Bouwteampartner renovatie Berlage Lyceum Amsterdam – Aanbestedingsnieuws

Bouwteampartner renovatie Berlage Lyceum Amsterdam

Berlage Lyceum Amsterdam. Foto: Google Streetview

Esprit Scholen heeft het voornemen om de twee gebouwen waarin het Berlage Lyceum is gevestigd aan de Pieter
Lodewijk Takstraat in Amsterdam te renoveren. Besloten is om het project in bouwteam op basis van een Definitief Ontwerp + te ontwikkelen. Ten behoeve van de bijdrage aan dit bouwteam en – indien de uitwerking in het bouwteam daar aanleiding
toe geeft – ten behoeve van de uitvoering van de bouwkundige, elektrotechnische en werktuigbouwkundige werkzaamheden met betrekking tot de renovatie en nieuwbouwwerkzaamheden is de aanbestedende dienst van plan om één inschrijver te selecteren en heeft hiertoe een Europese niet-openbare aanbestedingsprocedure uitgeschreven.

Het Berlage Lyceum is een brede scholengemeenschap voor Mavo, Havo, Vwo en Gymnasium. Als UNESCOschool is het Berlage Lyceum onderscheidend in Amsterdam.  De school bestaat uit twee bijna identieke Rijksmonumentale gebouwen aan de P.L. Takstraat 33 en 34 in Amsterdam Zuid uit 1922. Recent zijn de gevels gerenoveerd. Functioneel en technisch zijn de gebouwen sterk verouderd voor het onderwijs van de 21e eeuw, dit met respect voor het verleden én met een blik op de toekomst. In totaal bedraagt de omvang van het onderwijsgebouw circa 7.900 m2 BVO. Na de renovatie blijft het bruto
vloeroppervlak gelijk. De verhouding tussen ruimtes onderling wordt wel aangepast. De werkzaamheden vinden voornamelijk inpandig plaats (het terrein wordt wel gerenoveerd). Gedurende de uitvoering van de werkzaamheden wordt de school op een tijdelijke locatie gehuisvest, de beide gebouwen zijn tijdens de renovatie dus leeg. Met de renovatie wordt het gebouw technisch en functioneel opgewaardeerd. Tevens is het de ambitie om het gebouw te verduurzamen. Uitgangspunt nu is het realiseren van een WKO oplossing. De gebouwen van het Berlage Lyceum staan op een binnenstedelijke locatie. Veel omringende straten zijn
smal, kennen krappe bochten en zijn in principe niet aangelegd voor zwaar verkeer. Dit vraagt aandacht voor bouwlogistiek- en -veiligheid, zowel in de bouwteamfase als in de uitvoeringsfase.

De aanbestedende dienst realiseert zich dat de renovatie van een rijksmonumentaal onderwijsgebouw op een binnenstedelijke locatie een complexe opgave is. Vanwege grip op planning, budget/kosten, kwaliteit en risico’s is besloten de verdere uitwerking van het ontwerp vorm te geven in bouwteam. Op deze wijze heeft de beoogd uitvoerende partij onder andere meer tijd om het gebouw en het plan te leren kennen, met de ontwerpers mee te denken in het ontwerp, te vragen om de noodzakelijke detailtekeningen of aanvullende onderzoeken, te sturen op een integraal en compleet bestek met uitvoeringsgereed ontwerp, de
bouwlogistiek te organiseren en de planning haalbaar te maken. Aanbesteder wenst derhalve een bouwteam aannemer te betrekken bij het ontwerpproces die haar uitvoeringskennis en kunde proactief en met respect voor de belangen van de andere betrokken partijen inbrengt. De aannemer wordt in de bouwteamfase een extra adviseur met als discipline uitvoerings-en kostendeskundigheid. De aannemer dient een actieve bijdrage te leveren aan de uitwerking van het ontwerp in al zijn ontwerpdisciplines. Maakbaarheid, financiële haalbaarheid, veiligheid, planning, compleetheid van de uitwerking en een ‘handtekening’ onder het bouwteam resultaat waarmee financiële zekerheid en een vlot uitvoeringsproces zijn geborgd, zijn de focuspunten voor de bouwteamaannemer. Op dit moment en parallel aan de selectiefase wordt door het ontwerpteam in samenwerking met de opdrachtgever een Definitief Ontwerp + opgesteld. Deze bestaan naast het ontwerp uit onder andere een
procesomschrijving voor het bouwteam en een set aan de minimaal te stellen algemene uitvoeringsvoorwaarden die worden gehanteerd bij het uit te werken bestek in de bouwteamfase. De aannemer levert na afronding van de aanbesteding, in het bouwteam vanuit zijn expertises een concrete bijdrage aan het ontwerp onder andere door het aanleveren van alternatieven, de toets op compleetheid van de stukken, het actief betrekken van leveranciers en onderaannemers (reeds tijdens de ontwerpfasen) ten behoeve van denkkracht (maakbaarheid, logistiek, planning) en engineering en het op- en bijstellen van
ramingen en begrotingen waarbij in het bouwteam gestuurd wordt op een maximaal taakstellende bouwbudget (ter indicatie circa €14.000.000,- exclusief btw). De resultaten van de bouwteamfase zijn in kwalitatieve zin een (stabu)-bestek met uitvoeringsgereed ontwerp. Tevens wordt van aannemer een uitvoeringsplanning verwacht. Bij afronding van de bouwteamfase
wordt aannemer als eerste gevraagd een aanbieding te doen voor de renovatie- en realisatiewerkzaamheden, waarbij na overeenstemming over de geboden prijs, kwaliteit en planning, het verkrijgen van een onherroepelijke omgevingsvergunning bouwen en het definitief beschikbaar komen van de financiële middelen een contract voor de uitvoering (op basis van UAV 2012) wordt gesloten. Om dit onderscheid in contractuele zin helder te maken is er sprake van het afsluiten van een
bouwteamovereenkomst met afstandsverklaring voor de bouwteamfase en het afsluiten van een uitvoeringsovereenkomst voor de realisatiefase van het project..

De in de tweede fase van deze aanbestedingsprocedure te verstrekken aanbestedingsdocumenten (inclusief bijlagen) en eventuele nota’s van inlichtingen bevatten de exacte omschrijving van het project en de (voorwaarden voor de) aan te besteden werkzaamheden. Tevens worden de eisen en de criteria waarop de inschrijvingen worden beoordeeld in de gunningsfase nader geduid aan de geselecteerde gegadigden.

Na het doorlopen van de aanbestedingsprocedure wordt naar verwachting, en indien tot gunning wordt overgegaan, per 21 december 2021 (NDR: ???) opdracht verstrekt zodat aansluitend met de werkzaamheden ten behoeve van de bouwteamfase gestart kan worden. De verdere mijlpalen zijn in onderstaande planning op hoofdlijnen weergegeven. Oplevering in december 2023 is een uiterste mijlpaal.

Bron: Tenderned donderdag 23 december 2021 https://www.tenderned.nl/tenderned-tap/aankondigingen/247662

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *