Bouwteam integrale aannemer voor Dé School voor Harderwijk – Aanbestedingsnieuws

Bouwteam integrale aannemer voor Dé School voor Harderwijk

Projectlocatie. Foto: Google Steetview

In Harderwijk is vmbo, mbo en volwassenenonderwijs ondergebracht op verschillende locaties: het Westeinde, de Sypel en Kranenburg. De bestaande huisvesting sluit onvoldoende aan bij de onderwijsvisie, is voor een groot deel verouderd en vraagt om optimalisatie qua functionaliteit, binnenklimaat, exploitatie en verduurzaming. Ook is de wens om een krachtige nieuwe leeromgeving te realiseren, die de (beroeps)praktijk zichtbaarder maakt en opleidingen meer verbindt. Landstede Groep en de gemeente Harderwijk tekenden in september 2020 een intentieovereenkomst en spraken af dat het vmbo nieuwbouw krijgt en naar het stationsgebied verhuist.

De huidige gebouwen aan het Westeinde en 33 bestaan uit diverse bouwdelen van diverse leeftijden. Het gros van het gebouw van Westeinde 33 dateert uit de jaren ’70 en ’90. Op een aantal plekken zijn in de afgelopen jaren interne verbouwingen en moderniseringen gedaan. Het is de bedoeling dat een deel van de bestaande bouw wordt gesloopt tot op constructief casco, een deel wordt gerenoveerd en gerevitaliseerd en aanvullend wordt een deel nieuw bijgebouwd. De exacte invulling wordt in de
ontwerpfase uitgewerkt. Het streven is dat het beroepscollege qua huisvesting kwalitatief gezien als één geheel wordt ervaren.

Landstede Groep heeft inmiddels de aanbesteding afgerond en opdracht verstrekt aan Ector Hoogstad Architecten, de ‘total engineer’ samen met zijn onderaannemers: de adviseur constructies, de installatieadviseur, de adviseur bouwfysica en akoestiek, de kostendeskundige en de duurzaamheidsadviseur. Ector Hoogstad Architecten is verantwoordelijk voor het vervaardigen van het integrale ontwerp van het structuurontwerp (SO) tot en met het uitvoeringsgereed ontwerp (UO). Naar
verwachting is het definitief SO in september 2022 gereed.

Met nadruk wordt gesteld dat één integrale bouwteam-/aannememingsopdracht wordt aanbesteed, hetgeen wil zeggen dat de Landstede Groep de opdracht aan één marktpartij verstrekt, die integraal verantwoordelijk is voor:
• Bouwteamfase:
o inbreng van specifieke ervaring en deskundigheid op het gebied van uitvoerings-, en
kosten- en planningstechnische aspecten van de (ver)nieuwbouw ter beschikking,
teneinde een optimale verhouding van prijs, tijd en kwaliteit van het project te bereiken;
o het ontwerpen/engineeren van het installatietechnisch ontwerp tijdens de UO-fase dat
wordt getoetst door de installatieadviseur van het ontwerpteam;
• Uitvoeringsfase:
o de bouwkundige werkzaamheden;
o constructieve sloop;
o de constructieve werkzaamheden;
o de werktuigbouwkundige werkzaamheden;
o de elektrotechnische werkzaamheden;
o de uitvoeringscoördinatie van derden/directieleveringen;
o terreininrichtingswerkzaamheden;
o parkeervoorziening op maaiveld;
o optioneel: meerjarig onderhoud.

Van de integrale aannemer wordt verwacht dat hij een concrete, proactieve adviserende rol speelt in het bouwteam en uitvoeringskennis en kostendeskundigheid inbrengt. Maakbaarheid, financiële haalbaarheid, veiligheid, uitvoeringsplanning, compleetheid van de uitwerking, waarmee financiële zekerheid en een vlot uitvoeringsproces zijn geborgd, zijn de focuspunten voor de integrale aannemer. De integrale aannemer is verantwoordelijk voor de door hem ingebrachte adviezen, voorgestelde
optimalisaties/alternatieven (met eventuele detailtekeningen) zonder dat deze afbreuk doen aan prijs en kwaliteit.

De omvang van de opdracht is ca. 21.500 m2 BVO, waarvan:
• ca. 9.200 m2 renovatie, aanpassing en optimalisatie;
• ca. 12.300 m2 nieuwbouw
Het taakstellend realisatiebudget (bouwkosten) bedraagt € 32.500.000,- exclusief BTW (prijspeil januari 2022).

Nadat de selectiefase van deze niet-openbare aanbesteding is afgerond start de gunningsfase. Geselecteerde gegadigden krijgen dan onder andere het door het ontwerpteam vervaardigde en door Landstede Groep goedgekeurde SO mee, mede op basis waarvan zij een inschrijving moeten doen. Tijdens de gunningsfase werkt het ontwerpteam het integrale VO uit, wat – na goedkeuring door Landstede Groep  als uitgangspunt dient voor het bouwteam waarin het DO en het UO wordt uitgewerkt.
De start van de realisatie is voorzien in juli 2023 (E/G vleugel). De (gefaseerde) oplevering dient in september 2024 plaats te vinden zodat de inhuizing vóór het begin van het schooljaar 2024/2025 mogelijk is.

Landstede Groep heeft het voornemen de opdracht te gunnen aan de inschrijver met de vanuit het oogpunt van Landstede Groep ‘economisch meest voordelige inschrijving’ (EMVI) op basis van de ‘beste prijs-kwaliteitsverhouding’ (BPKV). De weegfactoren zijn thans nog niet bekend en dient in voorbereiding op de gunningsfase nog te worden vastgesteld.

Bron: Tenderned woensdag 15 juni 2022 https://www.tenderned.nl/aankondigingen/overzicht/264142

 

 

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *