Aanleg parallelweg N217 Maasdam- ‘s Gravendeel – Aanbestedingsnieuws

Aanleg parallelweg N217 Maasdam- ‘s Gravendeel

foto: Google Streetview

De N217 vormt de belangrijkste oost-westverbinding in Hoeksche Waard en maakt de verbinding tussen de dorpskernen en de A29 en A16. Over een grote lengte van de N217 is een parallelstructuur aanwezig. Op het deel van de N217 tussen Maasdam en ’s Gravendeel ontbreekt een parallelstructuur. Dit deel van de N217 is daarom erg kwetsbaar. Dit betekent enerzijds een situatie die verkeersonveiliger is dan elders doordat landbouwverkeer zich op de hoofdrijbaan begeeft. Daardoor ontstaan er grote snelheidsverschillen en er is een verbod om in te halen. Anderzijds betekent dit bij een calamiteit op de rijbaan dat er geen alternatief is om het verkeer om te leiden. Vanuit de Veiligheidsregio is de wens voor een parallelstructuur kenbaar gemaakt.
Vanwege het belang van de N217 voor de ontsluiting van Hoeksche Waard, speelt de N217 tussen A29 en A16 tijdens de renovatie van de Heinenoordtunnel de grootste rol in de afwikkeling van het verkeer. De Kiltunnel is samen met de Haringvlietbrug op dat moment de enige vaste oeververbinding naar buiten. In 2023/2024 gaat Rijkswaterstaat groot onderhoud plegen aan de Heinenoordtunnel. Dit betekent dat de tunnel in bepaalde perioden in beide richtingen helemaal dicht gaat voor gemotoriseerd verkeer (behoudens hulpdiensten en lijnbussen). Deze afsluitingen leggen een zware druk op het hoofdwegennet en met name op de verbinding tussen Heinenoordtunnel en Kiltunnel (N217). De N217 zal een grotere verkeersstroom moeten verwerken tijdens de werkzaamheden en vooral tijdens de afsluitingen. Dit moet in goede banen
worden geleid waardoor op sommige punten infrastructurele maatregelen nodig zijn om dit te kunnen doen.

Met de aanleg van de parallelweg én vrij liggend fietspad vergroot de gemeente  Hoeksche Waard de robuustheid en verkeersveiligheid van het hoofdwegennet (vorkstructuur) van Hoeksche Waard. Dit geldt v oor zowel de tijdelijke situatie (tijdens de renovatie) als de permanente situatie. Het aanleggen van de parallelweg is een gezamenlijk traject van de gemeente Hoeksche Waard en de Provincie Zuid-Holland. Er is overeen gekomen dat de gemeente Hoeksche Waard de aanbesteding en de uitvoering zal begeleiden.

De werkzaamheden bestaat in hoofdstuk uit de volgende onderdelen:
a. Het uitvoeren van opruimwerkzaamheden;
b. Het verwijderen en planten van bomen;
c. Het graven en dempen van een watergang;
d. Het uitvoeren van mitigerende maatregelen;
e. Het opbreken van verhardingsconstructies;
f. Het aanbrengen en verwijderen van voorbelasting;
g. Het uitvoeren van grondwerkzaamheden;
h. Het aanbrengen van duikers;
i. Het aanpassen van duikerbruggen;
j. Het aanbrengen van verhardingen;
k. Het aanbrengen van openbare verlichting en bebording.

De nationale niet-openbare procedure is vanaf aanmelding tot en met gunning onderverdeeld in twee fasen:
1. Aanmelden en selecteren (selectiefase);
2. Informeren en inschrijven, beoordelen en gunnen (inschrijvingsfase).

Aan de vijf geselecteerde Gegadigden, die door de aanbestedende dienst te zijner tijd worden uitgenodigd tot het indienen van een inschrijving, worden nadere stukken verstrekt zoals de Inschrijvingsleidraad, het Definitief
Ontwerp en het RAW-bestek. Er zal gegund worden op basis van de Economisch Meest Voordelige inschrijving met de beste prijs-kwaliteitsverhouding.

Bron: Tenderned vrijdag 10 juni 2022 https://www.tenderned.nl/aankondigingen/overzicht/264034

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *