Renovatie Utrechtsebaan Den Haag – Aanbestedingsnieuws

Renovatie Utrechtsebaan Den Haag

Laatst geupdate op februari 9, 2021 door redactie

Utrechtsebaan Den Haag. Foto: © Gemeente Den Haag

Doel van het project Renovatie Utrechtsebaan is het renoveren van Utrechtsebaan vanaf de kruising met de Zuid-Hollandlaan tot de gemeentegrens inclusief de betonnen bak van de verdiepte ligging, in twee richtingen, inclusief toe- en afritten. Op hoofdlijnen bestaat de scope uit:

• betonherstel (vloer, wanden, onderzijde viaducten);
• vervangen van geleiderail door betonbarriers;
• groot onderhoud van het asfaltpakket;
• vernieuwen van voegprofielen (wand en vloer);
• functioneel vervangen dilatatieprofielen
• conserveren leuningwerk;
• herstel van veiligheidsgebreken in pompkelders;
• het verzorgen van benodigde verkeersmaatregelen.

Voor uitvoering van het werk zal de Utrechtsebaan per rijbaan volledig worden afgesloten in een reeds vastgelegde periode van 1 september 2021 tot en met januari 2022. In aanvulling op deze scope wordt ook optionele scope meegenomen in de aanbesteding (conform artikel 17.3 van de ARW 2016) wat op een later moment als wijziging kan worden opgedragen.
Dit betreft zogenaamde ‘no-regret maatregelen’ om een toekomstige overkluizing ter plaatse van de ontwikkeling ‘Grotiusplaats’ mogelijk te maken en bestaat uit:
1) het realiseren van een fysieke scheiding tussen de rijbanen stad in en -uit, door het aanbrengen van de
wanden van een (toekomstig) middentunnelkanaal onder de Malietoren en de Grotiusplaats;
2) Het realiseren van een eenduidig wegbeeld en brandwerende afscherming van aanwezige kabels en leidingen in de onderdoorgang van de Malietoren door het plaatsen van voorzetwanden naast de bestaande middenpijlers;
3) het aanbrengen van sparingen voor hulppostkasten in de bestaande buitenwanden;
4) en de ombouw van de pompkelder van HWA naar toekomstige functionaliteit met bufferfunctie ten behoeve van calamiteitenwater.

Indien en voor zover de aanbesteder de uitvoering van de no regret maatregelen zal opdragen, is de opdrachtnemer verplicht deze maatregelen (werken) uit te voeren tegen verrekening van de eenheidsprijzen in zijn inschrijving. Indien en voor zover voor delen van de no regret maatregelen geen besteksposten in het bestek zijn opgenomen en dus geen eenheidsprijzen zijn overeengekomen, zullen de aanbesteder en de opdrachtnemer onderhandelen over nadere eenheidsprijzen, waarbij heeft te gelden dat de aanbesteder een redelijke prijs verschuldigd zal zijn, waarbij rekening wordt gehouden met de door de markt ten tijde van het opdragen van de no regret maatregelen gewoonlijk bedongen prijzen.
Buiten bovenstaande scope, maar wel tegelijkertijd, zijn er werkzaamheden aan de verlichting en camera’s inclusief bekabeling, waartoe een coördinatieverplichting zal worden opgenomen.

De werkzaamheden bevatten onder andere:

Frezen en afvoeren asfalt 35.000 m2
Verwijderen asbesthoudende voegkit wanden en vloeren 5.000 m1
Verwijderen bestaande looppaden (beton) 6.000 m1
Verwijderen bestaande geleiderail (staal) 6.000 m1
Aanbrengen asfalt incl. kleef- en sami-laag 35.000 m2 (11 ton asfalt)
Aanbrengen wegmarkeringen 48.000 m1
Aanbrengen brandwerende bekleding 7.700 m2
Afstralen en opnieuw aanbrengen coating wanden/borstwering 20.000 m2
Herstellen betonschades en conserveren wapening wanden 400 m2
Herstellen betonschades (schollen) vloer 1.200 m2
Aanbrengen barriers en verhoogde looppaden (beton) 6.0000 m1
Conserveren leuningen (2-laags) 2.600 m2
Inzagen en vervangen voegprofielen 5.000 m1

De looptijd van de opdracht is vanaf juni 2021 tot en met januari 2022.

De Opdracht wordt aanbesteed volgens de Europese niet-openbare Aanbestedingsprocedure, conform (hoofdstuk 3 van) het ARW 2016, voorzover in deze Selectieleidraad niet van het ARW 2016 is afgeweken. De Aanbesteding vindt in 2 fasen plaats:
Fase 1: Selectie
In deze fase kunnen Gegadigden zich aanmelden voor de Aanbesteding.

Fase 2: Gunning
De Geselecteerde gegadigden uit fase 1 ontvangen de ‘Gunningsleidraad’ en overige Aanbestedingsdocumenten op basis waarvan zij worden uitgenodigd om hun Inschrijving in te dienen.

De aanbesteder gunt de opdracht (in voorkomend geval van gunning) op grond van de naar het oordeel van de aanbesteder economisch meest voordelige inschrijving.

Bron: Tenderned 8 februari 2021 https://www.tenderned.nl/tenderned-tap/aankondigingen/219015;

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *