Blok: omgevingsveiligheid in aanbestedingen verantwoordelijkheid aanbestedende diensten – Aanbestedingsnieuws

Blok: omgevingsveiligheid in aanbestedingen verantwoordelijkheid aanbestedende diensten

De Onderzoeksraad voor de Veiligheid heeft juni vorig jaar een rapport uitgebracht, over het brugongeval in Alphen aan de Rijn. Daarin raadt de OVV aan om in aanbestedingsprocedures voor bouwprojecten omgevingsveiligheid als gunningscriterium op te nemen. Vandaag is daarop een reactie van de Minister Blok (via de directie Bouwen en Energie) gepubliceerd. Minister Blok wijst de suggestie in een reactie van de hand, omdat gemeenten die mogelijkheden al hebben.

De OVV, die het omvallen van de hijskranen onvermijdelijk noemde, concludeerde juni vorig jaar dat de uitvoerende bedrijven de complexiteit van de werkzaamheden onderschatten en geen enkele partij zich realiseerde dat het hijsplan risico’s met zich meebracht voor de omgeving. De OVV beveelt verder aan dat opdrachtgevers één centrale partij aanwijzen die verantwoordelijkheid draagt voor een systematisch proces van risicobeheersing in het bouwproces en dat de overige partijen verplicht zijn daaraan mee te werken.

Minister Blok laat de Tweede Kamer  in een reactie per brief weten, dat aanbestedende diensten vrij zijn in het bepalen welke criteria in de aanbesteding worden opgenomen. Het is dus de verantwoordelijkheid van de aanbestedende dienst om die bepalingen met betrekking tot omgevingsveiligheid op te nemen.

Zolang de aanbestedende dienst zich aan de algemene aanbestedingsbeginselen houdt, is hij vrij te bepalen welke criteria hij opneemt in de aanbesteding. Ook kan hij zelf de zwaarte die hij toekent aan die criteria en de manier waarop hij uiteindelijk toetst of de inschrijving voldoet aan de door hem gestelde criteria, bepalen. Daarnaast is het mogelijk om eisen te stellen in een aanbesteding, zoals met betrekking tot omgevingsveiligheid. Op een eis wordt, in tegenstelling tot bij gunningscriteria, geen onderscheid gemaakt in zwaarte. Een inschrijver dient in alle gevallen aan de eis te voldoen. Een inschrijving die niet voldoet aan de eisen moet terzijde worden geschoven.

Minister Blok concludeert dan ook dat aanvullende wetgeving op het gebied van veiligheid niet nodig is. Wel is het nodig dat gemeenten over hun mogelijkheden aanvullende veiligheidscriteria te stellen, worden voorgelicht.

Ik constateer dat opdrachtgevers hiervoor al de mogelijkheden hebben en dat het wettelijk vastleggen hiervan niet nodig is. Wel zal de rijksoverheid door middel van voorlichting aandacht besteden aan dit onderwerp. Dit zal gebeuren door het PIANOo Expertisecentrum Aanbesteden van het ministerie van Economische Zaken.

Wel gaat de Minister om tafel zitten met het bouwbedrijfsleven om ervoor te zorgen dat de veiligheid integraal wordt vastgelegd in contracten. Dit, teneinde omgevingsveiligheid op te nemen in de standaardbepalingen van de DNR 2011, UAV 2012 en het UAV-gc 2005.

Een fragment uit het rapport van de OVV:

 

 

 

 

 

De OVV stelt verder dat een risicogestuurd afwegingskader zou moeten worden opgenomen in het Bouwbesluit. Zorg voor veiligheid is een kerntaak van de overheid. Daartoe bestaat er een bouwveiligheidsplan maar dat is facultatief. Dat bouwveiligheidsplan zou onder omstandigheden verplicht moeten worden in het Bouwbesluit.

Daarop antwoordt de Minister dat het al in de Regeling Omgevingsrecht (verantwoordelijkheid van Minister Schulz) is vastgelegd dat de aanvrager van een omgevingsvergunning bij de aanvraag voor een omgevingsvergunning voor bouwactiviteiten (red: voorheen bouwvergunning) een veiligheidsplan moet verstrekken.

Toch neemt Minister Blok enkele concrete acties om invulling te geven aan de aanbevelingen van de OVV:

1 thought on “Blok: omgevingsveiligheid in aanbestedingen verantwoordelijkheid aanbestedende diensten

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *