Architect sociaal cultureel centrum Pijnacker – Aanbestedingsnieuws

Architect sociaal cultureel centrum Pijnacker

Projectlocatie Emmapark
Foto: Google Streetview

De gemeente Pijnacker-Nootdorp is van plan sloop/nieuwbouw te realiseren voor een multifunctioneel sociaal
cultureel centrum (SCC) in het centrum van Pijnacker. Deze nieuwbouw moet plaats gaan bieden aan een bibliotheek, foyer met horecafunctie, een uitvoeringszaal, en repetitie- en cursusruimten. Voor de architectonische en ontwerpwerkzaamheden schrijft de gemeente Pijnacker-Nootdorp een aanbesteding uit volgens de Europese niet-openbare procedure.
Een architect gaat deel uitmaken van het ontwerpteam samen met de overige -nog te selecteren adviseurs. Het ontwerpteam stelt het ontwerp tot en met Definitief Ontwerp (DO) op. Het is de bedoeling dat het DO te zijner tijd op de markt wordt gebracht als Engineer&Build-opdracht. De uitvoerende partij aan wie de Engineer&Build-opdracht wordt gegund, krijgt de opdracht het DO verder uit te werken. Hierbij komt de doorontwikkeling en de bouw van het project, de
ontwerpverantwoordelijkheid en alle daarbij behorende werkzaamheden, waaronder begrepen de werkzaamheden van de architect, de werkzaamheden van constructeur en andere adviseurs, aannemers, onderaannemers en andere hulppersonen geheel voor zijn rekening en risico.

De locatie voor deze nieuwbouwontwikkeling is het voormalig Rabobank-kantoor aan het Emmapark in Pijnacker. De bestaande bebouwing op dit perceel zal worden gesloopt om plaats te maken voor de nieuwbouw. Onder een deel van de huidige bebouwing zijn kelders aanwezig. Vooralsnog wordt ervan uitgegaan dat deze kelders (ongeveer 100 m2 BVO en 400 m2 BVO) gehandhaafd (moeten) blijven onder andere vanwege naastgelegen bebouwing. Dit wordt op dit moment nog onderzocht. Een deel van het programma kan in de kelder(s) worden ingepast.

Op dit moment is het uitgangspunt van de gemeente dat zij de keuze vrijlaat aan de opdrachtnemer van de Engineer&Build-opdracht om haar eigen partijen te contracteren voor de verdere ontwerp- en uitwerkwerkzaamheden. De architect van de gemeente blijft als supervisor onder contract bij de gemeente voor esthetische begeleiding in het vervolgtraject.
Echter, de gemeente wil de optie nog openhouden om de nu te selecteren architect het werk vanaf het Definitief Ontwerp (DO) onder opdracht van deze uitvoerende partij verder te laten uitvoeren. De gemeente zal dit op een later tijdstip besluiten.

De werkzaamheden die in deze aanbesteding worden uitbesteed, bestaan op hoofdlijnen uit:
Structuurontwerp (SO)
Het vervaardigen van een structuurontwerp en massastudie van de nieuwbouw. Het SO komt tot stand in overleg met de opdrachtgever, de gebruikers en andere belanghebbenden.
Voorontwerp (VO)
Het VO komt tot stand in overleg met de opdrachtgever, de gebruikers en andere belanghebbenden. Opdrachtnemer dient zelf een inschatting te maken van het aantal overleggen. In de VO-fase dienen de volgende producten als resultaat door de opdrachtnemer te worden geleverd:
a. Schetsen voorlopig ontwerp;
b. Materialenvoorstel;
c. Kleurenvoorstel;
d. Het presenteren van het Voorontwerp en het maken van 3D visualisatie ten behoeve van het verkrijgen van voldoende draagvlak voor het project;
e. Voorlopige begroting.
Definitief ontwerp (DO)
In DO fase wordt het vastgestelde VO omgebouwd naar een Definitief Ontwerp. De werkzaamheden voor het tot stand brengen van het DO zijn inclusief overleg met de opdrachtgever, gebruikers, belanghebbenden en instanties. Het aantal overleggen zal de opdrachtnemer moeten inschatten.
De volgende producten dienen in de DO-fase als resultaat te worden geleverd door de
opdrachtnemer:
a. Tekeningen en definitief ontwerp;
b. Materialenvoorstel;
c. Kleurenvoorstel;
d. Het presenteren van het Definitief Ontwerp en het maken van 3D visualisatie ten behoeve van het verkrijgen van voldoende draagvlak voor het project.
e. Begroting van het gehele ontwerp;
Prijs en contractfase
Het verder uitwerken van de DO-stukken ten behoeve van de aanbesteding. Hierbij wordt niet uitgegaan van een traditioneel proces met bestek en tekeningen, maar vooralsnog van een Engineer&Build-opdracht waarbij uitvoerende partijen het project verder door ontwikkelen en realiseren;
Uitvoeringsfase
a. Controle van de door de nog te selecteren Engineer&Build-opdrachtnemer te vervaardigen engineeringsstukken;
b. Minimale esthetische begeleiding tijdens de uitvoering.

Binnen alle voorgenoemde fasen is de participatie een belangrijk aspect. Hieronder wordt verstaan het verkrijgen en behouden van draagvlak voor het ontwerp en ontwerpkeuzes onder de gemeente, gebruikers en belanghebbenden (bijvoorbeeld omwonenden). Van de architect wordt verlangd hen dusdanig bij het ontwerpproces te betrekken.

De uitvoering van de opdracht is gepland vanaf het moment van inwerkingtreding van de overeenkomst, gepland in juli 2022 tot en met de feitelijke levering en acceptatie van de diensten en bijbehorende producten. De overeenkomst wordt gesloten door ondertekening van de definitieve overeenkomst door partijen. De aanbestedende dienst volgt voor de aanbesteding een Europese niet-openbare procedure. De niet-openbare procedure bestaat uit twee fasen: de selectiefase en de offertefase.
De selectiefase houdt in dat iedere geïnteresseerde een verzoek tot deelneming mag indienen. De ingediende verzoeken tot deelneming worden beoordeeld door de selectiecommissie. Op basis van de beoordeling worden de gegadigden geselecteerd die in aanmerking komen voor toelating tot de offertefase. Na de selectie ontvangen deze gegadigden de uitnodiging tot inschrijving op basis waarvan een gegadigde een inschrijving mag indienen en kan meedingen naar gunning van de opdracht. De
ingediende inschrijvingen worden beoordeeld door de beoordelingscommissie. De inschrijving in de offertefase is een eenmalig en definitief aanbod. De niet-openbare procedure biedt géén ruimte voor het voeren van onderhandelingsgesprekken.

Bron: Tenderned woensdag 9 maart 2022 https://www.tenderned.nl/aankondigingen/overzicht/254418

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *