Bouw- en woonrijp maken Blitsaerd Oost Leeuwarden – Aanbestedingsnieuws

Bouw- en woonrijp maken Blitsaerd Oost Leeuwarden

Blitsaerd Foto: C,V, de Blitsaerd

De opdracht in deze aanbesteding van C.V. Blisaerd wordt uitgevoerd in Leeuwarden en omvat het bouw-woonrijpmaken van nieuwbouwlocatie Blitsaerd Oost. Na het westelijke deel, dat reeds ontwikkeld en bebouwd is, staat nu oostelijke deel van het projectgebied ‘Blitsaerd Oost’ op het programma om ontwikkeld te worden. Deze woonwijk ligt in het uiterste noordoosten van Leeuwarden. De werkzaamheden omvatten in hoofdzaak het:

  • uitvoeren van grondwerkzaamheden;
  • uitvoeren van rioleringswerkzaamheden;
  • aanbrengen van beschoeiingen;
  • uitvoeren van bestratingswerkzaamheden.

De opdracht betreft een langlopend project, welke gefaseerd uitgevoerd dient te worden en waarbij de werkelijke uitvoeringsduur binnen de aangegeven uitvoeringstermijn tussen aannemer en opdrachtgever nader te worden overeengekomen. Het gehele werk dient uiterlijk 1 januari 2025 te zijn opgeleverd. Voor deze opdracht is een RAW-bestek opgesteld met als titel Bouw- en woonrijpmaken Blitsaerd-Oost met
besteknummer 114711. De werkzaamheden van het woonrijp zijn erg afhankelijk van de uitgevoerde werkzaamheden in de bouwrijpfase. Daarom heeft de opdrachtgever er voor gekozen beide fasen bij één aannemer uit te vragen.

De aanbesteder heeft gekozen voor een nationale openbare procedure. Een openbare aanbesteding is een aanbesteding die algemeen bekend wordt gemaakt en waarbij eenieder die aan de gestelde eisen voldoet kan inschrijven. Na inschrijving wordt van de inschrijver die in aanmerking
komt voor de opdracht getoetst of deze daadwerkelijk aan de gestelde eisen en criteria voldoet.

Het gunningscriterium, als bedoeld in artikel 2.6.1 ARW 2016 is de economisch meest voordelige inschrijving (EMVI) vastgesteld op basis van de laagste prijs. Onder laagste prijs wordt verstaan de laagste prijs voor het totaal van de percelen (perceel A + perceel B).

CV Blitsaerd zet de onderhavige opdracht middels een bestek in de markt. Het RAW bestek bestaat uit 2 percelen, perceel A, bouwrijpmaken en perceel B, woonrijpmaken. Er kan alleen worden ingeschreven op het totale werk (perceel A + perceel B).

De aanbesteder heeft gekozen voor het gunningscriterium EMVI vastgesteld op basis van de laagste prijs gezien:
– de aard en omvang van de opdracht;
– de gevolgen voor transactiekosten voor zowel de aanbesteder als ook voor de inschrijver indien gekozen zou worden voor het gunningscriterium economisch meest voordelige inschrijving op basis van de beste prijs-kwaliteitverhouding;
– de vrijheden voor de opdrachtnemer die resteren zijn beperkt en de aanbesteder kent hier geen waarde aan toe;
– de onderhavige opdracht goed te specificeren is in een standaard RAW-bestek.

Bron: Tenderned 28 oktober 2020 https://www.tenderned.nl/tenderned-tap/aankondigingen/209789

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *