Beheer dorpsbossen gemeente Noordoostpolder – Aanbestedingsnieuws

Beheer dorpsbossen gemeente Noordoostpolder

Foto: Pixabay.com/Cocoparisienne

Uit een analyse is gebleken dat de uitgaven voor het beheer en onderhoud van de dorpsbossen boven de Europese normgrens is komen te liggen. Noordoostpolder is als gemeente gehouden de uitvoering van deze dienstverlening in de markt te zetten middels een aanbestedingsprocedure. Met deze aanbesteding beoogt de gemeente een geschikte marktpartij te contracteren die deze werkzaamheden gaat uitvoeren. Marktpartijen worden uitgenodigd om op basis van de verstrekte informatie een aanbieding te doen met inachtneming van de doelstellingen, eisen en wensen ten aanzien van de inschrijving, de informatie over de inschrijver, de uit te voeren werkzaamheden, de voorwaarden en overige aspecten.

Na publicatie van de definitieve gunning van de opdracht wenst de gemeente met de winnaar van de aanbestedingsprocedure een raamovereenkomst af te sluiten voor een periode van vier jaar. Na afloop van deze initiële periode heeft de gemeente de mogelijkheid, om onder gelijkblijvende voorwaarden, de raamovereenkomst steeds voor een periode van twee jaar te verlengen. Deze verlengingsoptie kan maximaal twee keer verleend worden inhoudende dat de totale contractduur (inclusief verlengingen) nimmer langer dan 8 jaar kan duren. Deze langere looptijd acht de gemeente gerechtvaardigd vanuit het voorwerp van de opdracht. Het betreft hier namelijk een opdracht inzake het beheer van bos en natuur, waarbij het werk tot doel heeft de natuurwaarde en de ecologische kwaliteit van de bossen te verhogen. Dit betreft een proces van lange adem, waarbij het meerdere jaren duurt voordat een substantiële verhoging van de natuurlijke en ecologische kwaliteit van de bossen bereikt is. Hierbij is het van belang dat het gedurende die periode door dezelfde opdrachtnemer uitgevoerd wordt zodat een constante werkwijze/gebiedskennis gewaarborgd blijft. Een wijziging van opdrachtnemer zorgt wat dat betreft voor een verhoogd risico op terugval in de natuurlijke en ecologische kwaliteit, wat door de gemeente als ondoelmatig en onwenselijk wordt beschouwd.

De gemeente volgt voorafgaand aan het contracteren van een geschikte marktpartij een openbare aanbestedingsprocedure conform de Aanbestedingswet 2012, behoudens voor zover daarvan in de aanbestedingsstukken wordt afgeweken. De gemeente hanteert voor de gunning van de opdracht het gunningscriterium economisch meest voordelige inschrijving (EMVI), welke wordt vastgesteld op basis van de laagste (fictieve) prijs. De gemeente hanteert hierbij de methodiek van “gunnen op waarde”. Onder verwijzing naar artikel 2.163c van de aanbestedingswet 2012 behoudt de gemeente zich het
recht voor om een aanvullende opdracht te verlenen aan de inschrijver aan wie de opdracht voortvloeiend uit deze aanbesteding gegund wordt, zonder daarbij een nieuwe aanbestedingsprocedure te moeten volgen. De hier bedoelde aanvullende werkzaamheden hebben tot doel het behalen van de gewenste natuur en ecologische doelen te halen. De omvang van deze werkzaamheden is vooraf niet in te schatten. Op deze aanvullende opdracht c.q. werkzaamheden zijn uitsluitend de voorwaarden van toepassing uit onderhavige aanbesteding en de afgesloten raamovereenkomst. De inschrijver aan wie de opdracht gegund wordt kan geen rechten ontlenen aan het verkrijgen van de aanvullende opdracht, indien door gewijzigde omstandigheden de gemeente besluit de aanvullende opdracht te wijzigen, niet te verlenen of alsnog besluit een nieuwe aanbestedingsprocedure te volgen om tot gunning van de aanvullende opdracht te komen.

Hoewel de opdracht niet is verdeeld in percelen maakt de gemeente gebruik van de percelenregeling als bedoeld in artikel 2.18 van de aanbestedingswet 2012, om een deel van de opdracht, uit sociaalmaatschappelijke overweging te gunnen aan De Populier Emmeloord. De gebieden binnen dit perceel worden nader beschreven in het Bestek Beheer Dorpsbossen met referentie 2021-NOP-Bossen. De toekomstige opdrachtnemer kan geen aanspraak maken op de werkzaamheden die binnen deze gebieden vallen.

Bron: Tenderned 8 maart 2021 https://www.tenderned.nl/tenderned-tap/aankondigingen/221595

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *