Bestorting ontgrondingskuilen Oosterscheldekering aanbesteed – Aanbestedingsnieuws

Bestorting ontgrondingskuilen Oosterscheldekering aanbesteed

Foto: https://beeldbank.rws.nl, Rijkswaterstaat / Joop van Houdt

De bodem voor en achter de Oosterscheldekering wordt 600 tot 700 meter aan beide zijden tegen erosie beschermd door een bodembescherming van onder andere blokkenmatten. Aan beide zijden van de Oosterscheldekering ontstaan ontgrondingskuilen achter de randen van de bestaande bodembescherming. Om er voor te zorgen dat de bodembescherming zijn huidige functie adequaat kan blijven vervullen en daarmee de standzekerheid van de pijlers van de Oosterscheldekering te kunnen garanderen moeten er ter plaatse van de ontgrondingskuilen bestortingen worden aangebracht.

Bro: Tenderned 18 juni 2019 https://www.tenderned.nl/tenderned-tap/aankondigingen/168422

In mei 2019 heeft de minister van Infrastructuur en Waterstaat heeft besloten dat voor de activiteit het bestorten van ontgrondingskuilen met hard substraat in het plangebied rondom de Oosterscheldekering geen milieueffectrapport behoeft te worden opgesteld, aangezien er geen belangrijke nadelige gevolgen voor het milieu te verwachten zijn.

Op basis van ervaring wordt verwacht dat de komende 5 jaar circa 27 hectare bodem van de Oosterschelde moet worden gestabiliseerd in het plangebied rondom de Oosterscheldekering. Omdat het ontstaan van ontgrondingskuilen een dynamische ontwikkeling is, is niet exact te voorspellen waar deze bestortingen plaats gaan vinden. Daarom is een ruime strook rondom de Oosterscheldekering gehanteerd als plangebied.

Voor de aanleg, wijziging of uitbreiding van werken inzake kanalisering of ter beperking van overstromingen, met inbegrip van primaire waterkeringen en rivierdijken (categorie D3.2) geldt conform het Besluit milieueffectrapportage een m.e.r.-beoordelingsplicht. Het bestorten van de ontgrondingskuilen bij de Oosterscheldekering is dan ook m.e.r.-beoordelingsplichtig, aangezien de werkzaamheden het doel hebben om de primaire waterkering te versterken om zo overstromingen te voorkomen. Op grond van de bijlage bij het Besluit m.e.r. is vaststelling van het projectplan Waterwet het m.e.r.-beoordeling plichtige besluit.

Bron: Staatscourant https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2019-29842.html

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *