Bouwteam herinrichting Tanthof Oost Delft – Aanbestedingsnieuws

Bouwteam herinrichting Tanthof Oost Delft

De Reigerstraat in het projectgebied. Foto: Google Streetview

Het doel van deze aanbesteding is om een opdrachtnemer te selecteren voor het bouwteam van de herinrichting Tanthof Oost. Het bouwteam bestaat naast de opdrachtnemer uit de opdrachtgever. De opdrachtgever zoekt een opdrachtnemer met een proactieve houding (kijkt naar kansen en mogelijkheden in plaats van belemmeringen). Deze contractvorm biedt deze mogelijkheid: de opdrachtnemer krijgt de vrijheid om binnen het bouwteam het door de opdrachtgever aangegeven kader zelfstandig uit te voeren. Dit alles binnen het gestelde budget en in afstemming met
stakeholders. Daarnaast verwacht de opdrachtgever van de opdrachtnemer een goede beheersing van de bedrijfs- en productieprocessen (zowel in de voorbereiding, als tijdens de uitvoering).

De riolering in de wijk Tanthof Oost verkeert in slechte staat en moet worden vervangen. Daarnaast speelt in deze wijk ook verrommeling van de openbare ruimte, verzakkingen van wegen, verwilderd groen, te weinig bomen en overig groen en vuilophaal dat door de verschillende bewoners niet goed wordt benut. Dit heeft er toe geleid dat het project integraal wordt opgepakt waarbij alle bovenstaande punten worden meegenomen.
De fysieke herinrichting (wegen, riool, groen, spelen, openbare verlichting, vuilinzameling en kabels en leidingen door derden) geeft ook een impuls naar meer sociale structuur en samenhang. Tevens is de sterke wens om deze wijk klimaat adaptief, hitte stress bestendig in te richten op basis van
circulair materiaal- en grondstoffengebruik. In het bouwteam wordt van de opdrachtnemer verwacht dat hij samen met de opdrachtgever de
optimalisaties zoekt in de ontwerpen op basis van geld, tijd (uitvoeringsplanning), kwaliteit, communicatie, risico’s en om de huidige innovaties met betrekking tot duurzaamheid, klimaat adaptieve maatregelen en circulair bouwen te kunnen doorvoeren in het projectgebied.

De bouwteamovereenkomst omvat:
1) Deelname in bouwteam waarbij de kennis van de aannemer gebruikt wordt om o.a. de verdere uitvoeringsfasering te bepalen en de duurzaamheid, klimaat adaptieve en circulaire mogelijkheden van het ontwerp verder uit te werken;
2) Uitwerken van het referentieontwerp naar een Definitief Ontwerp en vervolgens naar een Uitvoeringsontwerp, inclusief bestek op basis van de RAW-systematiek (Standaard RAW Bepalingen 2020) door de opdrachtnemer;
3) Opstellen kostenramingen en beheerlastenramingen door de opdrachtnemer;
4) Indien na engineeringsfase tussen opdrachtgever en opdrachtnemer overeengekomen uitvoeren van de realisatie van de herinrichting (per fase) door de opdrachtnemer.

De grenzen van het werkgebied worden bepaald door de busbaan Tanthof aan de zuid- en oostzijde, Abtswoude aan de westzijde en het parkje langs Koekamp aan de noordzijde. Deze opdracht wordt in meerdere fasen uitgevoerd. Binnen het bouwteam dient de opdrachtnemer in overleg met de opdrachtgever de fasering te bepalen. In hoofdlijn zal de realisatie van deze herinrichting in 2021 en 2022 gedacht zijn.

 Voor de werkzaamheden is een taakstellend budget vastgesteld voor de opdrachtnemer. Voor de totale engineering van het project is dat maximaal €100.000,- exclusief btw. Voor de totale realisatie/uitvoering van het project is dat maximaal €3.600.000,- exclusief btw.

De aanbestedingsprocedure is in twee fasen verdeeld. In de eerste fase, de selectiefase, worden maximaal vijf gegadigden geselecteerd. In de tweede fase, de inschrijvingsfase, worden de geselecteerde inschrijvers uitgenodigd een aanbieding te doen. 

Bron: Tenderned 8 december 2020 https://www.tenderned.nl/tenderned-tap/aankondigingen/213827

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *