Bouwrijp maken Weideblick Meppel – Aanbestedingsnieuws

Bouwrijp maken Weideblick Meppel

 

Aan noordwestzijde van Meppel ligt de uitbreidingswijk Nieuwveense Landen. In 2011 is hiervoor het Stedenbouwkundig
Plan Nieuwveense Landen vastgesteld, dat in 2017 is geactualiseerd. In dat plan is de hoofdstructuur van de wijk vastgelegd, op basis waarvan verschillende deelplannen worden uitgewerkt.Het plangebied “Weideblick”, een locatie van ongeveer 12 hectare met 286 woningen, is hier een onderdeel van. Het plangebied ligt in het open veenweide-gebied ten zuiden van het
lintdorp Kolderveen en het dorp Nijeveen. Het kenmerkt zich door landerijen in het patroon van kleine sloten en langere
griften, met uitzicht op een aantal begroeide erven en de kerktoren van Kolderveen. Voor deze ontwikkeling prominent aan de noordzijde van Meppel stelt het Stedenbouwkundig Plan duidelijk de opgave Meppel te voorzien van een nieuwe stadscontour waardoor contact ontstaat met deze bijzondere landschappen. Deze identiteit geeft de buurt de naam Weideblick mee en wordt met het stedenbouwkundig en beeldkwaliteitplan maximaal versterkt.De werkzaamheden voor deze opdracht betreffen het bouwrijp maken van dit plangebied. De werkzaamheden worden beschreven in een RAW-bestek met daarbij behorende tekeningen. Globale omschrijving van de uit te voeren werkzaamheden:

  • Opruimwerkzaamheden;
  • Uitvoering van grondwerk;
  • Uitvoering van rioleringswerk;
  • Aanleg van bouwwegen;
  • Coördinatie (nuts)werkzaamheden;
  • Bijkomende werkzaamheden.

Als aanbestedingsprocedure wordt de nationale openbare procedure gevolgd volgens hoofdstuk 2 van het Aanbestedingsreglement Werken 2016 (ARW 2016). De uitvoering van de opdracht is gepland vanaf het moment van inwerkingtreding van de overeenkomst. Dit zal naar verwachting plaatsvinden van het tweede kwartaal van 2021 tot en met oplevering van het werk. De aanbesteder kan besluiten de overeenkomst met de opdrachtnemer uit te breiden met soortgelijke werkzaamheden op het gebied van bouwrijp maken. De totale projectomvang van deze herhalingsopdracht(en) kan oplopen tot circa eenmaal de omvang van de onderhavige opdracht. 

Het gunningscriterium, als bedoeld in artikel 2.6.1 ARW 2016 is de economisch meest voordelige inschrijving (EMVI),
vastgesteld op basis van de laagste prijs. De aard van het project is van dien aard dat de aanbesteder na gunning vrijwel geen toegevoegde waarde van de inschrijver verwacht op het gebied van techniek en proces. Beheersing van de risico’s en de gewenste kwaliteit zijn voldoende verankerd in het RAW-bestek. Er zijn derhalve onvoldoende kwaliteitsaspecten te benoemen om zich als inschrijver substantieel te onderscheiden.

Bronnen: www.planviewer en Tenderned 2 maart 2021 https://www.tenderned.nl/tenderned-tap/aankondigingen/221053

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *