Bouwteampartner/-aannemer vervanging Sluis O ‘s-Hertogenbosch – Aanbestedingsnieuws

Bouwteampartner/-aannemer vervanging Sluis O ‘s-Hertogenbosch

Foto: Gemeente ‘s-Hertogenbosch

De oorspronkelijke sluis dateert uit 1826 en is in 1935 aangepast tot de huidige sluis. Daarop volgden nog enkele grootschalige renovaties, onder andere ter herstel van oorlogsschade in de Tweede Wereldoorlog. De gemeente ‘s-Hertogenbosch heeft in 2015 de sluis van Rijkswaterstaat overgenomen. Hierbij verloor de sluis zijn beroepsvaartfunctie. De sluis bestaat uit een bovensluishoofd met de Anthoniebrug, een benedensluishoofd met de Hinthamerbrug en een sluiskolk. Sluis 0 is op dit moment op een aantal punten aan vervanging toe. Daarnaast is Sluis 0 een belangrijke plek in het binnenstadstracé van de Zuid-Willemsvaart, het is een beschermd stadsgezicht en heeft daarnaast een belangrijke functie voor de recreatievaart en het waterbeheer in de regio.

De huidige sluis is aangelegd en gedimensioneerd op het schutten van de beroepsvaart. Sinds de opening van het Máximakanaal in 2015 is deze functie niet meer nodig. Inmiddels is de Stadstraverse gesloten voor de beroepsvaart. Doordat de Orthenbrug, Kasterenbrug en
de Hinthamerbrug niet meer bediend worden, is de doorvaarthoogte hier niet hoger dan 3,40 meter. De doorvaarthoogte is voldoende om het merendeel van de pleziervaart te laten passeren. Door de beperkte beschikbaarheid van het schutwater wordt in Sluis 0 nu niet vaker geschut dan drie keer per week (zondag, woensdag en vrijdag) tussen 1 april en 31 oktober. Wens is wel om vaker te schutten, zodat het aantrekkelijker  wordt om de stad per boot te bezoeken.

Als de sluiskolk kan worden verkleind tot een minimaal benodigde breedte en diepte voor de gewenste en toegestane recreatievaart, kan er vaker geschut worden (tot enkele keren per dag). Dit zal tevens bijdragen aan de wens om doorstroming in de Stadstraverse ten tijde van droge perioden te vergroten. De doelstelling van Waterschap Aa en Maas is het realiseren van een spuiwerk voor piekafvoeropgave van 31 m3/s. Als er veel regenwater is gevallen, moet dit zo snel mogelijk worden afgevoerd worden naar de Maas. Nu gaat dit water gedeeltelijk via de StadsAa naar de Dieze. Binnen de huidige sluiskolk is ruimte voor twee spuikanalen Op deze manier kan het water een directe en vanuit waterbeheer gunstigere route maken. Deze beoogde ingrepen vinden, als zelfstandige civieltechnische constructies, plaats binnen de huidige sluiskolk. Deze kolk, inclusief de bestaande sluishoofden wordt niet gesloopt, maar zal de begrenzing gaan vormen van het nieuwe stadspark.

De gemeente ‘s-Hertogenbosch heeft gekozen voor een bouworganisatievorm waarbij de opdracht opgedeeld is in twee fasen:

Fase 1: Bouwteamfase. De geselecteerde opdrachtnemer neemt, samen met zijn adviseurs, na de Voorlopig Ontwerp (VO-) fase deel aan een bouwteam. Het bouwteam bestaat verder uit de opdrachtgever, met zijn adviseurs. De opdrachtnemer zal voor haar inbreng en rol in het bouwteam een daarop afgestemde en nog nader te bepalen bijdrage in de kosten krijgen.

Fase 2: Uitvoeringsfase. De opdrachtnemer is na overeenstemming over de aanneemsom en bij een getekende basisovereenkomst (UAV-gc 2005) verantwoordelijk voor de bouwvoorbereiding, uitvoering, oplevering en nazorg gedurende de onderhouds- en garantieperiode.

Voor realisatie van de jachtensluis, de spuikanalen en grootonderhoud aan beide bruggen is voorlopig een indicatieve opdrachtwaarde vastgesteld van afgerond € 6.500.000,- exclusief BTW (prijspeil einde werk). Aan het einde van de VO-fase wordt het definitieve bedrag vastgesteld en medegedeeld in het gunningsdocument.

Bron: Tenderned 24 januari 2020 https://www.tenderned.nl/tenderned-tap/aankondigingen/185949

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *