Bouwrijp maken bedrijventerrein Zevenhont Oost gemeente Zwartewaterland – Aanbestedingsnieuws

Bouwrijp maken bedrijventerrein Zevenhont Oost gemeente Zwartewaterland

Foto: Google Maps

De gemeente Zwartewaterland heeft het voornemen het project Bouwrijp maken bedrijventerrein Zevenhont Oost uit te
gaan voeren. De gemeente wil een uitbreiding van het bedrijventerrein Zevenhont in oostelijke richting. De uitbreiding maakt het mogelijk dat bedrijven zich kunnen uitbreiden binnen de gemeente Zwartewaterland. De uitbreiding wordt voorzien van een robuuste landschappelijke inpassing. Zevenhont Oost is gelegen aan de oostzijde van het huidige bedrijventerrein Zevenhont en beslaat ongeveer 14ha netto uitgeefbaar gebied. Gelet op de grote vraag, de schaarste van de grond en het feit dat een nieuwe gronduitgifte van bedrijfsgrond binnen Zwartewaterland en meer specifiek de kern Genemuiden niet te voorzien is,
vraagt de uitgifte niet alleen om een zorgvuldig en transparant proces op grond waarvan het bestuur verantwoording af kan leggen. Het vraagt ook om een proces dat leidt tot zorgvuldig ruimtegebruik van de schaarse bedrijfsgrond waarbij leegstand (met het risico op verpaupering) op het bestaande bedrijventerrein voorkomen moet worden. Het gaat in deze aanbesteding om de volgende werkzaamheden:
a. Diverse opruimwerkzaamheden
b. Grond ontgraven, leveren, vervoeren, bewerken, verwerken en afvoeren
c. Aanbrengen van vrijverval rioleringen en persleiding
d. Aanbrengen duikers
e. Aanbrengen van verhardingen (inclusief fundering en kantopsluitingen)
f. Aanbrengen bomen, bosplantsoen, beplantingen en grasmengsels
g. Aanbrengen duikers
h. Aanbrengen houten damwanden met gordingen
i. Bijkomende werkzaamheden

Aanbesteder volgt met deze aanbesteding de openbare procedure. Gegund wordt er op laagste prijs.

Bron: Tenderned woensdag 10 januari 2024 https://www.tenderned.nl/aankondigingen/overzicht/322310

Aanbestedingsnieuws 9e jaargang editie 11 januari 2024

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *