Bouwteam ontwikkeling Steekterpoort I en II Alphen aan den Rijn – Aanbestedingsnieuws

Bouwteam ontwikkeling Steekterpoort I en II Alphen aan den Rijn

Projectlocatie © Gemeente Alphen aan de Rijn

In deze nationaal openbare aanbesteding betreft het een opdracht met specialistisch karakter. De werkzaamheden hebben betrekking op het ontwerp en realisatie van een VWA-riolering en de aansluiting van dit nieuwe stelsel op het bestaande stelsel van de Gemeente. Daarnaast moeten de bestaande watergangen rondom deze kavels worden vergroot in het kader van watercompensatie en zal er ook worden gegraven om te voldoen aan de gestelde watercompensatie eisen. Een en ander in overleg en op aangeven van waterschap Rijnland. De projectlocatie bestaat uit de kavels A, B, X, Y en Z aangegeven op de figuur bij dit artikel. De zuidelijke projectgrens wordt gevormd door de spoorlijn naast de N11. Het projectgebied is grotendeels braakliggend en moet nu worden omgezet in nieuwe bedrijfskavels. Het huidige inrichtingsniveau is divers, grillig en kadastraal bepaald, passend bij de huidige bestemming van het gebied. De groene gebieden langs de Steekterweg en langs het Goudse
rijpad behoren tot de scope van het project. Langs het Goudse rijpad is ruimte gevonden voor een nieuw hondenlosloopgebied.

De projectlocatie is onderdeel van de liggende landschappelijke gebiedsvisie voor Steekterpoort, welke nader dient te worden uitgewerkt in een  inrichtingsplan/stedenbouwkundig plan. Het totale project bestaat uit meerdere onderdelen. Er is ruimte voor industrie, wonen en natuur. Deze onderdelen vormen één geheel en moeten op een goede manier met elkaar in verband gebracht worden. De onderdelen gemeentelijk opslagterrein (kavel Y) naast het huidige Ecopark, De Limes en het honden losloopgebied langs het Goudse rijpad worden in andere projectgroepen nader uitgewerkt. Deze opdracht beperkt zich in hoofdzaak tot kavel B ten behoeve van de ontwikkeling voor PostNL en met een riool aanleg-relatie met de naastliggende kavel X.

De opdrachtnemer zal plaatsnemen in het bouwteam samen met de opdrachtgever. In bouwteamverband dient de opdrachtnemer vervolgens de beschikbaar gestelde schetsontwerpen (SO) verder uit te werken tot een Voorlopig Ontwerp (VO) en Definitief Ontwerp (DO). Daarvoor dient de opdrachtnemer rekening te houden met het voeren van overleg met de opdrachtgever en stakeholders (o.a. ontwikkelaars PostNL en Stahlberg, nutsbedrijven e.d.). Het opstellen en updaten van projectplanningen is tevens onderdeel van de opdracht.

Het project zal door middel van een bouwteam worden opgedragen. Dit betekent dat de uitwerking van het ontwerp naar het definitieve ontwerp (DO) en uitvoering als één opdracht worden aanbesteed. In de bouwteamovereenkomst worden ontbindende voorwaarden opgenomen, indien blijkt dat na de afstemmingsfase geen overeenstemming kan worden bereikt over de aanneemsom van de realisatie van het totale project. Als gunningscriterium geldt de beste prijs-kwaliteitsverhouding (BPKV).

Bron: Tenderned dinsdag 5 juli 2022 https://www.tenderned.nl/aankondigingen/overzicht/266445

 

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *