Architectenselectie Kindercampus Zuidas Ravel – Aanbestedingsnieuws

Architectenselectie Kindercampus Zuidas Ravel

Het Kindercampus Zuidas is één van de Integrale Kindcentra (IKC) van OOadA( Stichting Openbaar Onderwijs aan de Amstel ). Een IKC is een Alles-in-één-school en functioneert als één organisatie. Het Kindercampus Zuidas biedt kinderopvang en onderwijs “in-één”. Kinderen van 0 tot 13 jaar zijn hier welkom om te leren, spelen, ontdekken en ontspannen. Vijf dagen per week biedt het Kindercampus Zuidas een compleet dagprogramma vol afwisseling en uitdaging. Doel van deze aanbesteding is om een architect te selecteren voor het ontwerp van de nieuwbouw van het Kindercampus Zuidas, met voor 530 leerlingen onderwijs in 22 groepen (2.830 m² bvo), een gymzaal (552 m² bvo) en – afhankelijk van de resultaten van het nog lopende onderzoek – wellicht specifieke ruimten voor buitenschoolse opvang (400 m² bvo).

Het huidige Kindercampus Zuidas heeft sinds 2015 in een semi-permanent gebouw op de Zuidas in het gebied Ravel. Het is een samenwerking tussen OOadA en kinderopvangorganisatie KinderRijk. Vanaf de zomer 2021 krijgt het Kindercampus Zuidas een uitbreiding op het schoolplein. In deze flexibele huisvesting van permanente kwaliteit van 780 m² bvo zal de gewenste functioneelruimtelijke indeling van de nieuwbouw in de praktijk worden getest. Ravel wordt de komende 10 tot 15 jaar verder ontwikkeld met ruimte voor onder andere ca. 1.350 woningen, kantoren en voorzieningen. De school en kinderopvang zullen in hun definitieve vorm een plek in het gebied krijgen aan het verkeersluwe buurtplein grenzend aan de Boelegracht.

Het doel is op de kavel B1 in Ravel nieuwbouw voor het Kindercampus Zuidas op te leveren in de zomer van 2024 met voor 530 leerlingen onderwijs in 22 groepen (2.830 m² bvo), een gymzaal (552 m² bvo) en – afhankelijk van de resultaten van het nog lopende onderzoek – wellicht specifieke ruimten voor buitenschoolse opvang (400 m² bvo). De nieuwbouw is een functioneel, toegankelijk, flexibel, veilig, gezond, fris, energiezuinig, duurzaam en toekomstbestendig gebouw met een gezonde exploitatie en een passende aantrekkelijke verbindende groene buitenruimte. Belangrijke projectdoelstellingen zijn:

 • een gezond en duurzaam gebouw (Frisse Scholen klasse B, BENG)
 • optimaal gebruiksgemak van het complex passend bij het educatieve concept
 • logische compartimentering van en samenhang tussen de verschillende onderdelen van het gebouw
 • meerwaarde door een toegankelijk gebouw en multifunctioneel gebruik
 • school met eigen uitstraling passend binnen in de stedenbouwkundige context en architectuur in Ravel
 • klimaatadaptief en natuurinclusief bouwen
 • ontwikkelen binnen de beschikbare budgetten
 • goed te beheren en exploiteren gebouw passend binnen de bekostiging 

Deze aanbesteding heeft betrekking op het selecteren van een architect of architectenbureau voor het ontwerp van de nieuwbouw Kindercampus Zuidas in Ravel. Voor de Kindercampus zijn de middelen ter beschikking gesteld door de gemeente Amsterdam. OOadA past daarom de
regelgeving voor inkoop en aanbesteding toe die geldt voor de gemeente als overheidsonderdeel. 
Daarnaast kent de Amsterdamse Zuidas een supervisieprocedure, die het noodzakelijk maakt dat de opdrachtgever voorafgaand aan de architectenselectie zijn ambities vertaalt in een
projectdefinitie. Deze projectdefinitie is een duidelijke, scherpe formulering van het beoogde, cultureel en betekenisvol, te ontwikkelen object. Dit is niet een programma van eisen maar de boodschap hoe het object zich maatschappelijk wenst te presenteren en hoe het object – onder
andere – wenst deel te nemen aan de realisatie van de collectiviteit tussen de private en openbare ruimte in Zuidas. De projectdefinitie is van belang voor de Supervisor om te kunnen adviseren bij de architectenkeuze. De Supervisor geeft een advies over de keuze van een architect of ontwerper
en neemt derhalve deel aan het beoordelingsproces van deze aanbesteding. De projectdefinitie zal in de gunningsfase worden toegevoegd aan de Map Aanbestedingsdocumenten op TenderNed. 

Het is de bedoeling om een geschikte architect te selecteren, die graag uitgedaagd wordt om met een optimale inzet van creativiteit en innovatieve kracht, een maximale bijdrage aan de totstandkoming van de locatie te leveren. Daarbij wordt niet alleen gekeken naar de bouwkundige kwaliteit, maar ook naar de gebruiksmogelijkheden en energieprestatie van het gebouw op de lange termijn. De nieuwbouw wordt op een zelfstandige kavel gerealiseerd en de stedenbouwkundige kaders zijn helder, nauwelijks beperkend en zorgen voor kwaliteitsverhoging. De specifieke bouwregels en
uitgangspunten voor kavel B1 liggen vast in de Bouwenvelop. Over kostenverhogende stedenbouwkundige eisen zijn heldere afspraken gemaakt.
In de initiatief- en definitiefase zijn de kaders gedetailleerd vastgelegd, om te borgen dat de ontwerpfase soepel en vlot verloopt. Door de totale opgave helder en specifiek te stellen, wordt geborgd dat de architect in de ontwerpfase gericht binnen de kaders aan de slag kan. Alle
randvoorwaarden, uitgangspunten en eisen zijn in beeld. Voordat de architect aan de slag gaat, zijn de ambities geformuleerd. Er liggen nu een ambitiedocument en bouwenvelop en voordat de ontwerpfase start zijn het programma van eisen, de financiële kaders, planning en organisatie
bekend. D
e werkzaamheden die in deze aanbesteding worden uitbesteed bestaan op hoofdlijnen uit:

 • voorontwerp
 • definitief ontwerp
 • technisch ontwerp
 • bijdrage prijs- en contractvorming
 • uitvoeringsontwerp
 • esthetisch toezicht uitvoering en ondersteuning directievoering

De specificatie van te verrichten werkzaamheden is op hoofdlijnen uitgewerkt op basis van de takenlijst DNR. Deze lijst is in de gunningsfase beschikbaar. In deze aanbestedingsprocedure is gekozen voor de Europese niet-openbare procedure overeenkomstig paragraaf 2.2.1.3 van de Aanbestedingswet 2012, d.w.z. dat de aanbesteding in twee ronden plaatsvindt. Eerst worden voor de opdracht geschikte partijen geselecteerd, daarna wordt aan maximaal 5 geschikt bevonden partijen gevraagd om een inschrijving te doen. De inschrijving bestaat uit een visie op de opdracht en een prijsaanbieding. De gegadigden krijgen gelegenheid hun visie mondeling toe te lichten. 

Bron: Tenderned 4 januari 2021 https://www.tenderned.nl/tenderned-tap/aankondigingen/215992

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *