Bouwteampartner “Kruithuis” in ‘s-Hertogenbosch – Aanbestedingsnieuws

Bouwteampartner “Kruithuis” in ‘s-Hertogenbosch

Foto: Google Streetview

Het Kruithuis in ‘s-Hertogenbosch wordt een Vesting – en Watermuseum. Met de restauratie en herbestemming van het Kruithuis blijft dit rijksmonument bewaard voor de stad. En met de nieuwe invulling draagt het straks voor een belangrijk deel bij aan ’s-Hertogenbosch als Cultuurstad. In 2013 is besloten het Kruithuis in gemeentelijk bezit te houden. Adviesbureau HEVO onderzocht daarna verschillende scenario’s. Daaruit kwam de herbestemming als vestingmuseum als meest kansrijk naar voren. In 2016 heeft De Kring Vrienden van ’s-Hertogenbosch (Kring) hiervoor een plan aangeboden. Dit plan is nu onderzocht op haalbaarheid. Het resultaat is een voorlopig ontwerp waarbij we ook rekening houden met de verduurzaming van het gebouw. Met de restauratie van het Kruithuis brengen we het energielabel van het rijksmonument van label G naar tenminste label C.

Vesting- en Watermuseum

Het Vesting- en Watermuseum zal verschillende verhalen vertellen. Op deze historische locatie in het Zuid-Willemspark is het straks allemaal weer zichtbaar. Het verhaal over de plek, de Tachtigjarige Oorlog en het beleg van ’s-Hertogenbosch in 1629. En ook het verhaal hoe de Bosschenaren eeuwen lang het water hebben ingezet om zich te verdedigen tegen de vijand.

Het project is gericht op de realisatie van een integraal uit te voeren project, bestaande uit:

  • Restauratie van het rijksmonument Kruithuis;
  • Verduurzaming van het gebouw en zijn installaties, passend in de gemeentelijke klimaatambities voor haar gebouwen;
  • De herbestemming van het Kruithuis tot Vesting- en Watermuseum.
  • De herinrichting van de openbare ruimte binnen de in Bijlage 3 aangegeven projectgrenzen.

Het gerealiseerde eindresultaat dient recht te doen aan de ambitie van Gemeente ’s-Hertogenbosch, zoals vastgelegd in het besluit van de Gemeenteraad d.d. 7 april 2020. De Aanbestedende dienst heeft gekozen voor een bouworganisatievorm waarbij de opdracht opgedeeld is in twee fasen:

Fase 1: Bouwteamfase. De geselecteerde opdrachtnemer neemt, samen met zijn adviseurs, na de Definitief  Ontwerp (DO-) fase deel aan een bouwteam. Het bouwteam bestaat verder uit de opdrachtgever, met zijn adviseurs. De opdrachtnemer zal voor haar inbreng en rol in het Bouwteam een daarop afgestemde en nog nader te bepalen bijdrage in de kosten krijgen. De bouwteamfase dient de randvoorwaarden te scheppen voor een kwalitatief hoogwaardig (zowel ruimtelijk, technisch als architectonisch) eindresultaat.

Fase 2: Uitvoeringsfase. De opdrachtnemer is na overeenstemming over de aanneemsom en bij een getekende asisovereenkomst verantwoordelijk voor de bouwvoorbereiding, uitvoering, oplevering en nazorg gedurende de onderhouds- en garantieperiode.

Gedurende Fase 1 (Bouwteamfase) wordt het ontwerpteam in opdracht van de opdrachtnemer verantwoordelijk voor het maken van de relevante stukken voor het Technisch Ontwerp (TO), met bijbehorende contractstukken. In de geest van het bouwteam werken opdrachtnemer en opdrachtgever gezamenlijk het ontwerp nader uit. Hierbij draagt de opdrachtnemer de ontwerpverantwoordelijkheid en heeft de opdrachtgever een toetsende rol in deze fase. De opdrachtgever maakt met  de geselecteerde opdrachtnemer concrete afspraken over de te leveren prestaties c.q. te verrichten werkzaamheden. Deze afspraken worden verankerd in de bouwteamovereenkomst, waaronder inbegrepen een beheersplan. In dat beheersplan is eveneens de wijze van toetsing van de afspraken geregeld.

Nadat de opdrachtnemer en de opdrachtgever overeenstemming hebben bereikt over de aanneemsom en de contractdocumenten  heeft de  opdrachtgever het voornemen met de opdrachtnemer een basisovereenkomst (UAV-gc 2005) aan te gaan.

Tot de taken en verantwoordelijkheden van de gegunde partij in Fase 1 (Bouwteamfase) behoren ondermeer1 de volgende zaken:

 •     ter optimalisering van het Voorontwerp het opstellen van TO, inclusief onderliggende stukken (constructief, installatietechnisch, bouwkundig en civieltechnisch) uit het oogpunt van uitvoeringsaspecten, bouwkosten, maakbaarheid, onderhoud en duurzaamheid, door hier pro-actief over te adviseren;
 •     het  adviseren over het inhoudelijk volledig, juist en eenduidig vastgelegd ontwerp (constructief, installatietechnisch, bouwkundig en civieltechnisch) zoals beschreven in de contractstukken;
 •     het integraal bewaken van het vastgelegde en overeengekomen bouwkostenbudget (constructief, installatietechnisch, bouwkundig en civieltechnisch);
 •     het integraal beoordelen van in het bouwteam aangedragen voorstellen op financiële haalbaarheid, planning en maakbaarheid;
 •     het opstellen van een gedetailleerde aannemersbegroting voor alle uitvoeringsdisciplines (constructief, installatietechnisch, bouwkundig en civieltechnisch) o.b.v. het TO + contractstukken;
 •     het mede bewaken van de overeengekomen (overall)planning;
 •     verantwoordelijkheid voor het dynamische risicodossier. Initiator van periodieke risicosessies, in aanwezigheid van het gehele bouwteam met wederzijdse adviseurs. Waarna verwerking van beheersmaatregelen in faseproducten;
 •     het opstellen van een plan van aanpak (draaiboek uitvoering), met o.a. een uitvoeringsplanning, voorbereidings- en inkoopschema, bouwplaatsinrichting en -logistiek, project- en overlegstructuur, kwaliteits- en risicomanagement en kwaliteitscontrole.

De uit te voeren werkzaamheden in Fase 2 (Uitvoeringsfase) omvatten alle inspanningen van de op basis van een aannemingsovereenkomst te contracteren opdrachtnemer gericht op realisatie van hetgeen is vastgelegd in het TO met contractstukken.

Voor realisatie van de beschreven ingrepen aan het Kruithuis is voorlopig een indicatieve opdrachtwaarde vastgesteld van afgerond € 3.500.000,- exclusief BTW (prijspeil einde werk). Het definitieve bedrag wordt vastgesteld en medegedeeld in het gunningsdocument.

Bron: Tenderned 1 juli 2020 https://www.tenderned.nl/tenderned-tap/aankondigingen/199165

 

 

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *