Architectenselectie CSG De Lage Waard Papendrecht – Aanbestedingsnieuws

Architectenselectie CSG De Lage Waard Papendrecht

Foto: Pixabay.com/Wokandapix

Christelijke Scholengemeenschap De Lage Waard is een scholengemeenschap voor vmb, mavo, havo en vwo. De school heeft twee locaties in Papendrecht: aan de Burgemeester Keijzerweg (ca. 800 leerlingen; vmbo en mavo) en aan de Vijzellaan (ca. 1.200 leerlingen; havo en vwo). De huidige gebouwen zijn sterk verouderd en voldoen niet meer aan de huidige eisen.
De Gemeente Papendrecht en CSG De Lage Waard hebben samen besloten om toekomstbestendige huisvesting te realiseren van twee locaties naar één locatie aan de Vijzellaan.

Op de Vijzellaan worden 2 schoolgebouwen en 1 sportgebouw gerealiseerd.
• Eén schoolgebouw voor vmbo
• Eén schoolgebouw voor havo/vwo
• Eén sportgebouw met 6 gymzalen + 1 gymzaal PO
Voor CSG De Lage Waard wordt er nieuwbouw gerealiseerd, waarin het streven is dat er geen tijdelijke huisvesting voor de school nodig is. Het bestaande gebouw wordt zoveel als mogelijk ingezet voor tijdelijke huisvesting. Een duidelijk afgestemde fasering is daarin dus essentieel. Voor de nieuwbouw is er een maatschappelijke ambitie met betrekking tot hergebruik, er zal nader onderzocht moeten worden door de te selecteren partijen of delen van het bestaande gebouw in aanmerking komen voor hergebruik. De nieuwbouw dient als nieuwe onderwijshuisvesting van 2150 leerlingen en 220 docenten, voor het volledige onderwijsprogramma. De ruimtebehoefte van de nieuwbouw is normatief vastgesteld op 16.146 m² bvo exclusief de gymzalen. Daarnaast is er binnen deze opgave ook nieuwbouw opgenomen voor het gymnastiekonderwijs met de omvang van zes gymzalen, dit betreft 3.457 m² bvo. Aanvullend zal er nog één gymzaal voor het primair onderwijs opgenomen
worden, de ruimtebehoefte wordt nader afgestemd. Het totale oppervlak van de locatie Vijzellaan is 25.200 m². Het totale programma voor de locatie is 19.000 m². CSG De Lage Waard kent op dit moment twee scenario’s op basis van de
stedenbouwkundige plannen. Voor ieder scenario zal er een SO gevraagd worden.

Voor voltooiing van het werk kiest aanbesteder ervoor om werkzaamheden door verschillende partijen te laten verrichten. In samenwerking tussen de partijen zal worden gewerkt aan het gewenste eindresultaat.
De werkzaamheden zijn onderverdeeld in de volgende percelen:
• Perceel 1: het ontwerpen, adviseren en architectonisch en uitvoeringstechnisch
gereedmaken van het bouwkundig ontwerp van het project en het mede begeleiden
van de uitvoering van het ontwerp.
• Perceel 2: het ontwerpen, adviseren en uitvoeringstechnisch gereedmaken van het
installatietechnisch ontwerp voor het bouwkundig ontwerp en het mede begeleiden van de
uitvoering van de installatie conform het ontwerp.
• Perceel 3: het ontwerpen, adviseren en uitvoeringstechnisch gereedmaken van het
constructief ontwerp voor het bouwkundig ontwerp en het mede begeleiden van de
uitvoering van de constructie conform het ontwerp.
• Perceel 4: het adviseren met betrekking tot bouwfysische en brandtechnische aspecten
van het ontwerp.
De percelen 2, 3 en 4 zullen separaat door middel van een meervoudig onderhandse procedure aanbesteed worden. De aanbesteding geschiedt volgens een Europese niet-openbare procedure.

Naast publicatie op Tenderned vindt verdere communicatie over de selectieprocedure tot en met publicatie van het voorgenomen gunningsbesluit plaats via Bricsys 24/7. Toegang tot dit systeem is te verkrijgen middels een inlogcode die per e-mail kan worden opgevraagd. U dient rekening te houden met een verwerkingstermijn van twee werkdagen voor het verstrekken van de inlogaccount. Vervolgens ontvangt gegadigde een nadere instructie en toelichting met betrekking tot het
gebruik van Bricsys. In Bricsys krijgt iedere gegadigde met een inlogaccount een eigen map waarin hij zijn documenten kan plaatsen. Aanbesteder plaatst zijn documenten in mappen die voor alle gegadigden zichtbaar zijn.

In deze eerste fase (selectieronde) beoogt aanbesteder te komen tot vijf partijen die worden uitgenodigd voor fase 2. In deze eerste fase worden de juridische situatie, de financiële/economische situatie en de technische bekwaamheid van de gegadigden beoordeeld.

Bron: Tenderned zaterdag 13 januari 2024 https://www.tenderned.nl/aankondigingen/overzicht/322512

Aanbestedingsnieuws 9e jaargang editie 15 januari 2024

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *