Beveiligingsdiensten – Sociale Verzekeringsbank – Aanbestedingsnieuws

Beveiligingsdiensten – Sociale Verzekeringsbank

Foto: pexels.com

De aanleiding van deze aanbesteding is het eindigen van de huidige overeenkomst voor beveiligingsdiensten op 31 maart 2023. Hoe de nabije toekomst (de komende zes jaar) voor de SVB en meer specifiek de afdeling Facilities eruit gaat zien is nog onduidelijk. De belangrijkste zaken die van invloed kunnen zijn op de (behoefte aan) beveiligingsdiensten zijn ‘Bewust werken’ en ‘Facilities Next Steps’ en de organisatieaanpassingen die daar mogelijk uit voortvloeien. Wat exact de effecten hiervan zijn, kan op dit moment nog niet worden overzien. In de onderhavige uitvraag kan hier dan ook niet heel specifiek op worden ingespeeld, anders dan dat de SVB behoefte heeft aan een partij die flexibel is qua op- en afschalen van de dienstverlening (bijvoorbeeld als gevolg van afstoten of aankopen van panden) en het ad hoc leveren van beveiligers.
De opdracht die nu in de markt gezet wordt, komt globaal overeen met de huidige opdracht. De SVB heeft vooral behoefte aan de fysieke inzet van beveiligers en steekt om die reden de uitvraag dan ook traditioneel in en biedt geen ruimte voor het aanbieden van innovatieve oplossingen, zoals het vervangen van beveiligers door de inzet van camera’s of het op afstand openen en sluiten van de panden.

De wens van de SVB organisatie is om de dienstverlening in de huidige opzet voort te zetten. Dat wil zeggen: zichtbare aanwezigheid van een beveiliger in de vroege ochtend en de late middag. Een beveiliger opent het pand en bemant de receptie, totdat een facilitair medewerker van de SVB de receptiedienst rond 08:00 uur overneemt. Aan het einde van de middag om 17:00 uur neemt de beveiliger de receptietaak over, waarna de sluitronde volgt.
De ochtenddienst duurt op dit moment korter dan drie uur, vandaar dat het openen van de panden en de bezetting van de receptie nu nog wordt ingevuld met surveillanten. Aangezien de surveillanten slechts tot 08:00 uur de receptie bemensen en er in de vroege uren niet altijd voldoende eigen BHV’ers in het pand aanwezig zijn, knelt dit regelmatig. Ook het invullen van het dagvenster van de receptie (8:00 uur – 17:00 uur) is soms lastig. Om aan deze problemen het hoofd te bieden en om de opdracht voor de markt interessanter te maken, wordt de ochtenddienst verruimd naar 3 uur.

De SVB-locatie Utrecht (DZW) heeft een sterke behoefte aan de inzet van een beveiliger op locatie, om de open- en sluitrondes en de dagvullende receptiediensten in te vullen. De inzet van twee beveiligers op de SVB-locatie Nijmegen ten behoeve van de huurder (UWV) is een vereiste en vastgelegd in de Facilitaire Diensten Overeenkomst (FDO) tussen de SVB en het UWV. De onderhavige overeenkomst dient daarom te voorzien in de inzet van twee beveiligers op de locatie Nijmegen tot in ieder
geval 31 december 2025, maar mogelijk nog langer.
De overall doelstellingen die de SVB met de onderhavige Overeenkomst nastreeft zijn:
• uniformiteit in de dienstverlening;
• optimalisatie van de dienstverlening (effectief en kosten efficiënt);
• goed en gekwalificeerd personeel;
• continuïteit en flexibiliteit van de dienstverlening;
• heldere en tijdige communicatie;
• duurzame dienstverlening.

Bijgaande tabel geeft de vestigingen en locaties aan met het aanvangstijdstip voor de schouw op 15 september 2022. Uw aanmelding voor deelname aan de schouw kunt u uiterlijk op 12 september 2022 indienen via het email adres in het beschrijvend document van de aanbesteding. Deelname aan de schouw is niet verplicht. De SVB kan bij onvoorziene omstandigheden afwijken van de planning. In een dergelijke situatie worden deelnemers vooraf hierover geïnformeerd.

Locatie Tijdstip
Zaanstad (Stationsstraat 112)  09:00 uur
Amstelveen (Van Heuven Goedhartlaan 1)  11:00 uur
Utrecht (Graadt van Roggenweg 400)  14:00 uur
Utrecht DZV (Papendorpseweg 93, gebouw D) 15:30 uur

Het proces rondom de schouw van de locaties voor de deelnemers is als volgt:
1. Na tijdige aanmelding van uw deelname aan de schouw ontvangt u een separate bevestiging.
2. Deelname aan de schouw is mogelijk met maximaal twee personen.
3. De deelnemers worden begeleid door twee SVB-medewerkers. De bezoekers dienen zich aan de instructies van deze medewerkers te houden.
4. De schouw zal per locatie ongeveer 30-45 minuten in beslag nemen (afhankelijk van de grootte van de locatie).
5. De schouw is uitsluitend bedoeld om de situatie ter plekke op te nemen. Er zullen geen vragen worden beantwoord of discussies over de aanbesteding worden gevoerd. De specifieke vragen dienen via het vragenformulier gesteld te worden en worden beantwoord via de Nota’s van Inlichtingen.
6. Indien tijdens de schouw aanvullende documenten worden toegezegd, dan worden deze beschikbaar gesteld via Tenderned.

De waarde van de opdracht wordt geraamd op circa €1.000.000,- excl. btw per jaar. Dit is gebaseerd op de spend van de afgelopen jaren. De scope van de onderhavige overeenkomst wijzigt minimaal ten opzichte van de huidige overeenkomst. Het enige verschil zit hem in de uitbreiding van de ochtenddienst van 1,5 naar 3 uur. Deelnemer dient er rekening mee te houden dat de daadwerkelijke waarde van de opdracht – zowel naar boven als naar beneden – kan afwijken van deze raming. Aan de raming kunnen dan ook geen rechten worden ontleend. De SVB beoogt één overeenkomst aan te gaan met opdrachtnemer voor de duur van twee jaar en drie maanden met de eenzijdige optie voor de SVB tot verlenging van tweemaal  een periode van twee jaar. De beoogde ingangsdatum van de overeenkomst is 1 januari 2023. De beoogde einddatum van de initiële looptijd van de Overeenkomst is 31 maart 2025. De eerste drie maanden van de overeenkomst vormen de transitie-(/implementatie)fase, de feitelijke werkzaamheden vangen aan op 1 april 2023. Dit is de datum waarop de overeenkomst met de huidige opdrachtnemer eindigt. De SVB maakt voor deze aanbesteding gebruik van de openbare procedure. De inschrijvingen van de deelnemers die voldoen aan de eisen worden beoordeeld op het gunningscriterium ‘beste prijs-kwaliteitsverhouding’.

Bron: Tenderned donderdag 8 september 2022 https://www.tenderned.nl/aankondigingen/overzicht/271504

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *