Beveiligingsdiensten ten behoeve van de Rijks Beveiligings Organisatie 2023-2027 – Aanbestedingsnieuws

Beveiligingsdiensten ten behoeve van de Rijks Beveiligings Organisatie 2023-2027

Foto: pixabay.com

De aanbesteding wordt uitgevoerd door het IUC DJI onder regie van de categoriemanager Beveiliging/BHV Rijk in opdracht van het Ministerie van Justitie en Veiligheid. De aanleiding van de aanbesteding is gelegen in de afloop van de overeenkomsten
voor beveiligingsdienstverlening tussen de RBO en de huidige opdrachtnemers van de op dit moment van toepassing zijnde drie percelen. Per perceel is een separate overeenkomst gesloten. Hieronder volgt een overzicht van de opbouw van de huidige percelen.
Perceel 1: Noord Nederland (Friesland, Groningen, Drenthe, Overijssel en Flevoland), +PAC
Perceel 2: Zuid/Oost Nederland (Zeeland, Noord-Brabant, Gelderland en Limburg), +PAC
Perceel 3: Randstad (Noord-Holland, Zuid-Holland en Utrecht), +PAC

De doelstelling van de huidige overeenkomsten was: het contracteren van dienstverleners die in staat zijn om de gevraagde beveiligingsdiensten te leveren welke voldoen aan de gestelde eisen zoals beschreven in het destijds opgestelde beschrijvend document. Er moet een kwalitatief goede flexibele en efficiënte voorziening voor de uitvoering van beveiligingsdiensten worden gerealiseerd. Dienstverleners dienen daarnaast in staat te zijn om de fluctuaties in de volumes van de dienstverlening te kunnen verwerken en hieraan invulling te kunnen geven.

Deze aanbesteding betreft de levering van Beveiligingsdiensten (Objectbeveiliging, Receptie en
Mobiele surveillance) aan de RBO ten behoeve van de dienstverlening voor de hieronder genoemde rijksorganisaties.

Rijkswaterstaat Corporate Dienst (CD)

Rijkswaterstaat, Diverse primair proces Locaties

Locaties van Openbaar Ministerie

De aanbestedende dienst heeft besloten over te gaan tot opdeling van de opdracht in dezelfde drie percelen als in de huidige situatie. Het is niet verplicht om een inschrijving te doen voor alle percelen. Per perceel wordt een separate overeenkomst gesloten met de partij die voor gunning van de opdracht voor het desbetreffende perceel in aanmerking komt. Een inschrijver kan i.v.m. onder andere risicospreiding voor maximaal twee percelen worden gecontracteerd. Gelet op het bovenstaande worden inschrijvers verzocht in hun inschrijving aan te geven, welke twee percelen hun voorkeur genieten in volgorde van voorkeur. Indien na toepassing van de gunningscriteria blijkt dat inschrijver voor meer dan twee percelen voor gunning in aanmerking komt, dan zullen enkel de twee voorkeurspercelen aan de betreffende inschrijver worden gegund.

De opdracht wordt aanbesteed door middel van de openbare procedure. Per perceel wordt de opdracht gegund aan één inschrijver op basis van het gunningscriterium de beste prijs-kwaliteitsverhouding. De aanbesteding heeft als doel om uiterlijk december 2022 drie overeenkomsten te gunnen aan minimaal twee en maximaal drie dienstverleners. De daadwerkelijke
uitvoering start op 1 juni 2023. De looptijd van de beoogde overeenkomsten bedraagt vier jaar met twee opties tot
verlengen met elk maximaal twaalf maanden.

Bron: Tenderned zondag 7 augustus 2022 https://www.tenderned.nl/aankondigingen/overzicht/269290

 

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *