Beheer en onderhoud Glasvezel netwerk Den Haag e.o. – Aanbestedingsnieuws

Beheer en onderhoud Glasvezel netwerk Den Haag e.o.

Stichting GlasLokaal is eigenaar van een glasvezelnetwerk in Den Haag en een aantal omliggende gemeenten waarmee aan met name scholen in het primair en voortgezet onderwijs Internet connectiviteit en onderlinge connectiviteit wordt geleverd. De aanbesteding behelst het beheer en het onderhoud van het glasvezel netwerk en het verzorgen van alle daarbij behorende dienstverlening inclusief het oplossen van storingen, het verzorgen van de netwerkadministratie, het afhandelen van klic-meldingen en het uitvoeren van mutaties en reconstructies. In 2005 is door een aantal grotere onderwijsinstellingen in de Den Haag in samenwerking met de gemeente een glasvezelnetwerk aangelegd t.b.v. de Internetvoorziening voor onderwijslocaties in Den Haag, Leidschendam/Voorburg en Rijswijk. In de loop der jaren is de dienstverlening uitgebreid en momenteel maken ook enkele zorg- en culturele instellingen gebruik van het netwerk, dat een totale lengte heeft van ca. 200 km waarvan de backbone ca. 110 km beslaat. Het netwerk is aangelegd op een diepte van 60cm en er zijn via klantkabels ca. 275 actieve locaties aangesloten, waarbij het voor 85% om onderwijslocaties gaat. De backbone van het netwerk bestaat uit HDPE40 en HDPE50 buizen die deels zijn voorzien van 5, resp. 7 subducts met daarin 72v of 96v kabels. Ca. de helft van de qua subducts beschikbare capaciteit in de backbone wordt momenteel benut. In het resterende deel zijn geen kabels ingeblazen.
Van de beschikbare vezelcapaciteit wordt momenteel ca. 50% benut. In het netwerk bevinden zich 8 PoP-locaties waarvan er twee als hoofd-PoP fungeren, van waaruit middels redundante vezelverbindingen gekoppeld wordt met Internet-leveranciers. In het backbone netwerk bevindt zich tenslotte een zestal koppelvlakken waar via een koppelhandhole/koppelkabel met een tweetal andere netwerkpartijen wordt gekoppeld. In het netwerk bevinden zich ca. 230 handholes, waarvan 80% in de backbone en in een aantal aflopers; deze aflopers zijn aangelegd met HDPE40 buizen waarin zich in de meeste gevallen slechts
één 72v of 96v kabel bevindt. Qua handholes is momenteel ca. 50% voorzien van een GCO (Generic Closure Organiser); in de loop van 2021 zullen nog eens 25 handholes worden voorzien van een GCO zodat naar verwachting ca. 60% van de handholes in het netwerk per 1 januari 2022 voorzien zal zijn van een GCO. Bij de overige 40% van de handholes gaat het om zgn. ‘torpedo’-handholes. Terwijl de torpedo-handholes dateren uit de beginfase van het netwerk zijn de GCO’s in het kader van een
upgrade van het netwerk grotendeels in de periode 2011 – 2012 aangelegd. Het uitgangspunt daarbij is geweest om handholes die in de praktijk in het kader van het uitvoeren van mutaties of reconstructies, vaker moeten worden geopend, te voorzien van een GCO. 

Op dit moment is het beheer en het onderhoud van het glasvezelnetwerk inclusief de administratie en andere hiermee samenhangende werkzaamheden uitbesteed. Na het beëindigen van de bestaande overeenkomst met de huidige beheerder per 1 januari 2022, worden alle taken, alsmede de volledige netwerkadministratie en de verantwoordelijkheid voor het uitvoeren van mutaties en reconstructies, overgedragen aan de nieuwe beheerder. Van de inschrijver wordt gevraagd het beheer en onderhoud van het glasvezelnetwerk te verzorgen, alsmede de gewenste mutaties daarin uit te voeren.  De te leveren dienstverlening dient te voldoen aan de Eisen en Wensen als geformuleerd in de aanbestedingsdocumenten.

Stichting GlasLokaal heeft het voornemen een overeenkomst af te sluiten met één leverancier voor het beheer en onderhoud van het Glasvezel netwerk zoals kort hierboven omschreven. Deze Europese aanbesteding wordt uitgevoerd volgens de Aanbestedingswet 2012. De aanbesteding wordt uitgevoerd aan de hand van de openbare procedure. De opdracht wordt gegund aan de inschrijver met de economisch meest voordelige inschrijving gebaseerd op de beste prijs-kwaliteitsverhouding.
De overeenkomst heeft een looptijd van vijf jaar.

Bron: Tenderned 20 april 2021 https://www.tenderned.nl/tenderned-tap/aankondigingen/225599

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *