BOR-beheersysteem Peel en Maas – Aanbestedingsnieuws

BOR-beheersysteem Peel en Maas

De gemeente Peel en Maas (Peel en Maas, in de provincie Limburg, is op 1 januari 2010 ontstaan uit een fusie van de gemeenten Helden, Kessel, Meijel en Maasbree) gebruikt al jaren de beheersoftware GBI van Antea en heeft met geo-informatie de data (objectgegevens) goed op orde. De gemeente Peel en Maas wil de standaarden verder volgen, zodat ze daardoor ook een betere kwaliteit kunnen blijven bieden. Door processen verder te automatiseren, is uitwisseling van gegevens
beter mogelijk en leidt dit tot minder fouten. Daarnaast willen de betrokkenen graag breder gebruik gaan maken van software en waar mogelijk ook gebruik maken van de standaarden voor o.a. het inspecteren, plannen, het begroten, het maken van bestekken, het registreren van afgehandelde werkzaamheden en uitwisselen met de informatievoorziening. Het huidige GBI voldoet niet meer aan de eisen en wensen van gemeente Peel en Maas.

De gemeente Peel en Maas wil een integrale beheeromgeving voor de openbare ruimte aanschaffen. De volgende vakdisciplines zijn onderdeel van deze aanbesteding:

 • Afval
 • Begraafplaatsen
 • Bomen
 • Borden
 • Civiele constructies
 • Faunavoorzieningen
 • Groen
 • Kabels en leidingen
 • Markeringen
 • Meubilair
 • Kunst
 • Riolering
 • Spelen
 • Sport
 • Tunnels
 • Vastgoed
 • Verkeer
 • Verkeersregelinstallaties
 • Verlichting
 • Water
 • Wegen

De definities van de vakdisciplines zijn opgenomen in de aanbestedingsdocumenten. Voor enkele vakdiscilines geldt een beperkte implementatie. Met het BOR-beheersysteem wil team Openbare Ruimte van de gemeente Peel en Maas
de kwaliteit van de bedrijfsprocessen (efficiënt en effectief) verbeteren en de kosten verlagen door actuele objectgegevens conform standaarden met als basis IMBOR en een uitwisseling met de geovoorziening conform StUF Geo-IMGeo. De gemeente Peel en Maas wil de koppeling tussen IMGeo en BOR realiseren, waardoor het berichtenverkeer tot stand komt. Door dit berichtenverkeer ontstaat er een tweerichtingsverkeer. Dit voorkomt dat de gegevens uit elkaar lopen. Met het berichtenverkeer worden mutaties afhankelijk van de instellingen wel/niet automatisch verwerkt en is interne afstemming niet
nodig. Peel en Maas wil ook data uitwisselen met diverse andere bronnen, zoals externe software, viewers, BI-tools om enkelvoudige inwinning en meervoudig gebruik verder uit te breiden. Ook wil Peel en Maas kwalitatieve gegevens en gegevens van uitgevoerde werkzaamheden kunnen inwinnen en verwerken. Voor bepaalde vakdisciplines en methodieken kan
daarmee voldaan aan de wettelijke verplichtingen. Er vindt historie-opbouw plaats en op basis van deze gegevens kunnen goede afwegingen worden gemaakt.  Verder wil de gemeente met het BOR-beheersysteem per vakdiscipline en integraal te gaan plannen en begroten. Het gebruik varieert van o.a. een cyclische planning t/m een werkplanning, maar ook van gegevens voor de jaarbegroting en de begroting voor de uitvoering. Bij het maken van o.a. beleidsplannen, beheerplannen, werkplannen
en reinigingsplannen vormt het BOR-beheersysteem de basis. Goed beheren door o.a. te plannen en begroten conform de nieuwe systematieken, zorgt voor een eenmalige inrichting en maar één overstap. De nieuwe systematieken (waaronder
de groen- en wegbeheersystematiek) sluiten aan op IMBOR en daarvoor is overstap naar IMBOR noodzakelijk. Het beheerpakket wil de gemeente ook kunnen inzetten voor het maken van integrale planningen, begrotingen en om
inzicht te krijgen in de afgehandelde werkzaamheden. De kwaliteit van de te vervaardigen ‘producten’ en ‘diensten’ dient ten opzichte van de huidige situatie met het beheerssysteeem geborgd en waar mogelijk verbeterd te worden;
Als laatste wil Peel en Maas de werkprocessen automatiseren d.w.z.:

 • Het geautomatiseerd kunnen gebruiken van informatie uit andere bronnen;
 • Overal gegevens live compleet en actueel beschikbaar hebben;
 • De laatste aanpassingen zijn direct digitaal beschikbaar.

Met de voorgenomen aanbesteding kiest Peel en Maas één leverancier waarmee de overeenkomst wordt afgesloten. De implementatie dient 1 juli 2022 te zijn afgerond. De korte conversietijd van de objectgegevens is goed mogelijk doordat de conversie volledig is voorbereid conversieplannen die ook zijn opgenomen in de aanbestedingsdocumenten. De ingangsdatum van de overeenkomst is 3 september 2021. Er wordt een overeenkomst voor onbepaalde tijd aangegaan, met de mogelijkheid om – voor het eerst met ingang van 1 januari 2026 – jaarlijks per 1 januari van het jaar de overeenkomst te beëindigen. 

 Conform het gemeentelijk aanbestedingsbeleid is gekozen is voor een Europese openbare aanbestedingsprocedure. Gunning vindt plaats aan de inschrijver die voldoet aan de in dit beschrijvend document gestelde eisen èn de beste prijs-kwaliteitsverhouding (BPKV) heeft geboden. Een interview met twee sleutelfunctionarissen maakt deel uit van de
aanbestedingsprocedure en van de gunningscriteria. Het interview wordt in consensus beoordeeld. De interviews vinden plaats via een online videoverleg waarbij ook (online) publiek aanwezig is. 

Bron: Tenderned 30 april 2021 https://www.tenderned.nl/tenderned-tap/aankondigingen/226708

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *