Bouwteam vervangen Norgerbrug – provincie Drenthe – Aanbestedingsnieuws

Bouwteam vervangen Norgerbrug – provincie Drenthe

Huidige Norgerbrug. Foto: Google Streetview

De hoofddoelstelling van het project is het vervangen van de Norgerbrug en het creëren van een veilige en snelle afwikkeling van het verkeer van de N373 (Assen-Huis ter Heide/Norg) naar de N371 (Assen-Smilde) en omgekeerd. De Norgerbrug dient vervangen te worden omdat de onderbouw nagenoeg aan het eind van zijn levensduur zit en er behoorlijk geïnvesteerd moet worden om deze te renoveren. Aangezien de huidige verkeersafwikkeling niet optimaal is, wordt gekozen voor vervanging van de brug zodat ook de verkeerssituatie verbeterd kan worden.
Hiervoor heeft de provincie een VO opgesteld en wenst deze samen met een marktpartij door middel van een bouwteam verder uit te werken. Het bouwteam zal ook gebruikt worden voor nadere uitwerken van de uitvoeringsfase in relatie tot onder andere aangrenzende projecten.

De nieuwe brug wordt voor een goede doorstroming van het wegverkeer in het verlengde van de Norgervaart (N373) gelegd waardoor de brug schuin de Drentse Hoofdvaart kruist aan de noordzijde van de huidige brug waarna het doorgaande verkeer vanaf de brug in zuidelijke richting naar de N371 zal worden geleid. Het ontwerp van de nieuwe brug wordt in vorm geïnspireerd door de huidige brug. Dit was ook een verzoek uit de omgeving. Technisch is het een heel nieuw ontwerp. Het dek wordt uitgevoerd in twee delen die hydraulisch zullen worden bewogen. In het ontwerp van de brug is ook een bediening
gebouw voorzien waarvan het ontwerp ook is geïnspireerd op het huidige gebouw. Het gebouw zal in principe geen bestemming hebben als bedieningsgebouw want de provincie heeft de intentie dat de brug op afstand zal worden bediend. Het gebouw gaat wel fungeren als een technische ruimte waar de hoofdzekering geplaatst wordt en biedt toegang naar de kelder. In de kelder wordt het elektrotechnische en het hydrauliek systeem geplaatst. Voor het plaatsen en onderhoud van deze systemen
zal ook een apart luik worden opgenomen.
Tevens moet onderzocht worden of het huidige dek geplaatst kan worden als vervanging van de duiker in de aansluiting van de Norgervaart op de Drentse Hoofdvaart. Om van de aansluiting op de N371 een snelle en veilige aansluiting te maken wordt hier een rotonde aangelegd waarbij voor de aansluiting Smilde-Assen een bypass wordt gemaakt voor een goede doorstroming van de N371 naar Assen. Ook voor de richting Assen – Norg (N373) is een bypass voorzien die ook kan functioneren als opstelruimte bij een geopende brug. Er dient een fietsverbinding te blijven bestaan met het doorgaande fietspad Assen-Smilde langs de N371. In de huidige situatie kan het verkeer vanaf de N373 in twee richtingen naar de N371; in noordelijke
en in zuidelijke richting. De noordelijke aansluiting gaat vervallen en wordt alleen nog maar gebruikt als ontsluitingsweg voor de daar aanwezige woningen. De huidige aansluiting wordt opgeheven er wordt een keerlus gemaakt voor het verkeer dat daar toch moet zijn zoals bijvoorbeeld een vuilnisauto e.d. Het betreffende gebied dient opnieuw te worden ingericht met een nieuwe aansluiting ter plaatse van de brug maar dit is, op de aansluiting bij de brug na, aan de gemeente. Het wegontwerp is als een voorlopig ontwerp uitgewerkt door de provincie Drenthe maar zal door het bouwteam moeten worden opgewerkt naar een DO en UO. Voor de realisatie van de nieuwe aansluiting van de Kanaalweg ten zuidwesten van de brug en de realisatie van de rotonde zal er nog grond moeten worden aangekocht. Dit kan invloed hebben op de looptijd van de bouwteamfase.
Zowel in het ontwerp van de brug als in het overige civiel technische werk probeert de provincie aandacht te hebben voor zowel toekomstig onderhoud als duurzaamheidsaspecten. Ten tijde van de uitvoering is het de bedoeling dat het verkeer zo lang mogelijk over de huidige brug blijft rijden. Dit zal op enig moment niet meer mogelijk zijn en er zal een afsluiting worden gerealiseerd. De afsluiting zal ook afgestemd moeten worden, wat planning betreft) met een mogelijke afsluiting die plaats gaat vinden bij het werk van de aanpassing Norgervaart N373 (Norgerbrug-Huis ter Heide. De afsluitingen dienen zo mogelijk gelijktijdig plaats te vinden. Ook het verkeer van Assen naar Smilde en vice versa moet, op eventueel een enkel moment na,
mogelijk blijven. Het is de bedoeling dat er gezien de huidige staat van de Norgerbrug eind 2023 begonnen wordt met
de uitvoering. Op dit moment is het bestemmingsplan nog niet rond en kan vertragend werken op de start van de
realisatie van het project.

De waarde van de opdracht bedraagt ca. €7.750.000,- exclusief BTW, dit bedrag betreft zowel het realiseren van de werkzaamheden als de kosten van de ontwerpfase. Deze opdracht wordt verstrekt in de vorm van een  Bouwteamteamovereenkomst volgens model bouwteam DG 2020, voor de realisatie wordt gebruik gemaakt van de UAV.

Deze Europese aanbesteding geschiedt volgens de niet-openbare procedure. De niet-openbare procedure onderscheidt de volgende fases:
• Selectiefase;
• Gunningsfase.
In de selectiefase vindt een beoordeling van de aanmeldingen van gegadigden plaats op basis van uitsluitingsgronden, minimumeisen en, indien nodig, selectiecriteria, met als doel gegadigden te selecteren die zullen worden uitgenodigd deel te nemen aan de gunningsfase. Het gunningscriterium van de economisch meest voordelige inschrijving, als bedoeld in de
Aanbestedingswet, is de beste prijs-kwaliteitverhouding. Hierbij weegt de kwaliteit voor 100%. De kwaliteit zal onder meer focussen op Samenwerking, Duurzaamheid en Projectbeheersing.

Bron: Tenderned woensdag 14 september 2022 https://www.tenderned.nl/aankondigingen/overzicht/272105

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *