Bouwteampartner kindcentrum Groene Loper Maastricht – Aanbestedingsnieuws

Bouwteampartner kindcentrum Groene Loper Maastricht

Impressie: © Stichting kom Leren.

De uitwerking van het Kernkindcentrum Groene Loper (hierna te noemen KKC) gaat niet alleen over onderwijs. De ontwikkeling van een Kernkindcentrum heeft te maken met een brede koersontwikkeling van de stad Maastricht. De fusie tussen de twee basisscholen OBS De Regenboog en de Nutsschool staat al enige tijd op de planning. Het fuseren van de twee scholen heeft consequenties voor de huidige schoolgebouwen. Beide scholen en kinderopvang hebben dan ook samen
een nieuw opvang- en onderwijsconcept uitgewerkt. OBS De Regenboog en de Nutsschool worden op basis van het, in december 2019 vastgestelde, Integraal Huisvestingsplan Primair Onderwijs & Speciaal Onderwijs Kindcentra 2020 – 2036 samengevoegd tot het Kernkindcentrum Groene Loper. Beide scholen vallen onder het schoolbestuur van Stichting kom Leren. Logischerwijs treedt Stichting kom Leren dan ook op als schoolbestuur van het te realiseren Kernkindcentrum Groene Loper en in deze derhalve ook als Aanbestedende Dienst.

Op basis van een omgevingsonderzoek heeft gemeente Maastricht in samenspraak met Stichting kom Leren besloten het KKC te realiseren op de locatie van de voormalige Theresiaschool. Deze voormalige openluchtschool heeft een monumentale status (rijksmonument). Om te voldoen aan de visie, richtlijnen en normen van een moderne onderwijsomgeving wordt het monumentale deel gerestaureerd en uitgebreid door middel van nieuwbouw. Deze ver- en nieuwbouw staat in het kader van flexibiliteit, duurzaamheid, samenwerkingen, socialisatie en gezondheid waarbij het kind centraal staat.

Het KKC heeft een totale omvang van ongeveer 3050 m2 bruto vloeroppervlak (BVO), verdeeld over twee bovengrondse bouwlagen. Het te restaureren rijksmonument omvat circa 1700 m2 BVO en de nieuwbouw 1350 m2 BVO. De oppervlaktes zijn onder te verdelen als volgt:

  • Basisonderwijs 1.961 m2 BVO
  • Kinderopvang 540 m2 BVO
  • Uitvalsbasis (fysio en taalklassen) 250 m2 BVO
  • Inpassingsverlies 300 m² BVO

De infrastructurele werkzaamheden KKC van ongeveer 1000 m2 omvatten de navolgende onderdelen:
– Sloopwerken bestaande opstallen.
– Terreinverhardingen en terreininrichting t.b.v. speelvoorzieningen.
– Groenvoorzieningen t.b.v. speelvoorzieningen.
– Groenvoorzieningen algemeen.
– Parkeervoorzieningen voor fietsbezoekers.
– Terreinafsluiting.
Ruimte voor Kiss and ride en langsparkeren wordt buiten de contouren van het KKC gerealiseerd en maken geen deel uit van de opdracht. Het taakstellend budget wordt in de gunningfase bekend gemaakt. In de huidige fase is het taakstellend budget nog niet vastgesteld door de gemeenteraad.

De aan te besteden werkzaamheden omvatten (maar zijn niet gelimiteerd tot):
Deelname bouwteam (fase A)
Op basis van een VO in samenwerking met het al bestaande ontwerpteam komen tot een uitvoeringsgereed ontwerp en definitieve prijsvorming. In de gunningsleidraad wordt het VO toegevoegd. De projectmanager, architect, installatieadviseur,
constructeur, adviseurs bouwfysica en brandveiligheid zijn al geselecteerd, namelijk:
– Opdrachtgever : Stichting kom Leren
– Projectmanager : RO groep Zuid
– Architect : Povse en Timmermans
– Adviseur installaties, akoestiek en bouwfysica : K+ Adviesgroep
– Constructeur : van der Werf en Nass
– Adviseur brandveiligheid : GBB
Primaire taken van de bouwteampartner zijn:
– Het inbrengen van uitvoeringsexpertise ter optimalisering van de prijs-kwaliteitsverhouding van het ontwerp;
– Het inbrengen van uitvoeringsexpertise ter optimalisering van de bouworganisatie
(planning, organisatie, bouwplaatsinrichting);
– Het inbrengen van bouw(kosten)expertise van de (deel)ontwerpen en
bouworganisatie, met als doel overeenstemming met opdrachtgever te krijgen
over de (beoogde) aannemingsovereenkomst;
– Het nemen van budgetverantwoordelijkheid om het project binnen het
taakstellend budget te realiseren.

Uitvoering (ver)nieuwbouw (Fase B – UAV 2012)
– bouwkundige en constructieve werkzaamheden;
– restauratiewerkzaamheden
– elektrotechnische voorzieningen;
– werktuigbouwkundige voorzieningen;
– liftinstallaties;
– vaste timmerwerken;
– gedeeltelijke sloop van de zijvleugel;
– aanleg speelterrein Kernkindcentrum;
– aanleg terreininrichting algemene voorzieningen;
– de uitvoeringscoördinatie inclusief werken door eventuele derden en/of andere
projectpartners werkzaam op de bouwlocatie.

De te volgen aanbestedingsprocedure betreft de Europese aanbesteding volgens het Aanbestedingsreglement Werken 2016 (ARW 2016), meer in het bijzonder de daarin beschreven niet-openbare procedure (aanbesteding met voorafgaande selectie),
conform hoofdstuk 3 ARW 2016. Voor de twee projectfases A en B worden separate overeenkomsten afgesloten, respectievelijk een bouwteamovereenkomst en een aannemingsovereenkomst. De opdrachtnemer komt pas in aanmerking voor het sluiten van een aannemingsovereenkomst voor fase B, nadat fase A succesvol is afgerond en tot overeenstemming tussen partijen heeft geleid. Het gunningcriterium op grond waarvan wordt bepaald aan welke gegadigde gegund wordt, is ‘economisch meest voordelige inschrijving’ welke zal worden vastgesteld op basis van de beste prijs-kwaliteitsverhouding (BPKV).

Bron: Tenderned zondag 24 april 2022 https://www.tenderned.nl/aankondigingen/overzicht/259779

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *