Beheer parkeergarages Roermond – Aanbestedingsnieuws

Beheer parkeergarages Roermond

Parkeergarage Kazerneplein. Foto Google Streetview

De gemeente Roermond is eigenaar en Exploitant van de parkeergarages Kazerneplein en Stationspark.Voor beide parkeergarages is het beheer uitbesteed vanaf de start van de exploitatie. De huidige overeenkomst voor het beheer van de parkeergarages Kazerneplein en Stationspark eindigt op 31 december 2020. Vanuit dit perspectief wil de gemeente de beheertaken uitbesteden aan één marktpartij.

Doelstelling van de voorliggende aanbesteding is om de parkeertaken uit te besteden aan één
opdrachtnemer, zodanig dat deze zijn kennis, ervaring en operationele capaciteiten optimaal kan
aanwenden. De ambitie die de gemeente heeft is vierledig:

  • Optimalisatie van de kwaliteit van de dienstverlening;
  • Optimalisatie van de klanttevredenheid;
  • Het verhogen van de parkeeropbrengsten;
  • Het verlagen van de exploitatielasten.

De gemeente Roermond beoogt om een professionele opdrachtnemer in te schakelen om het beheer zodanig in te richten dat zoveel mogelijk aan bovenstaande ambitie wordt voldaan.

De opdrachtnemer is verantwoordelijk voor de operationele processen:

1 het namens de opdrachtgever vervullen van de rol van gastheer door het volledige contact met klanten (particulier en zakelijk) te verzorgen;

2 het dagelijks beheer van de parkeervoorzieningen (controlerondes, orde, parkeergedrag);

3 de opvolging van incidenten (hulp aan de parkeerder, storingen, calamiteiten);

4 het doorvoeren van tariefswijzigingen in en het verrichten van operationele werkzaamheden vanuit het parkeermanagementsysteem (PMS);

5 de bemensing en bediening van de PA in de parkeervoorziening(en) lokaal en gecentraliseerd. Een en ander met behulp van intercom en closed-circuit television (CCTV). Minimaal buiten bemanningstijden van de parkeervoorziening(en) zal de opdrachtnemer het beheer op afstand
verzorgen. De door opdrachtnemer in te zetten meldkamer dient zonder meerkosten geschikt te zijn voor het aansturen van minimaal PA van
de huidige leverancier;

6 de verwerking (aanvragen, toetsing, aanmaak, facturatie, inning en uitgifte) van Producten, zo nodig vanuit, beheerderruimte. Voor zover een parkeerrecht gekoppeld is aan het gebruik van een (of meer) parkeervoorziening(en), zal de opdrachtnemer deze in het PMS activeren;

7 het verrichten van schoonmaakwerkzaamheden ten behoeve van de parkeervoorzieningen en van de PA

8 het uitvoeren van door de leverancier voorgeschreven technisch beheer (1e en deels 2e lijns Onderhoud) van PMS en PA. Deze systemen zijn eigendom van de opdrachtgever. De opdrachtgever stelt hiervoor een gelimiteerd mandaat voor uitgaven vast. Voor zover de leverancier het onderhoud uitvoert, heeft opdrachtnemer de coördinerende taak over de uitvoering;

9 de signalering, registratie, doormelding en afmelding van onvolkomenheden aan bedrijfsmiddelen;

10 de inzameling, het transport/de verzending en de administratieve verwerking (chartaal en giraal) van parkeergelden;

11 het financieel administratief beheer van de parkeervoorzieningen ter verantwoording van inkomsten en uitgaven.

12 de verzorging van de rapportages;

13 het in opdracht van opdrachtgever beheren en (laten) uitvoeren van onderhoudscontracten.

De uitvoering van de opdracht is gepland vanaf het moment van inwerkingtreding van de overeenkomst, voorzien met ingang van 1 januari 2021 tot en met 31 december 2023, met een optie tot eenzijdige verlenging door de aanbestedende dienst van 2 maal 2 jaar. De overeenkomst wordt gesloten door ondertekening van de definitieve overeenkomst door beide partijen.

Bron 24 juli 2020 https://www.tenderned.nl/tenderned-tap/aankondigingen/201260;

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *