Beveiliging asielzoekerslocaties Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond – Aanbestedingsnieuws

Beveiliging asielzoekerslocaties Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond

Pic.: pixabay.com

In december 2021 is de eerste aanwijzing aan de VRR gegeven voor het opvangen van asielzoekers. Er zijn toen binnen enkele weken diverse asielzoekerslocaties ingericht, dit betreft zowel schepen als landlocaties, dit was in eerste instantie voor een periode van maximaal vier maanden. Inmiddels heeft er op diverse locaties overdracht (aan Gemeenten/COA) plaatsgevonden. Echter is er onlangs besloten dat er toch locaties worden verlengd waardoor de VRR behoefte heeft aan een contractpartner voor langere tijd.

Er wordt onderscheid gemaakt tussen verschillende asielzoekersopvang:
– Acute Noodopvang Asielzoekers (Tranche 2); Dit project loopt sinds december 2021. De VRR leidt dit project en verzorgt de huisvesting en de meeste diensten t.b.v. de opvang van asielzoekers. De intentie was om de locatie te openen voor 4 maanden. De meeste locaties zijn inmiddels beëindigd of overgedragen aan gemeenten/COA. In dit project worden op dit moment in twee landlocaties asielzoekers opgevangen. De looptijd van deze locaties varieert van enkele weken tot een jaar. Dit aantal zal de komende tijd wijzigen: er wordt nog een landlocatie gezocht. Dit type opvang maakt onderdeel uit van de scope van deze
aanbesteding.

– Crisisnoodopvang: Dit zijn opvanglocaties die in de regel gemiddeld 24 uur tot enkele weken van te voren bekend worden. Dit type opvang wordt op verschillende typen locaties gedaan, dit kan een sporthal zijn, maar ook een schip. De doorlooptijd van de opvang is veelal voor enkele weken. Dit vergt een snelle opbouw van de locatie en snelle reactietijd van contractpartijen. Per
crisisnoodopvanglocatie wordt een taakverdeling gemaakt tussen Gemeente, VRR en het COA. Op dit moment wordt er op één schip dit type opvang geboden. Dit type opvang maakt onderdeel uit van de scope van deze aanbesteding.

– Opvang asielzoekers Veiligheidsregio’s: Alle veiligheidsregio’s hebben de opdracht gekregen een periode van twee weken huisvesting aan te bieden aan asielzoekers. De VRR heeft in juli en augustus asielzoekers opgevangen op een schip (einddatum is 31 augustus). Het kan zijn dat komend jaar er vaker een beroep op de VRR zal worden gedaan voor dit type opvang. Dit type opvang maakt onderdeel uit van deze aanbesteding.

– Opvang Oekraïners (Tranche 3): De opvang van Oekraïners gebeurt veelal vanuit de verantwoordelijkheid van de gemeenten, de beveiliging op deze locaties is om die reden geen verantwoordelijkheid van de VRR en valt buiten de scope van deze aanbesteding.

Bovenstaande is aan diverse ontwikkelingen onderhevig en kan per dag veranderen.

Met deze aanbesteding beoogt de VRR één ondernemer te contracteren die zorgdraagt voor beveiliging van asielzoekerslocaties met als doel het plaatsen van een stroom van toekomstige opdrachten waarbij geen afnameverplichting geldt. Het doel van de aanbesteding is uiterlijk 1 oktober 2022 een raamovereenkomst ondertekend te hebben voor het uitvoeren van de opdracht. De overeenkomst heeft een initiële looptijd van één  jaar.  Er kan maximaal tweemaal door de VRR verlengd worden met een periode van één jaar, onder gelijkblijvende condities. De looptijd van de overeenkomst gaat in op 1 oktober 2022. Deze raamovereenkomst kent een maximale waarde van €4.000.000,- exclusief btw. Zodra het maximum is bereikt is de overeenkomst van rechtswege beëindigd. De inschrijver die de beste inschrijving heeft ingediend op basis van BPKV komt voor gunning van de opdracht in aanmerking.

Bron: Tenderned donderdag 18 augustus 2022 https://www.tenderned.nl/aankondigingen/overzicht/269892

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *