Beheerondersteuning openbare verlichting, VRI en sportveldverlichting Eindhoven – Aanbestedingsnieuws

Beheerondersteuning openbare verlichting, VRI en sportveldverlichting Eindhoven

Bij de foto de armaturen die zijn toegepast in de buurt Gijzenrooi te Eindhoven ©Zaz 2019

Het doel van deze aanbesteding van gemeente Eindhoven is het contracteren van één ondernemer die op professionele wijze kan voorzien in de beheerondersteuning (verwerking meldingen en advies) voor OVL, VRI en sportveldverlichting. Aanbestedende dienst wenst met deze opdracht te bereiken dat de meldingen van de betreffende arealen OVL, VRI
en sportveldverlichting in de gemeente Eindhoven op een professionele (betrouwbaar en efficiënt) wijze door een derde
worden verwerkt en gecontroleerd zodat opdrachtgever hier nagenoeg geen omkijken naar heeft. De odracht betreft op hoofdlijnen uit de volgende uit te voeren werkzaamheden:
a. Het 24/7 ontvangen van storingen OVL, VRI en Sportveldverlichting;
b. Ontvangen storingen 24/7 uitzetten naar de door opdrachtgever gecontracteerde aannemers;
c. Storing retour nemen, eventueel aanpassen en verwerken in het beheerprogramma van opdrachtgever;
d. Het periodiek informeren van opdrachtgever;
e Opdrachtgever adviseren over proces en inhoud;
f. Het gebruiken van de beheer- en meldingensystemen van de opdrachtgever.

De (technische) omschrijving voor de uitvoering van de opdracht is opgenomen in het Programma van Eisen (PvE).

De opdracht wordt in zijn geheel aanbesteed, er is geen sprake van een perceelindeling. Naar oordeel van opdrachtgever is er geen sprake van een (onnodige) samenvoeging. De geraamde waarde van de opdracht bedraagt naar verwachting maximaal €700.000,- excl. btw, gerekend over de maximale looptijd van de overeenkomst van zes jaar.

De overeenkomst die wordt gesloten met de winnende partij is een overeenkomst voor diensten in de zin van de Aanbestedingswet. De Overeenkomst heeft een looptijd van vierentwintig maanden en gaat in per 1 maart 2022. De initiële contracttermijn eindigt op 29 februari 2024. Opdrachtgever heeft twee maal eenzijdig de mogelijkheid om de looptijd van de overeenkomst onder dezelfde condities te verlengen met telkens maximaal vierentwintig maanden. Met de inschrijver die in de eindrangschikking van deze aanbesteding op nummer twee eindigt zal een wachtkamerovereenkomst worden gesloten. 

Er zal een informatiebijeenkomst plaatsvinden op 16 december 2021 om 13:00 uur. Het doel van de informatiebijeenkomst is het toelichten en verduidelijken van de scope van de opdracht vanuit het perspectief van opdrachtgever. Daarnaast zal er beperkt gelegenheid zijn tot het stellen van vragen. Deelname aan de bijeenkomst is niet verplicht, maar wordt wel dringend geadviseerd. Er zal door opdrachtgever met uitzondering van een eventuele PowerPoint presentatie, GEEN verslag of schriftelijke beantwoording van eventuele vragen beschikbaar gesteld worden. Inschrijver dient voor een schriftelijke bevestiging van het antwoord op zijn vraag, de betreffende vraag in te dienen voor de Nota van Inlichtingen. Alle schriftelijk door opdrachtgever ontvangen vragen zullen worden beantwoord in een Nota van Inlichtingen en aan alle inschrijvers beschikbaar worden gesteld. Bij onvoldoende belangstelling zal de inlichtingenbijeenkomst geen doorgang vinden. Als de inlichtingenbijeenkomst GEEN doorgang vindt, wordt u hiervan tijdig op de hoogte gesteld.
U dient zich voor de bijeenkomst aan te melden door via de berichtenmodule in TenderNed een bericht te zenden aan de
contactpersoon (inkoopadviseur) van opdrachtgever. U wordt verzocht dit tijdig te doen. Geeft u bij aanmelding naam
onderneming en naam en e-mailadres van deelnemer(s) (maximaal twee personen per inschrijver) aan. Aan de hand
van de aanmeldgegevens ontvangt u een uitnodiging via Outlook. De bijeenkomst zal plaatsvinden via Microsoft Teams en zal circa 1 uur duren.

Nadat er uit de inschrijving is gebleken dat er geen uitsluitingsgronden van toepassing zijn en wordt voldaan aan de eisen zal de inschrijving verder beoordeeld worden. De opdracht wordt gegund aan de inschrijver die de Economisch Meest Voordelige Inschrijving (EMVI), zijnde de beste prijs-kwaliteitsverhouding (BPKV) heeft uitgebracht. Met andere woorden de inschrijver die in de eindrangschikking op nummer één eindigt.  Uitzondering hierop is wanneer betreffende inschrijver reeds twee percelen gegund heeft gekregen.

NDR: Die laatste zin is vermoedelijk ten onrechte uit een andere aanbesteding gekopieerd, er zijn immers geen percelen. Verder verdient deze aanbesteding een pluim, want meestal lezen we in dit soort paragrafen dat voldaan moet worden aan alle eisen en uitsluitingsgronden. Hier en dat is helaas een zeldzaamheid schrijft men ” … is gebleken dat er geen uitsluitingsgronden van toepassing zijn” . Goed voorbeeld doet volgen zullen we maar zeggen.

Bron: Tenderned zondag 12 december 2021 https://www.tenderned.nl/tenderned-tap/aankondigingen/246676

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *