Architectenselectie Bisschop Bekkersschool Groningen – Aanbestedingsnieuws

Architectenselectie Bisschop Bekkersschool Groningen

Foto: Google Streetview

De aan te besteden opdracht omvat het ontwerpen van een nieuwe huisvesting voor de BBS, vanaf het maken van het voorontwerp tot en met de betrokkenheid bij de uitvoering.
Totaal oppervlakte circa : 1.859 m2 BVO
▪ Basisschool Bisschop Bekkers : 1.239 m2 BVO
▪ Kinderopvang : 76 m2 BVO
▪ Multifunctionele gymzaal : 544 m2 BVO
▪ Wijkactiviteiten: : maken gebruik van bovenstaande ruimten
▪ Terrein inclusief parkeren : 3.150 m2 BVO

De voornaamste doelstellingen binnen dit project zijn:
▪ Kwalitatief de beste onderwijsomgeving binnen de gestelde vierkante meters en daarbij het efficiënt onderbrengen van alle nevenactiviteiten (vensterschool 3.0) zonder hierbij in te boeten op toekomstige flexibiliteit.
▪ Een gebouw dat voldoet aan hetgeen dat gesteld is in het ruimtelijk- functioneel en technisch PvE, inclusief
de duurzaamheidsambitie.
▪ De beste uitvoering en vertaling (conform PvE) van de te realiseren gymzaal in het ontwerp.
▪ De eventuele herbestemming van het gedeelte van de bestaande school met erfgoedstatus en zoveel mogelijk recht doen aan de cultuurhistorische waarde.
▪ Een esthetisch onderscheidend gebouw, mogelijk de nieuwe “Groningse School”. Geen “standaard” schoolgebouw dat na 40 jaar wordt afgeschreven, maar een gebouw dat in de verdere toekomst een mooi bouwwerk blijft voor zijn omgeving en de stad, hetzij met een andere functie.
▪ Een aansluiting van de nieuwbouw op de kinderopvanglocatie (SKSG) op het naastliggende perceel.
▪ Het verkrijgen van een definitief stedenbouwkundig kader,
▪ Voor wat betreft de groenvoorziening dient ter plaatse van de zuidwesthoek van het plangebied een goede oplossing te worden gezocht voor de bestaande bomen in relatie tot de overlast van deze bomen en de zichtbaarheid van de school.

Om voor alle belanghebbenden in dit project het maximale uit deze uitdagingen te halen en het ontwerpproces zoveel mogelijk op basis van goede uitgangspunten te starten, is besloten om voorafgaand aan de start van het project (de voorontwerpfase) een verkennend onderzoek uit te zetten. Het verkennende onderzoek wordt in dit geval onderdeel van de architectenselectie. Het doel van het onderzoek in fase 1 is voor de aanbestedende dienst erg relevant en zij hoopt hiermee meerdere oplossingsrichtingen te verkrijgen voor diverse van bovengenoemde doelstellingen (o.a. behoud bestaand, positie van de bouw i.r.t. overige aspecten), zodat de aanbestedende dienst/ KOC Groningen de juiste afwegingen kunnen maken voor het vervolg.

Na de aanbesteding omvat de scope voor de architect het architectonisch ontwerpen en technisch uitwerken van het gebouw (inclusief vaste inrichtingselementen) en het terrein: Het project vanaf het voorontwerp tot en met uitvoeringsgereed ontwerp + esthetische begeleiding tijdens de uitvoering. Opdrachtverstrekking vindt vervolgens gefaseerd plaats.

Om een goede indruk te krijgen van het plangebied en de bestaande bouw wordt een rondgang georganiseerd. Op Woensdag  12 oktober 2022 heeft iedere deelnemer de mogelijkheid de locatie te bezoeken. De rondgang is gezamenlijk met alle overige deelnemers, het is hierbij toegestaan om foto’s te nemen.

Looptijd van de overeenkomst is tot einde werk. De opdrachtgever gaat bij de ontwikkeling en uitvoering van het project op dit moment uit van een ontwerpteam organisatie tot en met Technisch Ontwerp/Bestek. Daarna vindt de contractering van de uitvoerende partijen plaats en wordt het Uitvoeringsgereed Ontwerp uitgewerkt (traditioneel proces). Bij inschrijving dient een gespecificeerd honorarium per fase te worden geoffreerd. Er wordt per fase opdracht verstrekt, waarbij het niet automatisch betekent dat alle fasen in opdracht worden gegeven. Na gunning wordt het ontwerpproces opgestart. Indicatieve planning: start VO-fase eind maart 2023, start bouw tweede kwartaal 2024, ingebruikname gebouw eerste kwartaal 2025. Voor deze aanbesteding geldt het gunningscriterium ‘beste prijs-kwaliteitsverhouding’ (BPKV).

Bron: Tenderned woensdag 5 oktober 2022 https://www.tenderned.nl/aankondigingen/overzicht/275055

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *