Bruggen 2060, 2080, paviljoens en parkeerinrit Amsterdam – Aanbestedingsnieuws

Bruggen 2060, 2080, paviljoens en parkeerinrit Amsterdam

bruggen 260, 280, paviljoens en p&p. Inpressies: © Gemeente Amsterdam

Het doel van deze aanbesteding van de gemeente Amsterdam is het komen tot het realiseren van brugverbindingen die de Pampuslaan in staat stellen Centrum- en Strandeiland, beide onderdeel van IJburg 2e fase, te ontsluiten op de bestaande netwerken (langzaam verkeer, tram en gemotoriseerd verkeer), met voldoende kwaliteit, waarbij de geplande
stedenbouwkundige functies op het land en in het water, onder en in de nabijheid van de bruggen, in stand worden gehouden of worden uitgebreid, met een architectonische inpassing welke past  bij het karakter van IJburg.
De werkzaamheden bestaan in hoofdzaak uit de realisatie van een tweetal bruggen (brug 2060 en brug 2080), twee paviljoens en een parkeerinrit (P&P) welke zich in en onder de toerit van brug 2080 bevinden. Beide bruggen bestaan uit 3 brugdekken, 2 voor auto en langzaam
verkeer en één welke functioneert als tram/busbaan. Naast een oeververbinding voor verkeer loopt er tevens een belangrijke hoofdroute van kabels en leidingen door de bruggen en door de werkterreinen.
De bruggen en paviljoens zijn ontworpen met bijzondere aandacht voor de beeldkwaliteit onder architectuur in samenwerking met Grimshaw Architects.

Het werk is onderdeel van de ontwikkelopgave IJburg fase 2 en bevindt zich op en langs het tracé van de Pampuslaan. Voor de ontwikkelopgave is een aantal randvoorwaarden op gebiedsniveau geregeld, denk hierbij aan een ecologisch werkprotocol, een zandprotocol, een bouwplaatsprotocol en alle richtlijnen en eisen op het gebied van de BLVC-aspecten (bereikbaarheid, leefbaarheid, veiligheid en communicatie). Het werkgebied bestaat uit twee separate werkterreinen. Tevens kan de opdrachtnemer gebruikmaken van een derde (tijdelijk) werkterrein om transport over water mogelijk te maken. De projectlocatie van brug 2060 bevindt zich in een stedelijke omgeving met aan het werkterrein grenzende bebouwing, een aangrenzend woningbouwproject op Centrumeiland dat start medio 2023 en een tijdelijk omgelegde hoofdroute voor autoverkeer en bus. Het werkterrein van brug 2080 en P&P bevindt zich in een nog te realiseren deel van de ontwikkelopgave. Wel zijn er recreatieve voorzieningen (stadstrand met bijbehorende toegangswegen) in de nabijheid van het werkterrein en wordt er op Centrumeiland gewoond en zijn er volop woningen en voorzieningen in aanleg en in voorbereiding.

De aanbestedingsprocedure wordt gevoerd volgens de Europese niet openbare procedure overeenkomstig hoofdstuk 3 van het Aanbestedingsreglement Werken 2016 (ARW 2016). Na de aanmeldingsfase ontvangen de geselecteerde gegadigden via Tenderned een uitnodiging tot inschrijving vergezeld van de aanbestedingsdocumenten. De economisch meest voordelige inschrijving zal worden vastgesteld op basis van beste prijs-kwaliteitsverhouding die betrekking heeft op (in afnemende volgorde van belang):
1. De inschrijvingssom;
2. Kwaliteitsonderdeel 1; risicobeheersplan.
3. Kwaliteitsonderdeel 2; CO2-ambitieniveau.

De aanbesteder zal op geen enkele wijze kosten vergoeden welke door gegadigden worden gemaakt in verband met de aanmeldingsfase. De aanbesteder betaalt een tegemoetkoming van € 25.000,- exclusief BTW aan de geselecteerde
gegadigden die:
– een geldige inschrijving hebben gedaan en;
– op het kwaliteitscriterium risicobeheersplan een fictieve korting van tenminste 25% hebben behaald en;
– niet voor de opdracht in aanmerking komen.

Het af te sluiten contract is uitgewerkt tot een RAW bestek (versie 2020) op basis van UAV 2012. De historie van het project (de al bestaande ontwerpen uit de jaren 2005-2010), de zeer beperkte ontwerpvrijheid (wegens het vastliggende architectonisch ontwerp conform de ‘ontwerpfamilies’ van de bruggen op IJburg) en de omgeving waarin het project zich bevindt dragen bij aan de keuze voor een UAVcontract. 

Bron: Tenderned woensdag 16 maart 2022 https://www.tenderned.nl/aankondigingen/overzicht/255879

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *