Basis informatievoorziening op orde – Hoogheemraadschap van Delfland – Aanbestedingsnieuws

Basis informatievoorziening op orde – Hoogheemraadschap van Delfland

Het Hoogheemraadschap van Delfland is een waterschap. De rechtsvorm is een publiekrechtelijke rechtspersoon en daarmee is Delfland een aanbestedende dienst in de zin van Aanbestedingswet 2012. Delfland is een organisatie met een duidelijk omschreven –beperkte- taak: de waterhuishoudkundige verzorging van zijn gebied. Deze taak valt uiteen in twee delen: de zorg voor het watersysteem en de zorg voor de zuivering van afvalwater.

In toenemende mate vormen digitalisering, gegevensbeheer en informatievoorziening (IV) een van de sleutelprocessen van Delfland. De vraag vanuit de business processen wordt vanuit de directie Bedrijfsvoering ondersteund vanuit informatiesturing met regie en producten diensten vanuit de afdeling Informatiemanagement en gegevensbeheer (IMG) en de afdeling Informatie- en communicatietechnologie (ICT) (de IV-keten). Om deze ontwikkeling ook in de sturing voldoende aandacht te geven is in de reorganisatie in 2020 informatiesturing als sturingslijn toegevoegd. Informatiesturing stuurt functioneel op de
producten en diensten die vanuit de IV-keten geleverd worden, de instandhouding en vernieuwing van de informatievoorziening en digitale innovatie. Deze onderdelen zijn nauw met elkaar verbonden. Zo is bijvoorbeeld goed gegevensbeheer een randvoorwaarde voor het aan de slag gaan met data science vraagstukken. De afdeling Informatiemanagement en Gegevensbeheer geeft vorm en inhoud aan het informatiemanagement binnen Delfland door kaders te stellen, beleid te maken, regie en coördinatie uit te voeren en te adviseren op thema’s zoals architectuur, functioneel beheer.

Delfland heeft ongeveer 180 applicaties in gebruik waarbij een deel van het eigenaarschap decentraal bij de business is belegd en een deel op centraal niveau bij IV. Op dit moment ervaart Delfland problemen en onduidelijkheid rondom het eigenaarschap van applicaties. Het is onvoldoende duidelijk wie nu precies waarvan is en welke taken en welk gedrag verwacht
wordt van de betrokkenen. Dit zorgt naast kwaliteits- en planningsproblemen voor teleurstelling en frustratie. De kracht van IV wordt hierdoor niet optimaal ingezet om de bedrijfsprocessen van Delfland te ondersteunen. Doordat daarnaast de basis onvoldoende op orde is, is het voor de IV-keten heel lastig om de afdelingen, programma’s en assetlijnen voldoende te ondersteunen. De stroom aan verzoeken voor nieuwe applicaties en aanpassingen is groot. De huidige IV-keten kan dat niet aan. Dat zorgt voor een planningsprobleem en vooral veel teleurstelling. Delfland moet dus kiezen en prioriteren aan welke applicaties we tijd en geld besteden. Hoe doen men dit op een beheerste manier en in samenwerking met elkaar?

Delfland werkt eerst aan een stevige basis voor de informatievoorziening zodat de organisatie opgesteld staat voor de toekomst. De opgave is verdeeld over 3 onderdelen:
1. Uitvoering van de IV-keten1
2. Uitvoering van het project Basis IV op orde; en
3. Programma Digitale Transformatie.

Deze opdracht richt zich op de inrichting en uitvoering van het project Basis IV op orde (onderdeel 2). Dit project is bedoeld om parallel aan de reguliere werkzaamheden in de IV-keten de meest belangrijke onderdelen op orde te brengen, onder andere ontbrekende beleid uitwerken en de IV-processen voorspelbaar, praktisch en gericht op een goede uitvoering te definiëren en beschrijven. De opdracht wordt agile uitgevoerd. De visie waar de informatievoorziening van Delfland heen wil is op
hoofdlijnen helder en geeft richting aan de uitvoering van het project Basis IV op orde. Activiteiten zijn erop gericht om zowel de vraagkant als de aanbodkant te versterken. Het project zal in sprints van één maand worden uitgevoerd.
Het project “basis IV op orde” is meerjarig. De ambitie is één sprint in 2022 en negen sprints in 2023, 2024, 2025 en
2026. Binnen een sprint kunnen eventueel meerdere user story’s worden opgepakt.

Delfland zal op donderdag 18 augustus van 11:00-12:00 uur een informatiesessie verzorgen. Tijdens deze informatiesessie zal een toelichting gegeven worden op het project Basis IV op orde”. De informatiesessie kunt u digitaal bijwonen via Teams. U kunt zich tot woensdag 17 augustus 12 uur aanmelden. De informatiesessie zal worden opgenomen en ter beschikking komen op Tenderned. Vragen die gesteld worden tijdens de informatiesessie dienen ook via de vraag- en antwoordmodule op Tenderned gesteld te worden

Het Waterschap volgt voor deze Europese aanbesteding de openbare procedure. Aanbesteder wil een raamovereenkomst afsluiten met één ondernemer, voor een periode van twee jaar met de optie om de overeenkomst twee keer met één jaar te verlengen. In de gunningsbeslissing wordt de inschrijver met de economisch meest voordelige inschrijving op basis van de beste prijs-kwaliteitsverhouding aangemerkt als de inschrijver die aanbesteder wil contracteren.

Bron: Tenderned donderdag 11 augustus 2022 https://www.tenderned.nl/aankondigingen/overzicht/269506

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *