Bouw- en woonrijpmaken A1 Bedrijvenpark plandeel West Deventer – Aanbestedingsnieuws

Bouw- en woonrijpmaken A1 Bedrijvenpark plandeel West Deventer

Deel van het bouwrijp te maken project. Foto: Google Streetview.

De gemeente Deventer is van plan een raamovereenkomst te sluiten voor het bouw- en woonrijp maken van het bedrijventerrein van het westelijke plandeel binnen het exploitatieplan A1 Bedrijvenpark Deventer, verder te noemen A1 Bedrijvenpark plandeel West. Het exploitatieplan wordt in fasen gerealiseerd om daarmee invulling te geven aan uit te geven grond voor de (her)vestiging van bedrijven in de gemeente Deventer om van daaruit bij te kunnen dragen aan de sociaal-economische ontwikkeling van de gemeente.

De ambities van de gemeente Deventer voor de realisatie van dit bedrijvenpark zijn een:

  • Hoogwaardige architectuur;
  • Goede landschappelijke inpassing waardoor een aantrekkelijk snelwegpanorama ontstaat;
  • Hoge mate van duurzaamheid in bouwen en produceren.

Het project A1 Bedrijvenpark bestaat uit twee deelplannen, te weten: Oost en West. De grens tussen plandeel oost en west wordt gevormd door de Molbergsteeg midden in het plangebied. Plandeel Oost is in de periode 2012 tot 2020 in fasen bouw- en woonrijp gemaakt. De uit te geven gronden zijn inmiddels bijna allemaal uitgegeven. Om ook de komende jaren bedrijven te kunnen voorzien in bouwkavels is de gemeente
voornemens om ook het plandeel west gefaseerd geschikt te maken voor vestiging van bedrijven. In de ontwikkeling van het westelijk plandeel zitten echter nog een aantal onzekerheden. Zo zijn nog niet alle gronden in eigendom van de gemeente, is de scope van een aantal raakvlakprojecten (zoals de verbreding van de N348 door de provincie Gelderland) nog niet definitief en is de behoefte naar bouwgrond
in de loop van de komende jaren onzeker in de huidige marktomstandigheden.

Het doel van deze aanbesteding is dan ook om een aannemer te contracteren die in de gefaseerde aanleg van het plandeel west de gemeente kan adviseren en proactief kan meedenken met het projectteam van de gemeente om op een zo kosten efficiënte en praktische wijze invulling te geven aan de behoefte van haar klanten, de bedrijven die gronden afnemen om zich te vestigen op het bedrijvenpark. Daarnaast wil de gemeente de kennis en ervaring van de aannemer benutten om invulling te geven aan de ambitie duurzaamheid bij het realiseren van de infrastructuur.
Om invulling te geven aan bovenstaande doelstelling is gemeente Deventer voornemens een raamovereenkomst te sluiten tussen aanbesteder en de partij die de economisch meest voordelige inschrijving op basis van beste prijs-kwaliteitverhouding heeft gedaan. 

De scope van het Project omvat het uitvoeringsontwerp en realisatie voor het bouw- en woonrijp maken van het westelijk deel van het bedrijvenpark. De oostzijde van het plangebied wordt begrensd door de Molbergsteeg. De noordelijke grens wordt gevormd door de eigendomsgrens van Rijkswaterstaat na verbreding van de A1. De watergang welke in het kader van de verbreding van de A1 wordt gevormd zal
met de noodzakelijke waterberging voor het bedrijvenpark worden gecombineerd. De westelijke begrenzing bestaat uit de aansluiting met de N348. Binnen de Provincie Gelderland loopt nog een studie naar de capaciteitsuitbreiding van de N348. De variantenkeuze is daarbij nog niet
gemaakt. De capaciteitsuitbreiding kan mogelijk gevolgen hebben voor het ontwerp van de hoofdontsluiting op de N348. Voor inschrijving is echter het Definitief Ontwerp Inrichtingsplan het uitgangspunt. De zuidelijke begrenzing wordt gevormd door de Kruklandsweg. Tussen de Kruklandsweg en het nieuwe bedrijventerrein zal als onderdeel van de vergunning Natuurbeschermingswet een groene bufferzone worden gerealiseerd die aan de oostzijde aansluit op de groene bufferzone voor plandeel oost en ten westen op de faunaduiker die in het kader van de verbreding van de A1 onder de N348 door wordt gelegd. 

De looptijd van de raamovereenkomst is achtenveertig maanden en kan niet verlengd worden.

Bron: Tenderned 14 juli 2020 https://www.tenderned.nl/tenderned-tap/aankondigingen/200292

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *