Bouwteamaannemer doorstroomverbetering Halfweg – Aanbestedingsnieuws

Bouwteamaannemer doorstroomverbetering Halfweg

Foto: Google Streetview

De huidige sluisjes van Halfweg,  ter hoogte van de Oude Haarlemmerstraatweg, zijn gebouwd in 16e eeuw (Westsluis is gebouwd in 1558, Middelsluis 1583 en Oostsluis 1566). Na de bouw van boezemgemaal Halfweg is de functie van het stoomgemaal Halfweg vervallen en hebben de sluisjes Halfweg geen waterstaatkundige functie meer. Het sluizencomplex heeft een monumentale status, waardoor sloop niet mogelijk is. Op basis van de levensduur van ruim 400 jaar zou het sluizenobject gesloopt moeten worden. De huidige sluisopeningen zijn een knelpunt in de wateraanvoer naar het boezemgemaal Halfweg (huidig verval sluisjes ca. 6 cm. in plaats van gewenst 1 cm) en de verbreding van het doorstroomprofiel vormt samen met de werkzaamheden voor cosmetische renovatie van de sluizen onderdeel van een groot project.

Door de vertraging in de uitvoering van dit project ontstaat voor de bestaande objecten een hoger risico voor het falen van de functie. Het boezemgemaal Halfweg is al bijna 40 jaar in gebruik, echter qua bedrijfsvoering is deze situatie niet optimaal. Bij langdurig gebruik van het boezemgemaal wordt het vulpunt van de vijzels bereikt en is Rijnland genoodzaakt om deze uit te zetten. Het gedeelte tussen de monumentale (gemeentelijk) sluizencomplex Halfweg en het boezemgemaal fungeert als een
soort badkuip waardoor de vijzels bij het bereiken van het vulpunt tussentijds met minder rendement draaien. Als in de loop van deze eeuw (21e) nog meer boezembemalingscapaciteit nodig is, dan wordt deze belemmering groter. Door het vergroten van het doorstroomprofiel over het (voormalig) sluizencomplex te Halfweg, wordt constante aanvoer van boezemwater van de
Ringvaart gewaarborgd, zodat de vijzels permanent 33,3 m3/s kunnen afwateren.

Het doel van de opdracht is het verbeteren van de doorstroming ter hoogte van het sluizencomplex Halfweg, zodanig dat een efficiënte boezemwaterafvoer gewaarborgd blijft. De fysieke projectomgeving van de doorstroomverbetering Halfweg is lastig bereikbaar en de sluizen hebben een monumentale status. Om de renovatie werkzaamheden van de doorstroomverbetering Halfweg kosteneffectief en kwalitatief te realiseren, wil het Hoogheemraadschap van Rijnland (HHR) de opdrachtnemer betrekken in de ontwerpfase door middel van het aangaan van de bouwteamovereenkomst. De rol van de opdrachtnemer in deze fase is adviseur. Het op te leveren product aan het eind van de bouwteamfase is een RAW-bestek met een recht op exclusieve onderhandelingen over de uitvoering op basis van een realisatieovereenkomst onder UAV2012. De bouwteamfase start op 14 november 2022 en loopt tot en met 30 juni 2023, waarna de realisatiefase start. Het gehele werk dient uiterlijk te worden opgeleverd op 1 januari 2025.

Gegadigden wordt de mogelijkheid geboden om aanwezig te zijn bij een gecombineerd locatie bezoek en algemene inlichtingenbijeenkomst. Deze bijeenkomst vindt plaats op 21 juni 2022 om 13:00u en zal circa anderhalf uur duren. Gegadigden mogen hier met maximaal twee personen aan deelnemen en dienen zich hiervoor uiterlijk één werkdag 13:00 uur voor de bijeenkomst via de berichtenmodule op TenderNed aan te melden.
Het doel van de bijeenkomst is om de inschrijver een toelichting te geven op het project, waaronder de verwachtingen van HHR m.b.t. de inzet van de aannemer in de bouwteamfase. Van de inschrijvers wordt verwacht dat zij eventuele vragen en
opmerkingen noteren en deze meenemen in hun schriftelijke vragen ten behoeve van de nota van inlichtingen. De eerstvolgende nota van inlichtingen die volgt na het bezoek aan de locatie dient tevens te worden beschouwd als het ‘proces verbaal van bezoek van de locatie’ voor het gehouden bezoek aan de locatie.

Gekozen is voor een Europese aanbesteding volgens de niet-openbare procedure. Op basis van de gegevens verstrekt in de selectieleidraad worden marktpartijen gevraagd om een verzoek tot deelneming te doen ten behoeve van het uit te voeren werk.

Bron: Tenderned zatedag 11 juni 2022 https://www.tenderned.nl/aankondigingen/overzicht/263924

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *