Bouwteam vervangen oeverconstructies langs de Eem – provincie Utrecht – Aanbestedingsnieuws

Bouwteam vervangen oeverconstructies langs de Eem – provincie Utrecht

De komende jaren worden oeverconstructies (damwanden) van de Eem vervangen. Op dit moment gebeurt dit door elk jaar een deel van de vervangingen voor te bereiden, aan te besteden en uit te voeren. De opdrachtgever heeft het voornemen de vervangingswerkzaamheden voor de komende vier tot maximaal zes jaar in één opdracht aan te besteden via een bouwteamovereenkomst. Het elk jaar opnieuw doorlopen van de cyclus van voorbereiden (ingenieursbureau), aanbesteden (aannemer) en uitvoeren kost veel tijd en energie. Bovendien is een jaarcyclus ook kort als er risico’s optreden, zoals bezwaren bij de verkrijging van vergunningen. Een partner contracteren voor meerdere jaren die de vervangingen van oerverconstructies kan voorbereiden en uitvoeren. Dat scheelt contracteringskosten en doorlooptijd. Bijkomend voordeel is dat door een meerjarig contract duurzaamheidsdoelstellingen op het gebied van emissieloos materieel kan worden bereikt. Het wordt voor een aannemer makkelijker te investeren omdat hij in beginsel (afhankelijk van jaarlijkse overstemming prijsvorming) meerdere jaren verzekerd is van werk zodat de investering over meerdere jaren kan worden verspreid.

Langs de Eem staan oude beschoeiingen van hout welke einde levensduur zijn. De damwanden worden vervangen voor een nieuwe standaard oeverconstructie bestaande uit zeven meter lange stalen damwandplanken afgewerkt met een gording en deksloof. Op twee locaties is er mogelijk ruimte voor de aanleg van natuurvriendelijke oevers en kan mogelijk worden afgeweken van de ‘standaard’ oeverconstructie. Voor de twee locaties zal een uitgebreidere verkenning moeten worden gedaan om de mogelijkheden te bekijken.

De provincie Utrecht heeft gekozen om de voorbereiding van het project uit te voeren in een bouwteam. De provincie acht het van groot belang dat vroegtijdig ontwerp en uitvoeringskennis vanuit de markt wordt ingebracht in het ontwerpproces en wil dit zo optimaal mogelijk zien te realiseren door middel van het samenwerken met aannemers binnen een bouwteam. Na het bouwteam wordt uitvoeringsovereenkomst gesloten op basis van de UAV. De Algemene inkoopvoorwaarden Provincies 2022 voor leveringen en diensten wordt gehanteerd. In het kader van deze opdracht wil de provincie gezamenlijk en op basis van gelijkwaardigheid de voorbereiding en het ontwerpproces doorlopen en stelt de provincie Utrecht het bedrijfsleven in staat tot het doorvoeren van proces- en productoptimalisaties en innovaties. Hiermee wordt ontwerp- en uitvoeringsdeskundigheid gebundeld, zodat de realisatie van het werk door de aannemer kan worden geoptimaliseerd. Dit met als doel om kwalitatief goed werk op te leveren (fit for purpose-principe). De aannemer dient daarmee samen met de opdrachtgever invulling te geven aan de voorbereiding van de werkzaamheden.

Door middel van deze aanbestedingsprocedure wordt een partij gecontracteerd voor de bouwteamfase die de voorbereiding van de realisatiefase van de civiele scope tot doel heeft. Met de winnende inschrijving wordt een bouwteamovereenkomst aangegaan. Het resultaat van de bouwteamfase is het Definitief Ontwerp op basis waarvan de uitvoeringsovereenkomst voor de realisatiefase kan worden overeengekomen. Bij gunning van de bouwteamfase wordt de uitvoeringsovereenkomst voor de realisatiefase nog niet aangegaan. De opdrachtgever en opdrachtnemer dienen eerst overeenstemming te bereiken over de uitvoeringsovereenkomst. De opdrachtgever heeft de intentie om de realisatiefase op te dragen aan deze opdrachtnemer. In het geval er binnen de kaders van de bouwteamovereenkomst geen overeenstemming wordt bereikt, behoudt de opdrachtgever zich het recht voor om het project op basis van de documenten die in het kader van de uitvoeringsovereenkomst zijn vervaardigd, opnieuw de markt benaderen met inachtneming van het aanbestedingsrecht.

Op deze Europese niet-openbare aanbestedingsprocedure is het Aanbestedingsreglement Werken 2016 van toepassing. De aanbestedingsprocedure bestaat uit een selectiefase, een inschrijvingsfase en een gunningsfase. Geïnteresseerde partijen kunnen zich aanmelden als gegadigde voor deze aanbesteding. Na afronding van de selectiefase zullen de geselecteerde gegadigden worden uitgenodigd tot het doen van een inschrijving op het contract. Zij zullen de documenten ontvangen om een inschrijving te kunnen doen.

Bron: Tenderned woensdag 2 november 2022 https://www.tenderned.nl/aankondigingen/overzicht/277624

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *