Belevingsonderzoek – Belastingdienst – Aanbestedingsnieuws

Belevingsonderzoek – Belastingdienst

Sinds 1994 voert de Belastingdienst de Fiscale Monitor uit. De Fiscale Monitor is hiermee de langst lopende monitor binnen de organisatie. De Fiscale Monitor is een vorm van externe monitoring waarbij jaarlijks wordt gemeten hoe belastingplichtige burgers, bedrijven en toeslagontvangers (en hun vertegenwoordigers) de manier waarop de Belastingdienst de wet- en regelgeving uitvoert, ervaren en waarderen. Doordat de Fiscale Monitor jaarlijks op een vergelijkbare wijze wordt
afgenomen bij de verschillende doelgroepen zijn de bevindingen goed vergelijkbaar in de tijd. De inzichten worden gebruikt om:
1. Verantwoording af te leggen over een aantal specifieke onderwerpen aan politiek en maatschappij middels aanlevering van gegevens voor beheers- en jaarverslag.
2. Te leren door de tevredenheid te meten over bestaande processen, producten en diensten.
3. Te sturen door input te leveren voor het verbeteren van processen, producten en diensten.

In de Fiscale Monitor worden zeven doelgroepen bevraagd, namelijk belastingplichtige burgers, ondernemers in het MKB, fiscaal dienstverleners, toeslagenontvangers, maatschappelijk dienstverleners, bedrijven die te maken hebben met Douane en (sinds 2021) grote ondernemingen.
Onderwerpen die onderdeel zijn van de Fiscale Monitor betreffen tevredenheid over de dienstverlening, in algemene zin, maar ook specifiek met betrekking tot processen (bijv. aangifteproces), producten (bijv. waardering vooraf ingevulde aangifte) en diensten (bijv. tevredenheid over de belasting- of douanetelefoon). Op een algemener niveau wordt het imago van
de Belastingdienst gemeten. Daarnaast zijn de nieuwe kengetallen en prestatie-indicatoren van de Belastingdienst ondergebracht in de Fiscale Monitor. Deze kengetallen en prestatie-indicatoren worden tevens uitgevraagd bij de twee Toeslagen doelgroepen.

De opdracht betreft het uitvoeren van het veldwerk voor het onderzoek, inclusief alle daarvoor benodigde werkzaamheden en het opleveren van databestanden, tabellenoverzichten en tekstrapportages conform opgegeven specificaties. Bevindingen van het onderzoek worden gerapporteerd op internet en zijn publiekelijk toegankelijk. Een selectie van resultaten, zoals oordeel over het algemeen functioneren van de opdrachtgevers en het imago van de opdrachtgevers, worden in enkele figuren met een summiere toelichting vermeld. Er is tevens een tekstrapportage opgenomen met daarin de bevindingen op hoofdlijnen.
Ook zijn de uitkomsten van het onderzoek voor de verschillende doelgroepen in tabelformat te downloaden. Hiervoor dienen de onderzoeksresultaten in vooraf gedefinieerde Excel-tabellen (en eventueel een ander gangbaar format) door opdrachtnemer aangeleverd te worden. De onderzoeksdata, die niet publiekelijk toegankelijk zijn, worden door opdrachtnemer aangeleverd in
een gangbaar format, zoals SPSS (Statistical Package for the Social Sciences). De Opdracht heeft betrekking op het uitvoeren van het onderzoek onder de volgende doelgroepen:

1. Particulieren
2. Toeslagontvangers
3. Ondernemers MKB
4. Grote ondernemingen
5. Bedrijven die met de Douane te maken hebben
6. Fiscaal dienstverleners
7. Maatschappelijk dienstverleners

De omvang van deze Opdracht is, op basis van historische cijfers, voor de duur geraamd op: €350.000,- inclusief btw / €289.256,20 exclusief btw. Het doel van deze aanbesteding is te komen tot één raamovereenkomst met één opdrachtnemer.
De raamovereenkomst wordt gesloten voor een periode van twee jaar met twee opties tot verlenging van één jaar.
De intentie is om de raamovereenkomst op 1 januari 2023 van kracht te laten worden. Aanbesteder volgt de openbare procedure. Gegund wordt er aan de inschrijver  die de economisch meest voordelige inschrijving heeft gedaan op
basis van de beste prijs-kwaliteitsverhouding.

Bron: Tenderned donderdag 25 augustus 2022 https://www.tenderned.nl/aankondigingen/overzicht/270273

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *