kan een grote impact hebben op de tuinen en percelen. Daarom heeft Delfland gekozen om al tijdens het ontwerpproces in gesprek te gaan met de eigenaren om te kijken welke mogelijkheden er zijn om de impact te verminderen. Dat kan bijvoorbeeld door het verwijderen van objecten door Delfland in plaats van dat de bewoners het zelf moeten doen. Of door het vervangen van de beschoeiing, het terugplaatsen van een hek of toegangspad naar de woning. Of door het plaatsen van grondkerende constructies om het ruimtebeslag te verminderen. Delfland vindt het belangrijk dat wat we toezeggen in de gesprekken, voor iedereen
hetzelfde is. Daarbij wordt ook gekeken naar de doorwerking naar alle keringen in ons beheergebied. Een relatief kleine afspraak op één perceel kan immers doorwerken naar alle duizenden tuinen op keringen en naar de verlening van watervergunningen. De afspraken met de bewoners legt Delfland tijdens het ontwerpproces vast in een brief. Zo proberen we met de bewoners overeenstemming te bereiken om zo min mogelijk terug
te moeten vallen op de wettelijke instrumenten die een waterschap mag inzetten om de werkzaamheden af te dwingen.


Vaak vinden bewoners de start van de uitvoeringsfase spannend en hechten ze waarde aan goed contact met de aannemer. Ook hebben bewoners vaak praktische vragen vlak voor de uitvoering. Een gedegen uitvoeringskennis en flexibiliteit van de aannemer in deze fase vergroot het vertrouwen bij de bewoners.

Bron: Tenderned 13 mei 2020 https://www.tenderned.nl/tenderned-tap/aankondigingen/194874

 

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *