Bouwteam uitvoerende partijen KC De Poel Langeraar – Aanbestedingsnieuws

Bouwteam uitvoerende partijen KC De Poel Langeraar

Foto: © Gemeente Nieuwkoop

Het huidige gebouw van basisschool Aeresteijn is vijftig jaar geleden gebouwd en is aan het eind van haar levensduur. Er is door nieuwe inzichten in het onderwijs en de kinderopvang behoefte aan nieuwe huisvesting. Daarnaast hebben gemeente en
maatschappelijke partners in Nieuwkoop de ambitie om in alle dorpskernen waar basisonderwijs gegeven wordt, toe te werken naar Integrale Kindcentra (IKC). In een IKC werken in ieder geval partners uit basisonderwijs en kinderopvang samen aan een
aanbod voor kinderen van 0 tot 13 jaar. Daarnaast zouden de IKC’s een ontmoetingsfunctie voor het dorp kunnen vervullen.

De gemeente Nieuwkoop heeft bij de ontwikkeling van het kindcentrum de rol van bouwheer en kwalificeert zich als de aanbestedende dienst. Als bouwheer is de gemeente verantwoordelijk voor de aansturing van het bouw – en ontwerpteam en de bouw begeleidende partij. De gemeente Nieuwkoop verstrekt de opdrachten met betrekking tot de nieuwbouw van
het Kindcentrum De Poel te Langeraar aan de architect, adviseurs en uitvoerende partijen. Tevens is de gemeente Nieuwkoop de verkopende partij met betrekking tot het perceel voor de realisatie van 15 appartementen.

Het beoogde projectresultaat mag in het kort als volgt worden omschreven:
Het binnen de gestelde voorwaarden ontwikkelen en realiseren van een Kindcentrum met binnensport aan de Langeraarseweg 86, 2461 CL Ter Aar.
▪ De school moet voldoen aan de nieuwbouweisen Bouwbesluit Onderwijsgebouwen en de aan de Voorschriften voor Primair Onderwijs;
▪ Het document ‘kwaliteitskader huisvesting ‘Kinderopvang maart 2019’ is van toepassing en is bedoeld als basiskwaliteit en ondergrens voor de te realiseren kinderopvangvoorziening;
▪ Het gebouw dient minimaal te voldoen aan Frisse Scholen 2021, klasse B;
▪ Het gebouw moet voldoen aan de BENG-norm (Bijna Energie Neutraal Gebouw), met ambitie ENG (Energie Neutraal Gebouw);
▪ Het gebouw dient toekomstgericht, flexibel en duurzaam te zijn;
▪ Duurzaam onderhoud, met lage onderhoudslasten;
▪ Aankoop van grond, door de bouwkundig aannemer ter ontwikkeling (voor eigen rekening en risico) van 15 appartementen bestemd voor ‘middenhuur’.
▪ Uitvoeringswerkzaamheden ontwikkeling 15 appartementen, vindt gelijktijdig plaats met de uitvoeringswerkzaamheden Kindcentrum De Poel, om overlast voor omwonenden en (toekomstige) gebruikers te beperken;
▪ Binnen het gestelde tijdpad en budget.

De opdrachtgever is op zoek naar opdrachtnemers, welke in staat zijn om het voorlopig ontwerp van het kindcentrum verder uit te werken op basis van een bouwteamopdracht. De werkzaamheden met betrekking tot het verder mede-ontwerpen en de realisatie van deze voorzieningen van de ‘Nieuwbouw kindcentrum De Poel te Langeraar’ zullen o.a. bestaan uit:
▪ Bouwkundige werkzaamheden kindcentrum (perceel 1);
▪ Elektrotechnische werkzaamheden kindcentrum (perceel 2);
▪ Werktuigbouwkundige werkzaamheden kindcentrum (perceel 2);
▪ Civiele terreinwerkzaamheden openbare ruimte nabij het Kindcentrum en de appartementen (perceel 1);
▪ Het in bouwteam (mede)ontwerpen van één ontwerp van de gehele nieuwbouw kindcentrum en terrein, waarna deze gefaseerd dient te worden gerealiseerd (perceel 1 en 2);
▪ Aankoop grondkavel t.b.v. ontwikkeling en realisatie van 15 appartementen (bestemd voor middenhuur), voor eigen rekening en risico van de bouwkundig aannemer. (perceel 1)
Er is door de aanbestedende dienst gekozen om de aanbesteding van uitvoerende partijen als volgt te verdelen in twee percelen:
▪ perceel 1 – bouwkundig aannemer;
▪ perceel 2 – werktuigbouwkundig en elektrotechnisch installateur

Deze aanbesteding betreft de gunning van een bouwteamopdracht kindcentrum voor de Ontwerp- en Voorbereidingsfasen met een recht op exclusieve onderhandelingen over de uitvoering van het kindcentrum. Daarnaast maakt het voor eigen rekening en risico ontwikkelen en realiseren van 15 appartementen deel uit van de overheidsopdracht voor perceel 1 (bouwkundig aannemer).

Aanbesteder volgt met deze aanbesteding de niet-openbare procedure. Deze aanbestedingsprocedure kent twee fasen.  In
de eerste fase, worden  alle geïnteresseerde gegadigden in de gelegenheid gesteld een aanvraag tot deelneming in te dienen. Op basis van de ingediende informatie bepaalt de aanbestedende dienst welke gegadigden een uitnodiging tot inschrijving ontvangen. Dit zullen maximaal vijf gegadigden per perceel zijn. De geselecteerde gegadigden die een uitnodiging tot inschrijving ontvangen, worden in de tweede fase in de gelegenheid gesteld om – elk afzonderlijk – hun plan van aanpak te
presenteren op de Bouwteam (en ingeval van perceel 1, de ontwikkelings-) opgave. Daarnaast wordt hen gevraagd een financiële aanbieding te doen. De te volgen procedure in de tweede fase en de gunningscriteria zullen worden beschreven in een
afzonderlijke gunningsleidraad, die de geselecteerde gegadigden gelijktijdig met de uitnodiging tot inschrijving zullen ontvangen. De opdracht wordt gegund aan de winnende inschrijver met de economisch meest voordelige inschrijving, op basis van de “beste prijs-kwaliteitsverhouding”.

Bron: Tenderned vrijdag 28 oktober 2022 https://www.tenderned.nl/aankondigingen/overzicht/277348

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *