Asbestsanering Museum Boijmans van Beuningen – Aanbestedingsnieuws

Asbestsanering Museum Boijmans van Beuningen

Foto: Google Streetview

Het museumgebouw ontworpen door Van der Steur is een rijksmonument. Dit zijn gebouwen (of andere objecten) die om hun nationale cultuurhistorische waarde door de rijksoverheid zijn aangewezen als beschermd monument. Onderhoud en restauratie van een rijksmonument geschiedt op basis van een aantal wetten en regels. De monumentenzorg is wettelijk geregeld in de Erfgoedwet en de Omgevingswet. Onderhouds- en verbouwingswerkzaamheden vinden plaats in overleg met (en onder toezicht van) zowel de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed als van het bureau Monumenten & Cultuurhistorie van Stadsontwikkeling van de Gemeente Rotterdam. Dat betekent dat er vanuit de overheid eisen worden gesteld stelt aan de uitvoering van het werk en aan de daarvoor vereiste kennis en ervaring van de betrokken partijen.In het Van der Steur-gebouw en het Bodon-gebouw is asbest aanwezig. Dit asbest zal tijdens de asbestsanering zorgvuldig worden verwijderd met behoud van de monumentale delen. De aanwezigheid van asbest in het pand en het niet gecompartimenteerd zijn van de luchtkanalen was de reden dat het gebouw niet kan voldoen aan wet- en regelgeving. Maar om de veiligheid te garanderen werden beheersmaatregelen getroffen zoals het twee keer per jaar uitvoeren van asbestmetingen en het opstellen en uitvoeren van een asbestprotocol. Deze metingen gaven geen aanleiding tot zorg. Uitstel van renovatie is nu niet meer mogelijk.

Het werk in deze aanbesteding bestaat in hoofdzaak uit:

  • Asbestsanering;
  • Afscherming van monumentale onderdelen en sloopwerk ten behoeve van de asbestsanering.

De bovenstaande opsomming van werkzaamheden en hoeveelheden zijn slechts een indicatie van de te verrichten werkzaamheden en alleen bedoeld om de interesse van potentiële inschrijvers voor de onderhavige opdracht te wekken. De inschrijvers kunnen geen rechten ontlenen aan deze opsomming.  De uitvoering van de werkzaamheden volgens het bestek hebben invloed op de omgeving tot voorbij de projectgrenzen. Bij de uitvoering van de werkzaamheden dient daarmee rekening te worden gehouden.

Gedurende de looptijd van de werkzaamheden zullen de volgende projecten in de omgeving worden uitgevoerd, waarbij de aannemer mogelijk rekening moet houden met transportbewegingen of andere werkzaamheden die de uitvoering van de asbestsanering raken:

  • Afronden van de werkzaamheden m.b.t. realiseren van het depotgebouw van Boijmans Van Beuningen;
  • Inrichten van het depotgebouw Boijmans Van Beuningen met de daarbij behorende transportbewegingen;
  • Herinrichten Museumpark;
  • Herinrichting straten rondom Boijmans Van Beuningen.

Het gunningscriterium is de economisch meest voordelige inschrijving. De opdracht wordt gegund aan de inschrijver met de beste prijs-kwaliteitsverhouding.

Bron: Tenderned 6 mei 2020 https://www.tenderned.nl/tenderned-tap/aankondigingen/194272 en Boijmans van Beuningen.

1 thought on “Asbestsanering Museum Boijmans van Beuningen

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *