Bezuidenhout-Oost Fase 3, herinrichting en rioolvervanging Den Haag – Aanbestedingsnieuws

Bezuidenhout-Oost Fase 3, herinrichting en rioolvervanging Den Haag

Foto: pixabay.com

In het kader van het programma PiW (Parkeren in Woonwijken) is in Den Haag per wijk onderzocht hoe hoog de parkeerdruk is en waar behoefte is aan meer parkeerplaatsen. Uit dit onderzoek is een aantal woonwijken naar voren gekomen waarin de parkeerdruk te hoog is, waaronder de wijk Bezuidenhout-Oost. In delen van deze wijk is een parkeerdruk vastgesteld die hoger ligt dan 90%. Deelopgave hier is dan ook om de parkeerdruk te verlagen tot onder 90%. De inrichting van de wijk is verouderd. Daarnaast voldoen de voorzieningen niet meer aan de eisen van deze tijd en spelen ook issues op het gebied van kwaliteit. Ook is in een groot deel van de wijk het riool aan vervanging toe. Het combineren van werkzaamheden (werk met werk maken) levert naast lagere uitvoeringskosten ook minder overlast voor de inwoners op. Vanwege de grote omvang wordt de wijk Bezuidenhout-Oost vanuit het programma PiW gefaseerd uitgevoerd waarbij de fasen 1, 2a en 2b zijn uitgevoerd. Deze selectieleidraad heeft betrekking op fase 3. Dit is de laatste fase van de herinrichting van Bezuidenhout Oost. Het betreft de herinrichting van straten en pleinen, inclusief een herinrichting naar 30 km/uur in de Theresiastraat. Evenals in de eerdere fasen zullen de werkzaamheden hoofdzakelijk bestaan uit het vervangen van bestaande verhardingen en riolen. Bijkomende werkzaamheden betreffen de aanplant van bomen, het aanbrengen van overige groenvoorzieningen, en straatmeubilair. Uitgangspunten zijn het ontwerp en de beleidsuitgangspunten van de verschillende beheerafdelingen.  Aanbesteder is de gemeente Den Haag. Fase 3 betreft onderstaande straten en pleinen:
1. Theresiastraat (tussen de Laan van Nieuw-Oost Indië en de Vlaskamp)
2. Carel Reinierszkade (gedeelte tussen De Eerensplein en Bezuidenhoutseweg)
3. Cornelis van der Lijnstraat (gedeelte tussen De Eerensplein en Bezuidenhoutseweg)
4. Cornelis Houtmanstraat (gedeelte tussen Theresiastraat en Bezuidenhoutseweg)
5. De Moucheronstraat
6. De Sillestraat (gedeelte tussen de Altingstraat en Theresiastraat)
7. Gerard Reijnststraat
8. Hendrik Zwaardecroonstraat
9. Joan Maetsuyckerstraat
10. 2e Joan Maetsuyckerstraat
11. 3e Joan Maetsuyckerstraat
12. Johannes Camphuijsstraat (tussen Juliana van Stolberglaan en Theresiastraat)
13. Merkusstraat (tussen Altingstraat en Sillestraat)
14. Pahudstraat
15. Rijklof van Goensstraat
16. Spaarwaterstraat
17. Willem van Outhoornstraat
18. De Eerensplein
19. Joan Maetsuyckerplein (geen officiële benaming)
20. De Silleplein (geen officiële benaming)

De Aanbesteder heeft ervoor gekozen de Opdracht samen te voegen. De reden daarvoor is dat de werkzaamheden onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn en deze het beste door één enkele opdrachtnemer kunnen worden gecoördineerd. De opdracht wordt aanbesteed volgens de Nationale niet-openbare Aanbestedingsprocedure, conform (hoofdstuk 3 van) het ARW 2016. De Aanbesteding vindt in 2 fasen plaats: De geselecteerde gegadigden uit fase 1 ontvangen de ‘Gunningsleidraad’ en overige aanbestedingsdocumenten op basis waarvan zij worden uitgenodigd om hun inschrijving in te dienen. De aanbesteder gunt de opdracht (in voorkomend geval van gunning) op grond van de naar het oordeel van de aanbesteder economisch meest voordelige inschrijving.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *