Biodivers bermbeheer Gennep – Aanbestedingsnieuws

Biodivers bermbeheer Gennep

©Zaz 2016

Gennep wil graag een groene gemeente blijven. Een gemeente waar groen bijdraagt aan een prettige woon- en leefomgeving. De gemeente Gennep is op zoek naar een partij voor het Biodivers bermbeheer. Deze aanbesteding beoogt die rol van aannemer, voor de komende 6 jaar te gunnen aan de best passende marktpartij of combinatie van marktpartijen, die optimaal in staat is de ambities van de gemeente Gennep waar te maken en te maximaliseren. De overeenkomst kan optioneel nog verlengd worden met twee jaar.

Het takenpakket van de aannemer bestaat uit:

 • Natuurvolgend maaibeheer;
 • Ecologisch groenbeheer;
 • Versterken van lokale flora en fauna;
 • Aanleggen van ecologische verbindingszones;
 • Handhaving lucht-, water-, bodemkwaliteit;
 • Bescherming biodiversiteit;
 • Milieuvriendelijk en actief groenbeheer;
 • Ontwikkelen van een landschappelijk raamwerk;
 • Behouden en versterken van waardevolle landschappen;
 • Onderhoud van wegbermen;
 • Onderhoud van watergangen/sloten;
 • Onderhoud aan gazons ed. groter dan 500m2.

De gemeente Gennep maakt gebruik van het beheerprogramma Kikker. Hierin staan alle wegbermen, gazons en extensief beheerde percelen. De indeling van Kikker is op dit moment gebaseerd op het huidige beheer. Of er een nieuwe indeling nodig is wordt uitgezocht in de Workoutfase in overleg met de gegunde partij. Daarnaast staan de watergangen vermeld op een analoge kaart met een bijbehorende Excel lijst voor het aantal meters.

Afgelopen jaar is vooral gebruikt om een nul meting te doen. Het ecologisch bedrijf Flora en Fauna expert heeft gedurende het voorjaar en zomer een insecten en kruidensoorten telling uitgevoerd. Hieruit is naar voren gekomen dat Gennep een aantal kansrijke gebieden heeft waar met de juiste maatregelen het landschap en de biodiversiteit nog verder versterkt kunnen worden. Ook zijn hier een aantal gebieden uit naar voren gekomen waar het lang gaat duren om hier resultaat te boeken. Door deze kennis kan een prioritering toegepast worden. 

De gemeente heeft jaarlijks een bedrag van €125.000,-  excl. BTW in de begroting staan voor het bermbeheer. Dit plafondbedrag is de maximale bijdrage die de gemeente aan opdrachtnemer vergoedt. Van de inschrijvers wordt verwacht dat zij de opdracht binnen dit budget te zullen uitvoeren. Van inschrijver wordt tevens verwacht dat hij op basis van zijn kennis en ervaring bij het bepalen van zijn aanpak rekening houdt met alle mogelijke risico’s die zich kunnen voordoen bij de uitvoering van de opdracht en hiervoor beheersmaatregelen opstelt. Het gaat daarbij om risico’s die binnen zijn invloedssfeer liggen (“technische risico’s”) en risico’s die buiten zijn invloedssfeer liggen (“risico’s van
buiten”). Indien de beheersmaatregelen kosten met zich meebrengen, dient inschrijver deze kosten mee te nemen in zijn aanpak.


Voor deze aanbesteding is gekozen voor gunning op basis van de beste prijs-/ kwaliteitsverhouding. Om te komen tot de best passende partij, die optimaal bijdraagt aan biodivers bermbeheer, heeft aanbestedende dienst ervoor gekozen de Rapid Impact Contracting (RIC) aanbestedingsmethodiek toe te passen. Een manier van uitvragen die selecteert op partnerschap en vervolgens, na gunning, in samenspraak tussen aanbestedende dienst , inschrijver en een aantal stakeholders komt tot de uiteindelijke oplossing rondom de manier van werken en te realiseren doelen. De intenties die anbestedende dienst beoogt met het bermbeheer en het daarin voorzien van een optimale ondersteuning vanuit de beheer partner zijn verwoord in vijf ambities. Deze ambities fungeren, samen met het interview, in een RIC aanbesteding als gunningscriteria.

Bron: Tenderned 4 november 2020 https://www.tenderned.nl/tenderned-tap/aankondigingen/210584

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *