Architectenselectie herontwikkeling VRIJDAG Groningen – Aanbestedingsnieuws

Architectenselectie herontwikkeling VRIJDAG Groningen

De gemeente Groningen is de Aanbestedende Dienst. Zij wordt eigenaar van het bouwblok (het vastgoed). VRIJDAG is de voorgenomen huurder (van het grootste deel van het bouwblok) en speelt daardoor een belangrijke rol in het ontwerpproces.

Foto: Gemeente Groningen


VRIJDAG is het huis van de amateurkunst voor Groningen. VRIJDAG heeft een duidelijke ambitie uitgesproken om alle activiteiten centraal onder te brengen in een nieuwe huisvesting. Op dit moment is VRIJDAG nog gehuisvest op drie verschillende locaties en heeft iedere locatie zijn eigen disciplines. De discipline muziek is gehuisvest aan de Sint Jansstraat, Beeldende Kunst aan de Walstraat en theater aan de Noorderbuitensingel. De bestaande huisvesting is in meerdere opzichten achterhaald. De gebouwen zijn sterk verouderd en ze passen niet meer bij de huidige manier van lesgeven. Daarnaast zijn de grenzen tussen disciplines aan het vervagen, waardoor de fysieke scheiding tussen
disciplines niet meer past. VRIJDAG is het resultaat van een fusie dat op initiatief en verzoek van de gemeente tot stand is gekomen. Een ambitie van de fusie was het bereiken van schaalvoordelen, onder andere in huisvesting.

Het bouwblok bestaat uit een deel nieuwbouw en een deel behoud van bestaande Rijksmonumenten. Het Programma van Eisen voor VRIJDAG omvat onder andere de volgende functies:

  • horeca inclusief keuken
  • een theaterzaal met ondersteunende functies
  • een concertzaal met ondersteunende functies
  • diverse oefenruimtes (muziek en theater)
  • diverse groepsruimtes (beeldende kunst)
  • overige ondersteunende ruimtes
  • kantoorruimten

De kantoorruimten voor VRIJDAG zullen worden gehuisvest in één van de monumenten. Naast VRIJDAG zullen in het bouwblok ruimtes voor verhuur aan andere partijen en appartementen worden gerealiseerd. Een notitie over de stedenbouwkundige kaders en de verwachte beeldkwaliteit is terug te vinden in de aanbestedingsdocumenten. 

Het project omvat de herontwikkeling van het bouwblok begrenst door de Sint Jansstraat, de Popkenstraat, de Schoolstraat en het Forum Groningen.  De scope van het gemeentelijk project omvat het gehele bouwblok. Voor het grootste deel is de
invulling bekend. Uitzondering vormt Rijksmonument Martini Kerkhof 11. Hiervan is de invulling nog niet bekend. Globaal zal het programma er als volgt uit zien.
1. Nieuwbouw VRIJDAG: ca. 5.600 m2 bvo
2. Renovatie t.b.v. VRIJDAG kantoren in Rijksmonument: ca. 700 m2 bvo
3. Nieuwbouw overig verhuurbaar st Jansstraat – ca. 350 m2 bvo
4. Nieuwbouw overige verhuurbaar Nieuwe Markt zijde – ca. 100 m2 bvo
5. Nieuwbouw woningen – ca. 400 m2 bvo
6. N.t.b. rijksmonument Martini Kerkhof 11 – circa 950 m2 bvo
Voor het grootste deel bestaat het project uit sloop-nieuwbouw. De Rijksmonumenten blijven gehandhaafd en worden deels gerenoveerd.
De opdrachtnemer aan wie de opdracht wordt gegund, dient de ontwerpwerkzaamheden te verrichten ten behoeve van:
1. Nieuwbouw VRIJDAG: ca. 5.600 m2 bvo
2. Renovatie t.b.v. VRIJDAG kantoren in Rijksmonument: ca. 700 m2 bvo
3. Nieuwbouw overig verhuurbaar st Jansstraat – ca. 350 m2 bvo
Werkzaamheden ten behoeve van onderdelen 4,5 en 6 kunnen in een later stadium deel uit gaan maken van de opdracht, maar dat is nog niet zeker.

De architect wordt gecontracteerd op basis van De Nieuwe Regeling 2011 (versie juli 2013). Met betrekking tot de standaard beperking van de aansprakelijkheid geldt dat deze niet beperkt zal zijn tot de hoogte van het overeengekomen honorarium, maar beperkt is tot een bedrag van
€ 1.000.000,-, eveneens afwijkend is dat de architect reeds op voorhand alle intellectuele (eigendoms)rechten ten aanzien van de resultaten van de aanbestedingsprocedure, evenals van de werkzaamheden uitgevoerd binnen het ontwerpteam, overdraagt aan de aanbestedende dienst voor
zover op basis van wetgeving mogelijk. Een concept architectenovereenkomst zal tijdens de inschrijvingsfase verstrekt worden. acceptatie hiervan, eventueel onder bepaalde voorwaarden, maakt deel uit van de inschrijvingsfase.

In de overeenkomst zal bepaald zijn dat de opdracht aan het architectenbureau op basis van deze aanbesteding wordt verleend ‘met het oog op een persoon’ als bedoeld in artikel 7:404 BW. Het vorenstaande houdt in dat de beoogd in te zetten architect, zoals die door gegadigde in deze
aanbesteding wordt voorgedragen, de opdracht persoonlijk dient uit te voeren, behoudens voor zover uit de opdracht voortvloeit dat delen van de opdracht onder zijn/haar verantwoordelijkheid door andere (gekwalificeerde) medewerkers van gegadigde mag laten uitvoeren. Een en ander laat onverlet dat het architectenbureau (dat de opdracht gegund krijgt) aansprakelijk is voor de juiste en volledige nakoming van de gegunde opdracht.

Bron: Tenderned 15 oktober 2020 https://www.tenderned.nl/tenderned-tap/aankondigingen/208535

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *