beheer openbare verlichting en verkeersregelinstallaties Haarlem-Zandvoort – Aanbestedingsnieuws

beheer openbare verlichting en verkeersregelinstallaties Haarlem-Zandvoort

Foto: Pixabay.com (bewerkt)

Het dagelijks beheren en onderhouden van de openbare ruimte van de aanbestedende dienst – op het vastgestelde kwaliteitsniveau – is van groot belang voor het ruimtelijk beeld, het gevoel voor veiligheid en de ruimtelijke ontwikkelingen van wijken en buurten. De aanbestedende dienst heeft besloten haar dagelijks beheer- en onderhoudswerkzaamheden in samenhangende domeinen te bundelen. Een aantal van deze domeinen zijn inbesteed bij Spaarnelanden N.V. Voor de overige
domeinen zijn marktpartijen gecontracteerd. De contracten voor dagelijks onderhoud met deze marktpartijen lopen eind 2022 af. Per domein wenst de aanbestedende dienst daarom één opdrachtnemer te contracteren die meerjarig het desbetreffende areaal gaat onderhouden tegen een vooraf bepaald kwaliteitsniveau en taakstellend budget. Hierdoor kan opdrachtnemer efficiënt opereren onder regie van een in omvang beperkte gemeentelijke organisatie.
Het te onderhouden areaal verschilt per domein. Een deel van de contracten ziet enkel toe op het areaal van de gemeente Haarlem. Andere contracten zien toe op het areaal van zowel de gemeenten Haarlem als Zandvoort. Deze aanbesteding betreft de contractering van marktpartijen voor de domeinen openbare verlichting en verkeersregelinstallaties in Haarlem en Zandvoort.

Het dagelijks beheer en onderhoud binnen de volgende domeinen valt binnen de scope van de af te sluiten  overeenkomst:
• Openbare verlichting;
• Verkeersregelinstallaties.

Het uitgangspunt is dat de opdrachtnemer de verantwoordelijkheid krijgt over de gehele keten binnen een specifiek domein. Opdrachtnemer is hierbij verantwoordelijk voor de beheersing van alle voor de uitvoering van belang zijnde processen, waaronder:
• Kwaliteitsborging;
• Rapportage;
• Advisering;
• Technisch Management;
• Vastleggen mutaties;
• Technische Inspecties;
• Meldingen;
• Klachten over opdrachtnemer;
• Omgevingsbewustzijn;
• Communicatie gebruiker openbare ruimte;
• Herstellen van storingen en schades;
• Beheersysteem gemeente Haarlem aanvullen en fouten herstellen.

Van de opdrachtnemer wordt verwacht dat de functionaliteit en prestaties van het areaal in stand worden gehouden en, indien overeengekomen, worden verbeterd. Van de opdrachtnemer wordt tevens verwacht dat hij de hiervoor benodigde werkzaamheden identificeert, optimaliseert en uitvoert en de resultaten hiervan verifieert, analyseert en verbetert.
De gegevens van het areaal stelt aanbestedende dienst beschikbaar via het gemeentelijk systeem. Op 22 juni 2022 organiseert de aanbestedende dienst voor geïnteresseerden een training (knoppencursus) voor het gebruik van het systeem. De opdracht is verdeeld in twee percelen:

  • Perceel 1 : Openbare verlichting
  • Perceel 2 : Verkeersregelinstallaties

Perceel 1 omvat de dagelijkse beheer- en onderhoudswerkzaamheden aan openbare verlichting en armaturen (ca. 25.000 standaard armaturen en 3.000 niet standaard armaturen), inclusief verlichting in tunnels, viaducten et cetera. Ook het monitoren van en het informeren over (de toestand van) het functioneren en presteren van het areaal van opdrachtgever behoren tot de scope. Naast het dagelijks beheer en onderhoud kunnen ook groot onderhoudswerkzaamheden aan de verkeersregelinstallaties tot een waarde van circa €225.000,- exclusief btw per jaar worden opgedragen binnen de scope van dit
perceel.  De geraamde financiële omvang van dit perceel voor de duur van de opdracht (inclusief eventuele verlengingen) bedraagt €6.700.000,- exclusief btw (waarvan dus €1.800.000,- aan mogelijke groot onderhoudswerkzaamheden).

Perceel 2 omvat de dagelijkse beheer- en onderhoudswerkzaamheden aan de verkeersregelinstallaties. Het betreft beheer en
onderhoudswerkzaamheden aan alle verkeersregelinstallaties, PRIS, Camera’s en Flitspalen, Bollards, Glasvezel (betreft
coördinatie contract derden) en welkomstborden. Naast het dagelijks beheer en onderhoud kunnen ook groot onderhoudswerkzaamheden aan de verkeersregelinstallaties tot een waarde van circa €100.000,- exclusief btw per jaar
worden opgedragen binnen de scope van dit perceel. De geraamde financiële omvang van dit perceel voor de duur van de opdracht (inclusief eventuele verlengingen) bedraagt €3.700.000,- exclusief btw (waarvan dus €800.000,- aan mogelijke groot
onderhoudswerkzaamheden).

De genoemde bedragen zijn gebaseerd op de jaarbedragen van de nu lopende contracten. De definitieve jaarbudgetten zullen in de loop van 2022 vastgesteld worden en kunnen afwijken van de geraamde bedragen omdat daarbij rekening gehouden wordt met de huidige markt- en prijsontwikkelingen. In de tweede Nota van Inlichtingen zullen de bedragen bekend gemaakt worden. Aan de geraamde waardes kunnen geen rechten ontleend worden.

Het staat de inschrijver vrij om zelf te kiezen op welke percelen hij gaat inschrijven. Er is geen maximum aantal percelen dat gegund wordt aan één opdrachtnemer. De overeenkomsten hebben een initiële looptijd van vier jaar. De verwachte ingangsdatum van de overeenkomst is 1 februari 2023 en deze eindigt van rechtswege op 1 februari 2027. De opdrachtgever heeft de mogelijkheid om de overeenkomst onder dezelfde condities tweemaal te verlengen met twee jaar.

De Aanbestedende dienst organiseert op 14 juni 2022 van 11:00 tot 12:00 een digitale inlichtingenbijeenkomst om een toelichting te verstrekken op de aanbesteding en de opdracht. Indien geïnteresseerden hieraan wensen deel te nemen, dan meldt men zich hier uiterlijk 13 juni 2022 voor 15:00 via Tenderned voor aan, onder vermelding van de aanwezigen (maximaal twee per geïnteresseerde) en de emailadressen van deze functionarissen. De bijeenkomst vindt digitaal plaats en de aangemelde functionarissen van geïnteresseerden ontvangen een uitnodiging.  De aanbestedende dienst organiseert op 22 juni 2022 van 13:00 tot 14:00 een digitale training voor het gebruik van het gemeentelijke systeem dat de areaalgegevens bevat. De eerder genoemde knoppencursus. Indien Geïnteresseerden hieraan wensen deel te nemen, dan meldt men zich hier uiterlijk 21 juni 2022 voor 15:00 via Tenderned voor aan, onder vermelding van de aanwezigen (maximaal twee per geïnteresseerde) en de e-mailadressen van deze functionarissen. De cursus vindt digitaal plaats en de aangemelde functionarissen van  geïnteresseerden ontvangen een uitnodiging.

Bron: Tenderned zondag 5 juni 2022 https://www.tenderned.nl/aankondigingen/overzicht/263481

 

 

 

 

 

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *