Bouw- en woonrijp maken Gorecht West fase 4 (Hoogezand) – Aanbestedingsnieuws

Bouw- en woonrijp maken Gorecht West fase 4 (Hoogezand)

Fase 4&5 Foto: Google Maps

De afgelopen jaren werken corporatie Lefier en de gemeente Midden-Groningen samen om met de huidige bewoners van de wijk Gorecht-West te komen tot vernieuwing van de wijk. Een deel van de woningvoorraad in de wijk is verouderd en aan vernieuwing dan wel vervanging toe. Fase 1 en 2 zijn reeds opgeleverd en fase 3 is in uitvoering. Het bestemmingsplan Gorecht-West fase 4 en 5 in Hoogezand legt de juridisch-planologische basis voor de afronding van de wijk. Het bestemmingsplan voorziet in de nieuwbouw van circa 126 woningen. Daarnaast wordt de buiteninrichting, waaronder groenstructuren, straten en paden, gewijzigd. Het plangebied wordt globaal begrensd door de Dreeslaan (west), de Van Houtenlaan (oost), de Troelstralaan (noord) en de Thorbeckelaan (zuid).

Deze opdracht omvat het bouw- en woonrijp maken van de buurt Gorecht-West fase 4 (herstructureringsproject) in Hoogezand. Het uit te voeren werk is gelegen aan de Goeman Borgesiusstraat, Troelstralaan, De Savornin Lohmanlaan en Thorbeckelaan in Hoogezand in de gemeente Midden-Groningen.
Opgedane ervaringen in fase 1, 2 en 3 heeft de aanbestedende dienst doen besluiten het bouwrijp maken en het woonrijp maken als één opdracht
op de markt te zetten. De reden daarvoor is dat het bouwrijp maken en het woonrijp maken elkaar vaak in tijd overlappen. De aanbestedende diens is derhalve op zoek naar een marktpartij die de opdracht conform het Bestek kan uitvoeren.

De afspraken tussen de gemeente Midden-Groningen als Opdrachtgever en de Opdrachtnemer worden vastgelegd in de overeenkomst behorende bij deze aanbesteding. De overeenkomst heeft een looptijd van twee jaar, in beginsel met ingang 1 januari 2021 tot en met
31 juli 2022. Het onderdeel bouwrijp dient opgeleverd te zijn op 22 juli 2021.

Deze opdracht wordt aanbesteed door middel van een nationale openbare aanbestedingsprocedure. Dat betekent dat de Aanbestedingswet 2012 – m.u.v. hoofdstuk 1 van de Aanbestedingswet – niet volledig van toepassing is. Enkel daar waar expliciet een bepaling uit
(hoofdstuk 2 van) de Aanbestedingswet in deze Offerteaanvraag wordt aangehaald, geldt de betreffende bepaling uit de Aanbestedingswet. Hoofdstuk 1 en 2 (rechterkolom) van de ARW2016 zijn van toepassing.

Aanbestedende dienst gunt de Opdracht op grond van de naar het oordeel van de aanbestedende dienst economisch meest voordelige inschrijving. De economisch meest voordelige inschrijving wordt door de aanbestedende dienst vastgesteld op basis van de laagste prijs.
De motivering voor de toepassing van dit gunningscriterium luidt als volgt:

Het werk, de materialen en de gewenste kwaliteit zijn eenduidig via het bestek vastgelegd. De gevraagde prestatie is in sterke mate gestandaardiseerd. Hierdoor zijn er geen grote verschillen in de te leveren kwaliteit te verwachten. Daarnaast wordt door de opdrachtgever geen toegevoegde waarde verwacht van inspanningen volgend uit aanvullend bij de inschrijving in te dienen documenten; ook worden geen aanvullende prestaties gevraagd waarin inschrijvers zich kunnen onderscheiden. Nu geen criteria zijn te benoemen waarop een ander onderscheidend vermogen zou kunnen blijken dan de prijs, is gekozen deze opdracht te gunnen aan de inschrijver die de laagste prijs offreert.

Bron: Tenderned 2 oktober 2020 https://www.tenderned.nl/tenderned-tap/aankondigingen/207252

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *